Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06524 - OMV_2021154767 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van een afdak - zonder openbaar onderzoek - Hoefijzerstraat 15, 9050 Gent - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:23
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06524 - OMV_2021154767 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van een afdak - zonder openbaar onderzoek - Hoefijzerstraat 15, 9050 Gent - Weigering 2021_CBS_06524 - OMV_2021154767 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van een afdak - zonder openbaar onderzoek - Hoefijzerstraat 15, 9050 Gent - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Mevrouw Fatima Akhayad met als contactadres Hoefijzerstraat 15, 9050 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021154767) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 30 september 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het regulariseren van een afdak

• Adres: Hoefijzerstraat 15, 9050 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 20 sectie A nr. 265Y6

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 21 oktober 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 2 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De aanvraag is gelegen langs de Hoefijzerstraat, in de deelgemeente Ledeberg. De nabije omgeving kenmerkt zich door aaneengesloten bebouwing (2 bouwlagen, hellend dak). Op het perceel van de aanvraag bevindt zich een gesloten eengezinswoning (2 bouwlagen met een hellend dak). Het perceel heeft een maximale diepte van 17,4 m. In de bestaande situatie is het perceel volledig bebouwd/ verhard.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het regulariseren van een afdak.

In de achtertuin tegen de linkse en achterste perceelsgrens werd een afdak geplaatst met een diepte van 2,8 m en een breedte van 2,35 m (opp.: ca. 7 m²). De scheidingsmuur langs de linkse perceelsgrens werd opgehoogd met 15 cm tot een hoogte van 2,40 m, de scheidingsmuur langs de achterste perceelsgrens werd opgehoogd met 35 cm tot een hoogte van 2,75 m. Het dak werd afgewerkt met golfplaat materiaal. Het afdak is licht hellend met een maximale hoogte van 2,75 m.

Bouwtoezicht

* Stedenbouwkundig misdrijf:

Er werd op 1 juli 2021 het volgende vastgesteld:

 

• plaatsen van een afdak tegen de achterste tuinmuur

• ophogen van de achterste tuinmuur met 35 cm tot een totale hoogte van 2,40 m

• ophogen van het laatste deel linker tuinmuur met 15 cm tot een totale hoogte 2,35 m

 

Er werd op 5 juli 2021 een aanmaning verstuurd voor:

 

Het indienen van een regularisatiedossier

Verder wordt er opgemerkt dat een schotelantenne is geplaatst tegen de linker tuinmuur. Deze schotelantenne komt niet in aanmerking voor een omgevingsvergunning. Daarom manen we u ook aan om binnen dezelfde termijn als hierboven de schotelantenne te verwijderen.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 12/07/1977 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een voorgevel. (KW H-26-77 (4927 LE))

* Op 22/01/1991 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van de woning. (1990/30048)

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

 

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is.

 

Door de toename van de verharde oppervlakte wordt de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. De afvoer van het hemelwater dat terecht komt op het afdak moet vertraagd gebeuren. Uit de aangeleverde informatie is niet duidelijk hoe het opgevangen hemelwater dat op het afdak terecht komt afwatert. Er wordt verondersteld dat het opgevangen hemelwater rechtstreeks wordt afgevoerd naar de openbare riolering, wat niet kan worden aanvaardbaar.

Bijgevolg wordt geoordeeld dat de bouwwerken mogelijks een schadelijk effect veroorzaakt op de waterhuishouding van dit gebied en is de watertoets negatief.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

 

Aangezien de vergunningsaanvraag betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom, werd met een beveiligde zending het standpunt van de eigenaars van de aanpalende percelen gevraagd. Er werden 2 bezwaren ingediend binnen de vervaltermijn van dertig dagen die ingaat op de dag na de dag van ontvangst van het verzoek om een standpunt.  

 

De bezwaren worden als volgt samengevat:

-      Volgens de aanvraag wordt de nokhoogte met 5 cm verhoogd, volgens de bezwaarindiener klopt dit niet en is de hoogste nokhoogte 3,05 m. De achterste scheidingsmuur zou minstens 30 cm verhoogd zijn.

-      De afwerking van het metselwerk van de scheidingsmuur is niet kwalitatief.

-      Op het afdak wordt materiaal gestald.

 

Naar aanleiding van het stedenbouwkundig onderzoek van deze aanvraag worden de bezwaren als volgt besproken:

 

-      De bezwaren zijn gegrond. De verhoging van de scheidingsmuur is gebeurd zonder vergunning en zonder akkoord van de aanpalende eigenaars. Bovendien werd de scheidingsmuur niet kwalitatief afgewerkt. Het afdak wordt niet vergund.

8.       OMGEVINGSTOETS

 

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Het reeds geplaatste afdak kan vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening niet worden aanvaard. Met uitzondering van een koertje (ca. 9 m²) wordt de reeds beperkte tuinzone met dit afdak volledig volgebouwd. Dit zorgt voor een bezettingsgraad van 100 % op het perceel en staat het voorzien van een kwalitatieve buitenruimte in de weg. Bijkomende constructies zijn dan ook niet mogelijk. Daarbovenop werden geen kwalitatieve materialen gebruikt voor het afdak en werden de scheidingsmuren niet kwalitatief afgewerkt. Bovendien is de watertoets negatief omwille van het feit dat het opgevangen hemelwater rechtstreeks afwatert op de openbare riolering.

 

Bijgevolg is het afdak niet verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening en komt niet voor vergunning in aanmerking.


CONCLUSIE

Ongunstig, de aanvraag is niet verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening wegens het volledig volbouwen van de buitenruimte en de slechte afwerking van de constructie en scheidingsmuren.

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor het regulariseren van een afdak aan mevrouw Fatima Akhayad gelegen te Hoefijzerstraat 15, 9050 Gent.