Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06529 - OMV_2021149100 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van het handelsgelijkvloers tot horecazaak, het plaatsen van een stalen luifel aan de straatgevels en het plaatsen van drie uitschuifbare zonneluifels aan de Petrus de Meyerestraat - zonder openbaar onderzoek - Langestraat 117, 9050 Ledeberg - Gedeeltelijke Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:24
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06529 - OMV_2021149100 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van het handelsgelijkvloers tot horecazaak, het plaatsen van een stalen luifel aan de straatgevels en het plaatsen van drie uitschuifbare zonneluifels aan de Petrus de Meyerestraat - zonder openbaar onderzoek - Langestraat 117, 9050 Ledeberg - Gedeeltelijke Vergunning 2021_CBS_06529 - OMV_2021149100 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van het handelsgelijkvloers tot horecazaak, het plaatsen van een stalen luifel aan de straatgevels en het plaatsen van drie uitschuifbare zonneluifels aan de Petrus de Meyerestraat - zonder openbaar onderzoek - Langestraat 117, 9050 Ledeberg - Gedeeltelijke Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Bernd Fink met als contactadres Langestraat 117, 9050 Ledeberg heeft een aanvraag (OMV_2021149100) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 23 september 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het verbouwen van het handelsgelijkvloers tot horecazaak, het plaatsen van een stalen luifel aan de straatgevels en het plaatsen van drie uitschuifbare zonneluifels aan de Petrus de Meyerestraat

• Adres: Langestraat 117, 9050 Ledeberg

Kadastrale gegevens: afdeling 20 sectie A nr. 131S2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 18 oktober 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 30 november 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Het voorwerp van de aanvraag is gelegen in op de hoek van de Langestraat en de Petrus De Meyerestraat, in Ledeberg. De onmiddellijke omgeving bestaat uit gesloten bebouwing, hoofdzakelijk met hoofdgebouwen van 2 bouwlagen hoog met hellend dak.

De woonfunctie primeert, een aantal gelijkvloerse verdiepingen worden gekenmerkt door een invulling als handel, horeca of diensten. In de Langestraat is een school aanwezig.

 

Het hoekperceel heeft een kadastrale oppervlakte van 95 m². De straatbreedte langs de Langestraat meet ongeveer meet ca 11,6m en de straatlengte langsheen de Petrus De Meyerestraat meet ca 11,1 m.

Het oorspronkelijke hoekpand met een eengezinswoning en gelijkvloerse commerciële functie telde oorspronkelijk ook 2,5 bouwlagen met hellend dak.
Op 30/11/2017 (ref. 2017/03172) werd dit pand uitgebreid door het slopen van het zadeldak en het vervangen door een volwaardige, hogere 3e bouwlaag met plat dak, waarop een dakterras wordt ingericht.

Op 16/07/2020 werd een aanpassing (ref. OMV_2020056706), meer bepaald een regularisatie voor deze verbouwingswerken die niet conform met de eerdere vergunning werden uitgevoerd :
Op de 1e verdieping werden minder ramen gerealiseerd. De vergunde externe isolatie wordt niet uitgevoerd, maar vervangen door een interne isolatie. De gevel van de gelijkvloerse en 1e verdieping werd gewijzigd naar kalei-cement. Het bouwvolume en de binnenindeling werden niet gewijzigd.

 

Gewenste toestand na de verbouwingen:

