Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06510 - OMV_2021158342 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van een bestaande steiger en oeververdediging - zonder openbaar onderzoek - Kromme Leie 13, 9051 Gent - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:20
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06510 - OMV_2021158342 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van een bestaande steiger en oeververdediging - zonder openbaar onderzoek - Kromme Leie 13, 9051 Gent - Weigering 2021_CBS_06510 - OMV_2021158342 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van een bestaande steiger en oeververdediging - zonder openbaar onderzoek - Kromme Leie 13, 9051 Gent - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Nicolas Demeester met als contactadres Kromme Leie 13, 9051 Sint-Denijs-Westrem heeft een aanvraag (OMV_2021158342) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 13 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het regulariseren van een bestaande steiger en oeververdediging

• Adres: Kromme Leie 13, 9051 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 25 sectie A nr. 135T5

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 29 oktober 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 30 november 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De aanvraag situeert zich in de Kromme Leie in Sint-Denijs-Westrem, in een randstedelijk woongebied met in hoofdzaak eengezinswoningen in open bebouwing. Het perceel is gelegen langs de Leie. Het perceel van de aanvraag bezit een breedte van ca. 19,46 m, een diepte van ca. 32,92 m en is bebouwd met een vrijstaande woning.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag omvat het regulariseren van de bestaande steiger en het aanbrengen van oeververdediging aan de oeverlijn.

 

De oppervlakte van de steiger bedraagt 12 m² (2 m breed en 6 m lang). De steiger wordt uitgevoerd in hout. De afstand tot de linker zij perceelsgrens bedraagt 8,03 m; de afstand tot de rechter zij perceelsgrens bedraagt 5,50 m. Om het niveauverschil tussen de oever en het tuinmaaiveld te overbruggen, wordt een trap in beton met houten afwerking voorzien.

 

De oeververdediging heeft een oppervlakte van 13 m² en bevindt over de volledige breedte van het perceel (19,53 m).  De diepte bedraagt 65 cm. De constructie bestaat uit beton met houten palen.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 12/05/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het aanleggen van een zwembad en terras (OMV_2021039895).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 09/09/2005 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een waterkering langs de leie thv 59). (2005/70062)

* Op 22/11/2013 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van een tuinhuis van 5 m² en verbreden van een bestaande steiger van 6 m tot 10 m. (2013/70140)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

 

Ongunstig advies van De Vlaamse Waterweg nv afgeleverd op 17 november 2021 onder ref. AB/2021/892:


De Vlaamse Waterweg nv – afdeling Regio West heeft aan vermelde omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van een bestaande steiger en oeververdediging in de Kromme Leie 13 (kadaster: Afdeling 25 sectie A nummer 135T5) te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) een ongunstig advies verleent.

 

De motivatie voor het ongunstige advies is de volgende:

* De aanvrager vraagt de stedenbouwkundige regularisatie van een steiger van 6 m lang en 2 m breed. De huidige reglementering laat steigers met deze afmetingen niet meer toe. De steiger mag maximaal 1,20 m breed (te rekenen vanaf de oeverlijn) zijn.

* De aanvrager vraagt de stedenbouwkundige regularisatie van een oeververdediging in beton. De huidige reglementering laat enkel oeververdedigingen in onbehandelde natuurlijke materialen toe.

 

Graag geven we verder het volgende mee:

Wegens vroegere vergunning bij (de rechtsvoorganger van) De Vlaamse Waterweg nv wordt de toestand voorlopig wel gedoogd door De Vlaamse Waterweg nv. Dit totdat de vergunninghouder zelf geen gebruik meer maakt van de steiger en de oeververdediging. Bij overdracht van het goed (vb. verkoop of erfenis) zal de oever in oorspronkelijke staat moeten hersteld worden en zal de steiger dus van het gewestdomein verwijderd moeten worden.

Indien gewenst kan de aanvrager steeds de constructie ombouwen naar de toegestane afmetingen, mits vooraf de nodige vergunningen aan te vragen.

 

Ter info kan men hieronder de reglementering terugvinden:

De steiger dient te voldoen aan onderstaande voorwaarden:

* Beschikken over een omgevingsvergunning (u dient dus finaal over 2 vergunningen te beschikken - zowel De Vlaamse Waterweg vergunning als de omgevingsvergunning- alvorens met de bouw van de steiger te starten). Eerst dient de omgevingsvergunning aan De Vlaamse Waterweg bezorgd te worden alvorens De Vlaamse Waterweg hun vergunning zal afleveren. Een stedenbouwkundige vergunning was verplicht sedert 1962 en deze werd vervangen door de omgevingsvergunning.

