Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06512 - OMV_2021133430 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nieuwe omheining - met openbaar onderzoek - Groenstraat 349 en 351, 9041 Gent - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:21
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06512 - OMV_2021133430 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nieuwe omheining - met openbaar onderzoek - Groenstraat 349 en 351, 9041 Gent - Weigering 2021_CBS_06512 - OMV_2021133430 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nieuwe omheining - met openbaar onderzoek - Groenstraat 349 en 351, 9041 Gent - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Fréderic Mastelinck met als contactadres Groenstraat 349, 9041 oostakker heeft een aanvraag (OMV_2021133430) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 18 augustus 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het plaatsen van een nieuwe omheining

• Adres: Groenstraat 349 en 351, 9041 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 17 sectie B nrs. 803F2 en 803G2

 

Aanvullende informatie werd ontvangen op 19 september 2021. Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 21 september 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 2 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de omgeving en plaats

Het perceel is gelegen in de Groenstraat te Oostakker. De omgeving wordt voornamelijk gekenmerkt door een open of halfopen bebouwing van 1 of 2 bouwlagen met dakverdieping. Het perceel zelf wordt gekenmerkt door een halfopen bebouwing van 2 bouwlagen en dakverdieping.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het plaatsen van een nieuwe omheining in de voortuin. De omheining wordt geplaatst op de rechter perceelsgrens. De omheining is de eerste 2,5m vanaf de rooilijn 1m hoog, nadien is de omheining 2m hoog en dit over een lengte van 10m (tot aan de voorgevel van de woning). De nieuwe omheining wordt opgericht met betonnen palen en houten planken ter opvulling. De betonnen palen kennen een breedte en diepte van 15 cm. De houten planken zijn 13 cm hoog en 180 cm breed. Hiermee wenst men de privacy op het perceel te verhogen.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 01/08/1963 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een woning met afzonderlijke garage. (1963 OO 047)

* Op 11/09/1964 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een woning met afzonderlijke garage. (1964 OO 069)

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg SCHANSAKKER, goedgekeurd op 6 juni 1986, en is bestemd als zone voor gekoppelde bebouwing, zone voor koeren en tuinen en zone voor voortuinstroken.


De aanvraag is niet in overeenstemming met de voorschriften en wijkt af op de toegelaten hoogte van de afsluiting. De afsluiting mag volgens de voorschriften van het BPA maximaal 1m hoog zijn op de zijperceelsgrens in de voortuinstrook. Bijkomend dient de afsluiting te bestaan uit een levendige haag die eventueel versterkt is met paaltjes en draad.

 

Artikel 4.4.9/1 van de Vlaamse codex ruimtelijk ordening bepaalt dat het vergunningverlenende bestuursorgaan bij het afleveren van een omgevingsvergunning mag afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften van een bijzonder plan van aanleg, voor zover dit plan ouder is dan 15 jaar en mits het in acht nemen van een aantal voorwaarden.

 

Artikel 4.3.1, § 1, 1° bepaalt tevens dat de toetsing aan de goede ruimtelijke ordening onverminderd blijft gelden. Een afwijking kan bijgevolg enkel toegestaan worden indien deze uitgaat van de goede ruimtelijke ordening.

De toetsing met de goede ruimtelijke ordening kan teruggevonden worden onder de rubriek ‘Omgevingstoets’. Voor deze aanvraag betreft dit negatieve evaluatie. Een gesloten afsluiting tot 2m hoogte kan niet worden toegestaan in de voortuin.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

 

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 29 september 2021 tot 28 oktober 2021.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Een gesloten afsluiting tot 2m hoogte kan niet worden toegestaan in de voortuin. Het BPA laat geen hoge gesloten afsluiting toe in de voortuinstrook. Ook vanuit de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening kan dit niet worden toegestaan. De geplande afsluiting is erop gericht om de voortuinstrook van de woning af te schermen van de straatzijde. Een dergelijke afscherming met een hoogte van 2 m en een aanzienlijke lengte, namelijk ca. 10m betekent echter een verstoring van het straatbeeld.

 

De overwegende woontypologie in de onmiddellijke omgeving kenmerkt zich door halfopen of open woningen op ruime percelen met een voortuinstrook die van beplanting is voorzien. Het straatbeeld dankt haar uitgesproken groene en open karakter aan de aanwezigheid van een dergelijke typologie. Door het afschermen van de groene voortuinstrook met houten panelen, wordt dit groene en open karakter geschonden. In functie van de goede ruimtelijke ordening dient een voortuinstrook immers als tuin te worden aangelegd en open te blijven ten opzichte van de straat. Voortuinen vormen immers een wezenlijk deel van het straatbeeld en vervullen een verfraaiende functie met de omgeving. Het plaatsen van houten panelen op de zijdelingse perceelsgrens doet afbreuk aan de visuele kwaliteit van de omgeving.

 

Omwille van voormelde redenen kan de aanvraag tot het plaatsen van een hoge gesloten houten afscherming in de voortuin het perceel vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening niet worden aanvaard.

 

Een afsluiting in de voortuin is wél aanvaardbaar voor zover deze voldoet aan de voorschriften van het BPA. Het BPA laat toe om een afsluiting in de vorm van een levendige haag eventueel versterkt met paaltjes en draad tot een maximale hoogte van 1 m te plaatsen. Indien u aan deze voorwaarden uit het BPA voldoet, hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen en kan u de werken gewoon uitvoeren.


CONCLUSIE

Ongunstig. Er wordt geen gesloten afsluiting van 2m hoog in de voortuin toegestaan. Men dient zich aan het vrijstellingenbesluit te houden.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nieuwe omheining aan Fréderic Mastelinck gelegen te Groenstraat 349 en 351, 9041 Gent.