De bouwaanvraag beoogt een regularisatie voor de wederrechtelijk uitgevoerde verbouwingwerken :
Functie:
De gelijkvloerse nevenfunctie handel wordt gewijzigd naar horeca met een totale vloeroppervlakte van 64,4 m², waarvan 44,14 m² publiek toegankelijk is.
Hoofdgebouw:
Volgende werken werden niet volgens de vergunde toestand uitgevoerd : 
-  De kroonlijsthoogte van het hoofdgebouw gebouw werd iets lager uitgevoerd dan vergund : de dakrand meet 11,23 m hoog in plaats van de vergunde hoogte van 11,35 m ten opzichte van het trottoirpeil (referentie Langestraat)
-  De plafondhoogten en dikte van de vloerlagen verschillen ten aanzien van de eerder vergunde toestand : volgende plafondhoogten werden uitgevoerd : gelijkvloerse bouwlaag : 2,98 m, 1e verdieping : 2,98 m en 2e verdieping: 2,78 m. De borstweringshoogte van het dakterrras is 90 cm hoog.
-  De toegang tot het (dak)terras : er wordt een korter gedraaide trap voorzien, waardoor de toegang tot het dak centraler komt te liggen.
-  Op een hoogte van 3,39 m boven het trottoirpeil worden tegen de 2 voorgevels stalen luifels aangebracht, de uitsprong ten opzichte van de rooilijn bedraagt 60 cm, de hoogte meet 25 cm. 
Aan de straatzijde Petrus De Meyerestraat worden 3 uitschuifbare zonneweringen aangebracht.  De kasten van de 3 uitschuifbare zonneweringen worden binnen de stalen luifels aangebracht. In uitgeklapte toestand zijn de zonneweringen (gemeten op de plannen gelijkvloerse toestand) van links naar rechts 2,77 m, 2,74 m en 2,77 m breed, ze steken 2 m uit voorbij de rooilijn en de minimale bouwhoogte boven het trottoir meet 2,25 m. De afstand tot de trottoirrand meet 1,33 m.
-  De thermische en akoestische isolatie en technische installaties werden aangepast. Deze bevinden zich allen aan de interne zijde van de buitenmuren.
-  De ramen in de geknikte straatgevel van de 2e verdieping springen niet meer uit (tot maximaal 60 cm voorbij de rooilijn), maar worden nu opgetrokken centraal binnen de nieuwe voorgevels.
-  De gevelmaterialen van de zij- en achtergevels worden gewijzigd naar crepi (in plaats van zink).

 

Binnenindeling

De inkom en de indeling van de eengezinswoning. Opnieuw merken we op dat de voorgestelde indeling met 3 wc’s, 2 badkamers en meerdere leefruimten en 1 slaapkamer zeer eigenaardig is.
We veronderstellen dat de nieuwe 2e verdieping nog naar meerdere slaapkamers wordt opgedeeld.

 

Scheidingsmuren :

De verbouwingswerken gaan gepaard met het wijzigen van de profielen van volgende de linker en rechter scheidingsmuren: de dakrand van het hoofdgebouw werd 12cm lager uitgevoerd dan oorspronkelijk was voorzien, namelijk nu op een hoogte van 11,23m boven het trottoirpeil.

 

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 16/07/2020 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor de regularisatie van de verbouwing van een gebouw (OMV_2020056706).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 04/02/1963 werd een vergunning afgeleverd voor het wegbreken van een binnenmuur in winkel en herstellen van plakwerk op de voorgevel. (1963 LE 2794).

* Op 30/11/2017 werd een vergunning afgeleverd voor de uitbreiding van een eengezinswoning met commercieel pand. (2017/03172 Dig).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

 • Voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 22 oktober 2021 onder ref. 053946-002/PV/2021:
  Besluit: VOORWAARDELIJK GUNSTIG, mits te voldoen aan de hiervoor vermelde maatregelen en reglementeringen.
  Bijzondere aandachtspunten:
  - Indien de inkomdeur niet in de vluchtrichting open draait dient de bezetting van de horeca-zaak beperkt te worden tot maximum 49 personen.
  - In de (open) keuken dient een automatische blusinstallatie voorzien te worden.
  - Elke nieuwe publiek toegankelijke inrichting, waarvan de voor het publiek toegankelijke oppervlakte kleiner is dan 100 m² - ongeacht het aantal personen – moet aangemeld worden bij het stadsbestuur door middel van een meldingsformulier. De te volgen procedure is opgenomen in art. 4 van het administratieve gedeelte van de vigerende politieverordening.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

We wensen te benadrukken dat volgende artikels correct moeten worden opgevolgd :

Artikel 8:
De uitlaat van de dampkap van de horecazaak moet zich 1 m boven de nok van het hellend dak of de dakrand van het plat dak waarop de uitlaat geplaatst wordt, situeren. En 2 m boven elk terras en de bovenrand van alle deur-,venster-en ventilatieopeningen die zich binnen een straal van 10 m bevinden, horizontaal gemeten vanaf de uitlaat van het afvoerkanaal.