* Er mag niet gestart worden met de werken vooraleer men beide vergunningen in zijn bezit heeft.

* Bekleding steiger dient uit natuurlijke materialen (hout) te bestaan of uit kunststof indien het natuurlijk uitzicht bewaard wordt.

* De natuurlijke materialen mogen niet behandeld worden, zodat er geen giftige stoffen in de waterloop terechtkomen.

* Alle beton dient volledig weg gebroken te worden.

* Steiger mag vast of vlottend zijn.

* Er wordt een vaste aanlegsteiger voorzien, bij hoge waterstanden zullen eventuele

overstromingen getolereerd moeten worden.

OF

* Er wordt een drijvende aanlegsteiger voorzien, de bevestigingspalen moeten voldoende hoog en stevig zijn zodat de steiger ook bij hoog en wild water op locatie blijft. De steiger moet zeker waterstanden van 7,77 m TAW aankunnen en men moet 0,5 m marge voorzien.

* Dwarssteigers niet toegestaan.

* Steiger dient zo dicht mogelijk tegen oever te liggen.

* Breedte steiger: max. 1,20 m. Te rekenen vanaf de oeverlijn.

* Lengte steiger: max. 6 m.

* Grotere vaartuigen kunnen met extra palen correct aanmeren.

* Totale lengte (steiger of vaartuig) mag het verlengde van de perceelsgrenzen niet overschrijden.

* De eigenaar is op elk moment verantwoordelijk voor zijn eigen vaartuig. Schade (bijvoorbeeld bij

uitzonderlijk hoge of lage waterstanden) kan nooit op de domeinbeheerder verhaald worden.

* De vergunninghouder dient zelf na te gaan of de aanwezige diepte aan de oever volstaat om aan te meren. Dit is niet overal gegarandeerd, de domeinbeheerder staat enkel in voor het op diepte houden van de vaarweg, niet de diepte ter hoogte van individuele steigers.

* Aanlegsteigers hebben als functie het in- en uitstappen in een vaartuig te vergemakkelijken, ze zijn niet bedoeld als uitbreiding van het privéterrein, het is bijgevolg niet de bedoeling dat er een terras op gezet wordt of dat er andere materialen op blijven staan.

* Bestemming/gepland gebruik van de steiger dient meegedeeld te worden.

 

Ook trappen, hefwerktuigen en afvoerbuizen in de oever moeten aangevraagd en vergund worden.

* Trappen dienen uit natuurlijke materialen gebouwd te worden.

* Enkel hefwerktuigen van op de oever worden toegestaan, geen bootliften.

* De lozing van huishoudelijk afvalwater in de gewone oppervlaktewateren of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater is verboden wanneer de openbare weg van openbare riolering is voorzien.

* Een volledige scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, is verplicht op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd.

* Indien er nog geen openbare riolering aanwezig is dient men ons hiervan het bewijs aan te leveren van de watermaatschappij.

* Het geloosde effluent dient te voldoen aan de voorwaarden opgelegd in Vlarem II.

* Afvoerbuis <functie> <diameter> <aantal>

* Wordt best voorzien van een terugslagklep, zodat er bij hoge waterstanden geen rivierwater terugstroomt.

* Wordt best voorzien van een rooster, zodat er geen groenafval en zwerfvuil in kan belanden en de buis verstoppen.

* De vergunning voor de afvoerbuis kan enkel opgeheven worden als de buis ook effectief verwijderd wordt.

* De afvoerbuis dient jaarlijks geïnspecteerd te worden door de vergunninghouder.

* Verzakkingen, te wijten aan de aanwezigheid van de constructie, zijn te herstellen op kosten van de vergunninghouder.

* De uitstroomconstructie mag niet uitsteken boven de waterweg.

Voor de oeververdediging geldt een meldingsplicht:

* De oeververdediging dient opgebouwd te worden uit natuurlijke materialen.

* De natuurlijke materialen mogen niet behandeld worden, zodat er geen giftige stoffen in de waterloop terechtkomen.

* De oeverlijn mag niet gewijzigd worden; er mag geen grondaanvoer plaatsvinden.

* Binnen de zone van erfdienstbaarheid (3,25 m) mogen geen beplantingen aangebracht worden, deze kunnen bij storm in het water terecht komen en doorgang verhinderen langs de oever.

