Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06508 - OMV_2021156314 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van een boom - zonder openbaar onderzoek - Jef Crickstraat 6, 9040 Sint-Amandsberg - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:20
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06508 - OMV_2021156314 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van een boom - zonder openbaar onderzoek - Jef Crickstraat 6, 9040 Sint-Amandsberg - Weigering 2021_CBS_06508 - OMV_2021156314 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van een boom - zonder openbaar onderzoek - Jef Crickstraat 6, 9040 Sint-Amandsberg - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Koenraad Poté met als contactadres Jef Crickstraat 6, 9040 Sint-Amandsberg heeft een aanvraag (OMV_2021156314) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 5 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het rooien van een boom

• Adres: Jef Crickstraat 6, 9040 Sint-Amandsberg

Kadastrale gegevens: afdeling 19 sectie C nr. 512V2

 

Aanvullende informatie werd ontvangen op 18 oktober 2021. Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 20 oktober 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 30 november 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de omgeving en de plaats

Het perceel van de aanvraag is gelegen in de Jef Crickstraat te Sint-Amandsberg. De omgeving wordt gekenmerkt door voornamelijk gesloten of halfopen bebouwing met 2 bouwlagen en dakverdieping. Het perceel zelf wordt gekenmerkt door een lange toegang en een woning van 2 bouwlagen met plat dak.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het rooien van een boom. De boom (soort: hulst, omtrek: 2 m) is gesitueerd in de voortuin langsheen de lange toegang tot de woning. De boom staat op 7,5 m van de voorgevel van de woning en op 60 cm van de perceelsgrens van woning nr. 4. De boom is ongeveer 15 m hoog. Men wenst de boom te rooien wegens mogelijke burenhinder inzake lichtinval en vallende bladeren op het perceel van woning nr. 4.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Omgevingsvergunningen

* Op 26/11/2020 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een terrasoverkapping (OMV_2020108898).

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 07/10/1999 werd een vergunning afgeleverd voor het vellen van een esdoorn. (1999/60183)

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg ROZEBROEKEN 1, ROZEBROEKEN CULTUREEL CENTRUM, goedgekeurd op 17 oktober 1989, en is bestemd als zone voor gesloten bebouwing, zone voor koeren en tuinen en zone voor voortuinstroken.


De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Het vellen van de reeds zeer oude hulst kan niet gunstig geadviseerd worden. De tweestammige hulst wordt geschat op zo’n 70 jaar oud of ouder. Deze boom is mooi uitgegroeid. De boom staat weliswaar dicht tegen de perceelsgrens en het bijgebouw, echter staat de boom daar al veel langer dan 30 jaar. Deze 30 jaar is de verjaringstermijn van de afstandsregel van 2 m uit het Veldwetboek. Gezien de hulst van nature een kleinere boomsoort is, zal de boom niet veel meer uitgroeien. Hierdoor is de positie ruimtelijk aanvaardbaar.

 

Het is uiteraard niet onvermijdbaar dat takken overgroeien. Aan de zijde van de buur zijn al takken weggesnoeid, wat nu opnieuw kan gebeuren door een deskundige. Het volledig wegnemen van deze boom of zodanig opsnoeien dat de boom in het gedrang komt, of de kruin in onevenwicht brengt, kan uiteraard niet. Het toppen van deze boom is bijgevolg niet goed en houdt een risico in.

 

De situatie is al zeer lang bestaande waardoor het argument om extra zonlicht te verkrijgen, niet gegrond wordt geacht. De hulst heeft ook weinig afvallende bladeren, wat dus ook geen afdoende argument is om de boom te verwijderen.


CONCLUSIE

Ongunstig. De boom is nog in goede gezondheid. Er wordt geschat dat de boom daar al een 70tal jaar staat. De verjaringstermijn van 30 jaar is reeds voorbij waardoor de boom kan blijven staan op 60 cm van de perceelsgrens. De hinder van zonlicht en de afvallende bladeren bij buren zijn geen gegronde reden voor het verwijderen van de boom omwille van de lange historiek op die plaats.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor het rooien van een boom aan Koenraad Poté gelegen te Jef Crickstraat 6, 9040 Sint-Amandsberg.

 

.