Artikel 29 :
Een eengezinswoning moet minstens één slaapkamer bezitten met een minimum vloeroppervlakte van 11 m². De minimum vloeroppervlakte van eventuele overige slaapkamers bedraagt 7 m².

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Beoordeling zie punt 5 Waterparagraaf.

Gewestelijke verordening toegankelijkheid

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

De publiek toegankelijke ruimte is kleiner dan 150 m², bijgevolg is deze gewestelijke verordening niet van toepassing.

Gewestelijke verordening voetgangersverkeer

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte ten opzichte van de eerder vergunde toestand.
Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied.

Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

 

Aangezien de vergunningsaanvraag betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom, werd met een beveiligde zending het standpunt van de eigenaars van de aanpalende percelen gevraagd.

Er werden geen bezwaren ingediend binnen de vervaltermijn van dertig dagen die ingaat op de dag na de dag van ontvangst van het verzoek om een standpunt.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Functies :

Gelijkvloerse bouwlaag : de wijziging van handel naar horeca :
Gelet op de beperkte publiek toegankelijk oppervlakte van de horecazaak 44,14 m², kan gesteld worden dat de capaciteit beperkt is. De nieuwe functie is buurtgebonden en zal geen impact hebben op de mobiliteit van de woonbuurt.

Voor wat betreft het afvalwater van restaurant : de opstapeling van vetten kan leiden tot verstoppingen van het eigen of openbaar rioleringsstelsel. Deze verstoppingen kunnen waterschade, geurhinder en grote herstellingskosten tot gevolg hebben.
Het afvalwater dat afkomstig is van de keuken moet via een genormeerde vetafscheider (NEN-EN 1825 / DIN 4040) of gelijkwaardig geloosd worden.

Wat betreft de geurhinder afkomstig van het horecazaak : de uitlaat van de keukendampen moet zo geplaatst worden dat de hinder voor de omwonenden maximaal wordt beperkt. De uitlaatpijp van de dampkap dient te voldoen aan de bepalingen van artikel 8 van het algemeen bouwreglement (zie punt  4.3).

Gelet op het hoogte-verschil tussen het trottoirpeil en het binnenvloerpeil wordt erop gewezen dat de inkomtreden zich volledig achter de rooilijn (dus buiten het openbare domein) moeten situeren.

Op de 1e  en 2e verdieping : behoud 1 duplex-eengezinswoning :
De vergunningen van 2017/03172 en de wijziging OMV_2020056706 voorzagen dat op de 1e en 2e verdieping 1 duplex-eengezinswoning werd ingericht. Hierover wordt geen wijziging aangevraagd.
Nog steeds wordt een eigenaardige indeling voorzien met meerdere leefruimtes, 3 wc’s, slechts 1 slaapkamer en 2 badkamers, wat een zeer eigenaardige indeling is voor een eengezinswoning. Dit pand werd aangevraagd én vergund als eengezinswoning. Het pand kan niet worden opgedeeld naar een meergezinswoning zonder daarvoor een omgevingsvergunning te verkrijgen. Met andere woorden de eengezinswoning blijft behouden. Zie ook bijzondere voorwaarden.

Bouwvolume :
Met uitzondering van de kleine aanpassing (verlaging) aan het kroonlijsthoogte wordt het volume niet gewijzigd ten opzichte van de vergunning OMV_2020056706. De betreffende aanpassing heeft geen negatieve impact op de omgeving.

Scheidingsmuren :
De profielen van de linker en de rechter scheidingsmuur worden licht verlaagd, meer bepaald met 12 cm. Dit is een gering hoogte verschil met weinig, maar wel positieve impact voor de aanpalende percelen.

Aanpassingen met betrekking tot gevels :
Het wijzigen van de gevelmaterialen van de zij- en achtergevels naar crepi is esthetisch aanvaardbaar en kadert in de omgeving.

De uitkragende stalen luifel is, gelet op de hoogte boven het trottoirpeil en de diepte van maximaal 60cm voorbij de rooilijn, ruimtelijk aanvaardbaar en gebeurd met volwaardige materialen.

Aan de straatzijde van de Petrus De Meyerestraat wenst men 3 vrij grote uitklapbare zonneweringen te plaatsen boven het trottoir met de bedoeling hieronder een terras op de trottoirzone te plaatsen.
Het betreffende terras op het openbare domein werd nog niet vergund gezien.
Bijgevolg kunnen deze 3 grote uitschuifbare zonneweringen boven het trottoir niet aanvaard worden.

