Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06515 - OMV_2021143182 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een halfopen eengezinswoning en het rooien van een boom - zonder openbaar onderzoek - Steenhuisdreef 25, 9031 Drongen - Gedeeltelijke Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:21
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06515 - OMV_2021143182 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een halfopen eengezinswoning en het rooien van een boom - zonder openbaar onderzoek - Steenhuisdreef 25, 9031 Drongen - Gedeeltelijke Vergunning 2021_CBS_06515 - OMV_2021143182 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een halfopen eengezinswoning en het rooien van een boom - zonder openbaar onderzoek - Steenhuisdreef 25, 9031 Drongen - Gedeeltelijke Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Kim Claes - Ineke De Paepe met als contactadres Steenhuisdreef 25, 9031 Drongen hebben een aanvraag (OMV_2021143182) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 1 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het verbouwen van een halfopen eengezinswoning en het rooien van een boom

• Adres: Steenhuisdreef 25, 9031 Drongen

Kadastrale gegevens: afdeling 27 sectie B nr. 202T3

 

Aanvullende informatie werd ontvangen op 20 oktober 2021. Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 27 oktober 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 1 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de omgeving en de plaats van de aanvraag

De te verbouwen woning bevindt zich langs de Steenhuisdreef te Drongen. De omgeving bestaat voornamelijk uit gezinswoningen. De bebouwingstypologie kenmerkt zich door een mix van halfopen- of open bebouwingen, 2 bouwlagen met plat of hellend dak.

 

Het pand in kwestie betreft een eengezinswoning, 2 bouwlagen en bijkomend een schilddak, in gekoppelde bebouwingstypologie (gekoppeld aan de linkerkant). De woning is heden opgebouwd met bruingele gevelsteen en zwarte dakpannen. Achteraan bevindt zich een oude aanbouw in verschillende delen. Op het dak liggen zonnepanelen.

 

Iets verder op het perceel bevindt zich een garage tegen de rechter perceelsgrens (1 bouwlaag, plat dak) met een bijhorende oprit vanaf de straat. In de achtertuin staat voorts nog een vrijstaande tuinberging.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Met deze aanvraag wordt de volledige woning verbouwd, de gelijkvloerse aanbouw gesloopt en vervangen door een nieuwe, en een dakterras aangelegd. Bijkomend wordt een boom gekapt en een nieuwe boom geplant.

 

In detail wordt het volgende aangevraagd:

- Nieuwbouw achterbouw, even breed als het hoofdvolume van de woning. De achterbouw wordt opgebouwd als 1 bouwlaag, plat dak (deels groendak, deels dakterras), circa 8.0m breed, kroonlijsthoogte 3.20m, bijkomend een balustrade rondom rond van circa 1.0m op de dakrand. De totale bouwdiepte van de woning wordt circa 12.48m. De totale oppervlakte van de aanbouw bedraagt circa 29.7m².

- Gelijkvloers: volledige herinrichting met leefruimte, open keuken, open bureau, berging met ruimte voor warmtepomp (type grond-water), apart toilet, en inkomhal met vaste trap. Grote ramen naar de achter- en zijtuin. 2x grote dakkoepel.

- Verdieping 1: herinrichting met 2 slaapkamers, badkamer, overloop met tweede open bureau.

- Verdieping 2: herinrichting van de zolder naar een master bedroom.

- Voorgevel: blijft quasi ongewijzigd (baksteen).

- Achtergevel: wordt herbekleed met houten latten en vezelcementplaten, na het isoleren.

- Riolering en hemelwater: groendak op het nieuwe plat dak van de aanbouw (circa 4.5 + 8.5m² = circa 13.0m² groendak), hemelwaterput 7000 liter, septische put 2000 liter, infiltratiezone 39m² (water passerend terras), gescheiden riolering naar de straat.

- Energetische ingrepen: de aanvraag voorziet een warmtepomp type ‘grond-water’ (voorts geen gegevens toegevoegd aan de aanvraag).

- Kappen van 1 boom (quasi tegen de huidige achtergevel) en het planten van 1 nieuwe boom in de achtertuin.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 25/04/1977 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen en uitbreiden van gelijkvloerse annexen van woonhuis en inrichten van garage. (KW S-2-77 (1977/10001))

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977). De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Beoordeling: De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Beoordeling: Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

 

Beoordeling: zie waterparagraaf.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is.

 

Beoordeling:

Door de toename van de verharde oppervlakte (terras) en bebouwde oppervlakte (achterbouw) wordt de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt.

 

Dit wordt voldoende gecompenseerd door de plaatsing van een hemelwaterput (7000 liter) overeenkomstig de normen vastgelegd in het geldend algemeen bouwreglement, en de verplichting om het nuttig gebruik van dit hemelwater maximaal te voorzien. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater.

 

Voorts wordt het nieuwe plat dak (gedeeltelijk) voorzien van een groendak en (gedeeltelijk) van een dakterras wat aanvaardbaar is.