* Binnen de zone van erfdienstbaarheid (3,25 m) mag geen groenafval gestapeld worden. Hieruit kunnen nutriënten lekken in de waterweg en groenafval op de oever kan de diepgang verminderen als dit in het water belandt. Het gebruik van pesticiden en het deponeren van maaisel op de oever doet de bodem verzuren en de bodemstructuur verzwakken, dit werkt afkalvingen in de hand. Om schade te voorkomen aan zowel de bodemstructuur als aan het ecologisch evenwicht van de waterloop, wordt dus best niets op de oever gedeponeerd.

* Binnen de zone van erfdienstbaarheid (3,25 m) moet de vrije doorgang steeds gewaarborgd zijn ingeval van calamiteiten, ook naar naburige percelen.

* Negatief advies voor vooroevers, deze worden buiten het eigen perceel voorzien, waardoor ruimte voor water zou verdwijnen.

* Vooroevers verlanden vaak omwille van sedimentatie en rietgroei, waardoor het buffervolume van de Leie kan verminderen.

* Indien een oeververdediging wordt aangelegd wordt het aangeraden deze te voorzien van een fauna-opstapplaats.

Bijkomend vraagt De Vlaamse Waterweg ook volgende gegevens van het vaartuig op:

* Kopie van het immatriculatiedocument (indien noodzakelijk voor het vaartuig) (opmerking: het voordeel van een immatriculatienummer is dat u snel gecontacteerd kunt worden indien er zich problemen voordoen met het vaartuig).

* Kopie van de vlaggenbrief (indien noodzakelijk voor het vaartuig).

* Kopie van het waterwegenvignet (vaartuigen groter dan 6 m en/of sneller varen dan 20 km/u).

* Bewijs van verzekering van het vaartuig met clausules voor opzoekings-, bergings- en opruimingskosten.

* Een foto van het vaartuig met zichtbaar het immatriculatienummer en de naam (zijaanzicht).

* De naam vermeld op het vaartuig.

* Indien men enkel een vaartuig zonder steiger heeft dient men hier een ligplaatsvergunning voor aan te vragen.

* Vanaf 2020 wordt in plaats van een immatriculatie een registratiebrief ingevoerd, meer info is te vinden op volgende website: https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart0/vaartuig/registratiebrief

* Vanaf 1 september 2019 moeten pleziervaartuigen op de binnenwateren die ingezet worden voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik (bijvoorbeeld verhuur) ook voorzien worden van een Certificaat van Deugdelijkheid – hiertoe moet het vaartuig onderworpen worden aan een technische

schouwing. Indien het vaartuig verhuurd wordt dient dit certificaat bezorgd te worden aan De Vlaamse Waterweg.

Gebruikers en aanwonenden van de waterweg worden geacht op de hoogte te zijn van de Scheepvaartreglementen.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte, maar ligt wel in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Gelet op het feit dat het perceel in effectief overstromingsgevoelig gebied ligt, werd er advies gevraagd aan de waterbeheerder. De waterbeheerder verleende een ongunstig advies.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Conform Artikel 4.3.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt de vergunning geweigerd indien uit de verplicht in te winnen adviezen blijkt dat het aangevraagde strijdig is met direct werkende normen binnen andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening.

 

Met deze aanvraag wordt de regularisatie van een steiger van 6 m lang en 2 m breed voorzien en een oeververdediging in beton.  De Vlaamse Waterweg nv, afdeling Regio West verleende op 17/11/2021 een ongunstig advies met kenmerk AB/2021/892. In dit verplicht in te winnen advies wordt gemotiveerd dat de huidige reglementering steigers met deze afmetingen niet meer toelaten. De steiger mag maximaal 1,20 m breed (te rekenen vanaf de oeverlijn) zijn. Betreffende de oeververdediging, laat de huidige reglementering betreffende oeververdedigingen enkel oeververdedigingen in onbehandelde natuurlijke materialen toe.

 

Bijgevolg wordt het bindend advies van de Vlaamse Waterweg gevolgd en wordt deze aanvraag negatief beoordeeld.


CONCLUSIE

Ongunstig wegens negatief advies van De Vlaamse Waterweg nv, afdeling Regio West (17/11/2021 met als kenmerk AB/2021/892).

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor het regulariseren van een bestaande steiger en oeververdediging aan de heer Nicolas Demeester gelegen te Kromme Leie 13, 9051 Gent.

 

.