 

Conclusie :
- Er wordt gesteld dat – mits het uitvoeren van de bijzondere voorwaarden– de functiewijziging naar horeca, het verlagen van de kroonlijst, de aangepast gevelmaterialen en de uitspringende stalen luifel de ruimtelijk en esthetisch aanvaardbaar zijn binnen hun omgeving.
- De 3 grote uitschuifbare zonneweringen boven het trottoir worden negatief beoordeeld.

 

CONCLUSIE

-          Deels gunstig advies : mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

-          Deels weigering : meer bepaald voor de 3 grote uitklapbare zonneweringen boven het trottoir omdat er tot op heden geen horecaterras op het openbaar domein werd vergund.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het verbouwen van het handelsgelijkvloers tot horecazaak, het plaatsen van een stalen luifel aan de straatgevels en het plaatsen van drie uitschuifbare zonneluifels aan de Petrus de Meyerestraat aan de heer Bernd Fink gelegen te Langestraat 117, 9050 Ledeberg.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Weigering voor :
De 3 grote uitklapbare zonneweringen boven het trottoir omdat er tot op heden geen horecaterras op het openbaar domein werd vergund.

 

Brandweervoorschriften

De brandweervoorschriften, die betrekking hebben op deze omgevingsvergunning, moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 22/10/2021 met kenmerk 053946-002/PV/2021).

 

Duplex-eengezinswoning op de 1e en 2e verdieping

De 1e en 2e verdieping werden vergund als 1 duplex-eengezinswoning en moet zo behouden blijven.
Het opdelen van een eengezinswoning naar een meergezinswoning is immers vergunningsplichtig en is niet in deze aanvraag vervat.
Bij een verdere opdeling naar meerdere slaapkamers moet rekening worden gehouden met de bepalingen van artikel 29 van het algemeen bouwreglement voor de indeling van de eengezinswoning.

 

Afvalwater keuken horeca

Het afvalwater dat afkomstig is van de keuken moet via een genormeerde vetafscheider (NEN-EN 1825/ DIN 4040) of gelijkwaardig geloosd worden.

 

Uitlaat keukendampen horeca

De uitlaat van de keukendampen van de horecazaak moet voldoen aan artikel 8 van het algemene bouwreglment: De uitlaat moet 1 meter boven de nok van het hellend dak of de dakrand van het plat dak waarop de uitlaat geplaatst wordt, uitkomen. De uitlaat moet zich ook binnen een straal van 10 m, horizontaal gemeten vanaf de uitlaat van het afvoerkanaal, zeker 2 m boven elk terras en de bovenrand van alle deur-, venster- en ventilatieopeningen bevinden.

 

Akoestische isolatiemaatregelen

Er moeten voldoende akoestische isolatiemaatregelen genomen worden om bij de uitbating geluidshinder bij de buren te voorkomen.

 

Openbaar domein

Indien de nieuwe gevelafwerking van de voorgevel meer dan 1 cm buiten de rooilijn komt dient de gevel zo diep afgekapt te worden als de volledige dikte van de nieuwe bekleding. Op die manier zal het nieuwe gevelvlak, na de afwerking, de rooilijn volgen. De gevelbekleding mag in geen geval steunen op de trottoirverharding. Dit om te vermijden dat bij een toekomstige heraanleg van het trottoir de gevelbekleding beschadigd wordt. Het is eveneens aangewezen om de nieuwe gevelbekleding uit te voeren tot een tiental cm onder het maaiveld. Dit om te vermijden dat bij een toekomstige heraanleg van het trottoir op een lager peil, een deel van de muur onafgewerkt zou staan. Om dit te realiseren, is het de bouwheer toegestaan over de volledige lengte van de gevel een rij tegels van het trottoir uit te breken en deze na de gevelbezetting deskundig terug te plaatsen.

 

Bij het vastleggen van de vloerpassen en dorpelpeilen van het gebouw moet de bouwheer rekening houden met het bestaande peil van de dichtst bijgelegen rand van de openbare verhardingen. Het openbaar domein (zowel verharde als onverharde stroken) wordt aangelegd met een dwarshelling van 2 % richting de as van de straat. De peilen van de bestaande verhardingen worden niet aangepast in functie van aanpalende bouwwerken.