 

Het nieuwe terras in de achtertuin wordt volledig waterinfiltrerend aangelegd (circa 39m²).

 

Wat betreft riolering wordt een volledig nieuwe gescheiden riolering en een nieuwe septische put (2000 liter) voorzien wat ook aanvaardbaar is.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig. De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

 

Aangezien de vergunningsaanvraag betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom, werd met een beveiligde zending het standpunt van de eigenaars van de aanpalende percelen gevraagd.

 

Er werden geen bezwaren ingediend binnen de vervaltermijn van dertig dagen die ingaat op de dag na de dag van ontvangst van het verzoek om een standpunt.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Boom:

Er wordt gevraagd om een krulwilg te verwijderen en een nieuwe boom aan te planten in de achtertuin. Deze relatief jonge boom (stamomtrek 80cm) staat vlakbij de achtergevel. Deze boom neemt nu al redelijk wat licht af van de achtergevel en kan nog fors doorgroeien. Er is geen bezwaar tegen het verwijderen en het vervangen met een nieuwe boom iets dieper in de tuin. De nieuwe boom dient wel een hoogstammige loofboom (met minimumstamomtrek HS12/14) te zijn en te worden heraangeplant ten laatste het eerstvolgend plantseizoen na het rooien en op minstens 2m van de perceelsgrens (3m wordt aanbevolen). Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

Warmtepomp:

De aanvraag voorziet een warmtepomp type ‘grondwater’. Voor dit type moeten in vele gevallen grondboringen gebeuren, diepte soms tot 150 meter, en in vele gevallen een milieuvergunning. Als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd dat voor deze ingreep de nodige milieutoelatingen moeten bekomen worden. Men kan hiervoor informeren bij de Milieudienst van de stad (zie voorwaarden).

 

Verbouwing:

De verbouwingswerken betekenen een meerwaarde voor deze eengezinswoning. De uitbouw maakt de gelijkvloerse leefruimte groter. Het groot raam in de achtergevel zorgt voor extra lichtinval en versterkt het contact met de tuin. Het bijkomende volume valt binnen de gebruikelijke normen qua bouwdiepte en hoogte. De ingrepen ten aanzien van de waterhuishouding zijn meer dan heden vereist is dus bijgevolg aanvaardbaar.

 

Dakterras + balustrade:

Het dakterras op de nieuwe achterbouw is aanvaardbaar. Het dakterras wordt op 1,90m van de linker perceelsgrens ingericht waardoor de impact van het dakterras naar deze buur aanvaardbaar blijft. Aan de rechterzijde beschikt de woning over een zijtuin van 3m breed waardoor er ook hier een voldoende afstand tot het buurperceel is. Aangezien het dakterras op minimaal 1,90m van de perceelsgrenzen blijft, is het plaatsen van een zichtscherm niet verplicht. Hierdoor is er geen impact naar de bezonning van de aanpalenden en blijft de ruimtelijke impact van het dakterras laag. Bovendien blijft het dakterras binnen een bouwdiepte van maximaal 12,40m. Bijgevolg is het dakterras aanvaardbaar.

 

Tussen de perceelsgrens en het dakterras wordt, binnen de breedte van 1,90m, een groendak aangelegd. Dit is positief. Ondanks de aanwezigheid van dit groendak, waardoor er geen gevaar is om te vallen, worden toch valschermen van 1,30m hoog geplaatst. Deze valschermen verzwaren het ontwerp en zijn niet noodzakelijk. De groendaken zijn voldoende om het dakterras op een kwalitatieve manier te onderscheiden van het overige dakvlak. Bovendien zijn de valschermen geen volwaardige afwerking van de scheidingsmuur. Hierdoor worden de valschermen uitgesloten uit de vergunning. Enkel ten opzichte van de achtergevel kan voor de veiligheid een valscherm geplaatst worden zoals voorzien in het ontwerp.

 

Tenslotte wordt ook een buitentrap ingericht waardoor het dakterras ook vanaf de tuinzone bereikbaar is. De buitentrap is niet absoluut noodzakelijk aangezien het dakterras ook inpandig via de woning bereikbaar is. Conform het burgerlijk wetboek ‘lichten en zichten’ moet een rechtstreeks zicht op elke trede verhinderd moet door een zichtscherm van 1,90m hoog. Dergelijke ingreep heeft een grote impact op de buren (ophogen scheidingsmuren) of verzwaard de buitentrap zelf sterk (wanden langs de trap). Op vandaag beschikt de linkerbuur over een hoge aanbouw. Deze aanbouw kan in de toekomst verlagen waardoor het ophogen van scheidingsmuren noodzakelijk wordt om de buitentrap conform het burgerlijk wetboek kan blijven. De buitentrap bevindt zich ook verder dat de algemeen aanvaardbare 12m bouwdiepte op de verdieping. Gezien de grote impact van de buitentrap naar de buren en gezien deze impact eigenlijk niet noodzakelijk is, wordt de buitentrap uitgesloten uit de vergunning.