 

Er worden -in tegenstelling met het ontwerpplan- géén bijkomende trappen en/of hellingen toegestaan op het openbaar domein om de gebouwen toegankelijk te maken.

 

Constructieve geveluitsprongen mogen maximaal 60 cm bedragen vanaf een hoogte van 3 m boven het peil van het trottoir of van de openbare weg. 

De vaste luifel springt 60 cm uit op een hoogte van ca. 3,40 m en is bijgevolg aanvaardbaar.

NB: Vanaf een hoogte van 3 m (tot 4 m) dienen de uitsprongen beperkt te worden tot maximaal 60 cm. De uitsprong moet bovendien 60cm verwijderd blijven van de boordsteen van het trottoir. De aanvrager draagt alle gevolgen bij aanrijding en schade, er zullen geen obstakels, palen e.d. in het openbaar domein aangebracht worden om dergelijke voorvallen te voorkomen.

 

Riolering:

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht en wordt, wat betreft het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS. Een aanvraag tot het bekomen van een huisaansluiting moet ingediend worden bij FARYS via www.farys.be/nl/rioolaansluiting of verstuurd worden naar Stropstraat 1 te 9000 Gent.

 

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door oppompen.

 

Een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting dient in regel gebruikt/ (her)bruikt te worden. De locatie en de diepteligging ervan zijn bindend. De bestaande aansluiting dient ter hoogte van de rooilijn opgezocht, opgemeten en gemarkeerd te worden. Indien ze (tijdelijk) niet in dienst blijft is het de taak van de bouwheer om deze ter hoogte van de rooilijn dicht te maken om elke instroom te vermijden.

Bij een nieuwe huisaansluiting wordt het traject bepaald in overleg tussen rioolbeheerder en klant. De algemene veiligheid, de instandhouding en de normale werking van de elementen van de huisaansluiting moeten verzekerd zijn en het toezicht, de controle en het onderhoud moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de diepteligging dient er rekening mee gehouden te worden dat de huisaansluiting in regel door FARYS wordt gerealiseerd vóór aanleg van de privéwaterafvoer op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Indien de diepteligging van de hoofdriolering of (kruisen van de) nutsleidingen deze diepte niet toelaten, zal de huisaansluiting op de meest haalbare diepte worden aangelegd.

 

De aanvrager dient zich te houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen.

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op :

* De openbare riolering kan onder druk komen tot het maaiveld niveau, wat neerkomt op een stijging van het waterpeil in de buizen en de aansluitingen (code van goede praktijk voor  rioleringssystemen : www.vmm.be/wetgeving/code-van-goede-praktijk-voor-rioleringssystemen).

De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn privéwaterafvoer. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de privéwaterafvoer.

* Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.

De aanvrager dient bij geurhinder op eigen initiatief en kosten elke instroomopening op zijn privéwaterafvoer door middel van een waterslot geurdicht af te schermen.

Om geurhinder als gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: www.farys.be/richtlijnengeurhinder.

De interne riolering moet zo ontworpen worden dat een toekomstige aansluiting op een gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater).

Er is nog geen aparte regenwaterafvoer (RWA)-aansluiting mogelijk. Voor zover het niet mogelijk is om het regenwater ter plaatse te laten infiltreren is de RWA-leidingen naar de straat te voorzien als wachtaansluiting. Voorlopig moeten het regen- en afvalwater gezamenlijk naar de riolering afgevoerd worden. Bovendien moeten de RWA-, en DWA-afvoeren naast elkaar worden aangeboden met een tussenafstand van 40 tot 60 cm. Hierbij loopt het DWA-gedeelte in een rechte lijn door naar de openbare riolering.

 

Bij een toekomstige aanleg van het openbaar domein zal de riolering gescheiden worden.

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement bij aanbouw en/of het voorzien van een nieuwe aansluiting. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer.

 

Er moet blijvend voorzien worden in een septische put waarbij (enkel) alle fecaliën aangesloten dienen te worden vooraleer de overloop daarvan terecht komt op het interne DWA-rioleringsstelsel.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Vlarem II : ingedeelde inrichtingen en activiteiten

Voor alle inrichtingen en activiteiten voorkomend in de als bijlage I toegevoegde lijst van Vlarem II dient te allen tijde voldaan te zijn aan de meldings- of vergunningsplicht.

 

Geluid

Voor lokalen met elektronisch versterkte muziek worden in de Vlaamse regelgeving (Vlarem) 3 categorieën afgebakend:

- Categorie 1: geluidsniveau tot 85 dB(A) LAeq,15min. Er gelden geen administratieve verplichtingen.

- Categorie 2: geluidsniveau tot 95 dB(A) LAeq,15min. Het betreft een meldingsplichtige inrichting volgens Vlarem. 

- Categorie 3: geluidsniveau tot 100 dB(A) LAeq,60min. Het betreft een vergunningsplichtige inrichting volgens Vlarem.

 

In principe mag de exploitant zelf kiezen tot welke categorie deze wenst te behoren. Hoe hoger het geluidsniveau hoe meer flankerende maatregelen de exploitant moet nemen. Er moet ook steeds voldaan zijn aan de omgevingsnormen voor geluid. Hierdoor zal in een pand met minder gunstige akoestische eigenschappen minder luide muziek kunnen geproduceerd worden dan in een pand met goede akoestische isolatie.

 

Bij het spelen van achtergrondmuziek heeft de horecazaak waarschijnlijk voldoende met een categorie 1 - geluidsniveau.

Voor dergelijke inrichtingen mag het maximaal geluidsniveau, voortgebracht door muziek, LAeq,15min 85dB(A) niet overschrijden. Als het maximale geluidsniveau gemeten als LAmax,slow 92 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. In het pand moet echter ook aan de omgevingsnormen in de buurt worden voldaan: De muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAeq,1s,max gemeten in de buurt : 1° niet hoger is dan 5 dB(A) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 dB(A); 2° niet hoger is dan 35 dB (A) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 dB(A); 3° niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 dB (A). LA95,5min wordt gemeten bij uitschakeling van alle muziekbronnen. De omgevingsnormen in de buurt zijn niet gekoppeld aan dag-, avond- of nachtperiodes, dit betekent dat deze normen te allen tijde gelden.

 

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken.

Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).

 

Voor het wegnemen en terugplaatsen van de distributiekabel die zich op de gevel bevindt, moet contact worden opgenomen met Telenet, tel. 015 66 66 66.

 

Voor het eventueel wegnemen van de elektriciteitskast moet contact worden opgenomen met de netbeheerder IMEWO, Intercommunale Maatschappij voor Elektriciteitsvoorziening in West- en Oost-Vlaanderen, tel. 078 35 35 34.

 

Het straatnaambord dat op de gevel bevestigd is, moet voor de aanvang van de werken voorzichtig worden afgenomen en bezorgd aan Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Proeftuinstraat 45, 9000 Gent, tel.: 09/269.97.40. Of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

 

Voor het eventueel wegnemen van de anti-parkeerpa(a)l(en) voor het bouwterrein, moet contact worden opgenomen met Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, mail: tdwegen@stad.gent. Of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Deze dienst zal de anti-parkeerpa(a)l(en) terugplaatsen na de voltooiing van de werken. Het wegnemen en terugplaatsen valt onder de voorwaarden van het retributiereglement, dit kan u raadplegen via de website www.stad.gent (typ Departement Stedelijke Ontwikkeling Retributiereglement voor diensten van technische aard in het zoekveld).

 

Voor het eventueel wegnemen van het verkeersbord dat voor het bouwterrein staat, moet contact worden opgenomen met Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, mail: tdwegen@stad.gent. Of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Deze dienst zal het verkeersbord terugplaatsen na de voltooiing van de werken. Het wegnemen en terugplaatsen valt onder de voorwaarden van het retributiereglement, dit kan u raadplegen via de website www.stad.gent (typ Departement Stedelijke Ontwikkeling Retributiereglement voor diensten van technische aard in het zoekveld).

 

In functie van de werfzone op het openbaar domein is een vergunning Inname Publieke Ruimte noodzakelijk. U vraagt dit digitaal aan via de website www.stad.gent (typ tijdelijke werfzone in het zoekveld). U dient er rekening mee te houden dat de behandeling van deze aanvraag een bepaalde doorlooptijd nodig heeft (zie ook website).