 

Voorliggende aanvraag komt mits toepassing van de bijzondere voorwaarden in aanmerking voor vergunning.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Ongunstig voor het plaatsen van de buitentrap en de valschermen aan de linker -en de rechterzijde van het dakterras. De buitentrap en de valschermen links en rechts worden uitgesloten uit de vergunning en mogen bijgevolg niet voorzien worden.

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het verbouwen van een halfopen eengezinswoning en het rooien van een boom aan Kim Claes - Ineke De Paepe gelegen te Steenhuisdreef 25, 9031 Drongen.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Bijzondere voorwaarde voor de geplande werken:

De volgende werken worden uitgesloten uit de vergunning:

-      Het plaatsen van de buitentrap die het dakterras op de eerste verdieping en de tuinzone met elkaar verbindt.

-      De valschermen aan de linker en de rechterzijde van het dakterras. Het valscherm dat gelijk loopt met de achtergevel van de woning mag WEL voorzien worden.

 

Boom aanplanten:

De nieuwe boom moet een hoogstammige loofboom zijn (met minimumstamomtrek HS12/14) en wordt heraangeplant ten laatste het eerstvolgend plantseizoen na het rooien en op minstens 2m van de perceelsgrens (3m wordt aanbevolen).

 

Openbaar domein / oprit

Er zal slechts één oprit met een breedte van maximum 3 meter op het openbaar domein worden toegestaan, dit is de bestaande oprit.

 

Riolering:

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht en wordt, wat betreft het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS. Een aanvraag tot het bekomen van een huisaansluiting moet ingediend worden bij FARYS via www.farys.be/nl/rioolaansluiting of verstuurd worden naar Stropstraat 1 te 9000 Gent.

 

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door oppompen.

 

Een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting dient in regel gebruikt/ (her)bruikt te worden. De  locatie en de diepteligging ervan zijn bindend. De bestaande aansluiting dient ter hoogte van de rooilijn opgezocht, opgemeten en gemarkeerd te worden. Indien ze (tijdelijk) niet in dienst blijft is het de taak van de bouwheer om deze ter hoogte van de rooilijn dicht te maken om elke instroom te vermijden.

Bij een nieuwe huisaansluiting wordt het traject bepaald in overleg tussen rioolbeheerder en klant. De algemene veiligheid, de instandhouding en de normale werking van de elementen van de huisaansluiting moeten verzekerd zijn en het toezicht, de controle en het onderhoud moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de diepteligging dient er rekening mee gehouden te worden dat de huisaansluiting in regel door FARYS wordt gerealiseerd vóór aanleg van de privéwaterafvoer op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Indien de diepteligging van de hoofdriolering of (kruisen van de) nutsleidingen deze diepte niet toelaten, zal de huisaansluiting op de meest haalbare diepte worden aangelegd.

 

De aanvrager dient zich te houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen.

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op :

* De openbare riolering kan onder druk komen tot het maaiveld niveau, wat neerkomt op een stijging van het waterpeil in de buizen en de aansluitingen (code van goede praktijk voor  rioleringssystemen : www.vmm.be/wetgeving/code-van-goede-praktijk-voor-rioleringssystemen).

De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn privéwaterafvoer. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de privéwaterafvoer.

* Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.

De aanvrager dient bij geurhinder op eigen initiatief en kosten elke instroomopening op zijn privéwaterafvoer door middel van een waterslot geurdicht af te schermen.

Om geurhinder als gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: www.farys.be/richtlijnengeurhinder.

De interne riolering moet zo ontworpen worden dat een toekomstige aansluiting op een gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater).

Er is nog geen aparte regenwaterafvoer (RWA)-aansluiting mogelijk. Voor zover het niet mogelijk is om het regenwater ter plaatse te laten infiltreren is de RWA-leidingen naar de straat te voorzien als wachtaansluiting. Voorlopig moeten het regen- en afvalwater gezamenlijk naar de riolering afgevoerd worden. Bovendien moeten de RWA-, en DWA-afvoeren naast elkaar worden aangeboden met een tussenafstand van 40 tot 60 cm. Hierbij loopt het DWA-gedeelte in een rechte lijn door naar de openbare riolering.

 

Bij een toekomstige aanleg van het openbaar domein zal de riolering gescheiden worden.

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement bij aanbouw en/of het voorzien van een nieuwe aansluiting. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer

 

Er moet blijvend voorzien worden in een septische put.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Warmtepomp type ‘grond-water’

Men moet zich in regel stellen inzake de nodige milieutoelatingen die vereist zijn bij installatie van warmtepompen (bv. grondboringen). Vóór het aanvragen van de nodige toelatingen kan men eerst informeren bij de Milieudienst van de stad welke toelatingen men al dan niet moet bekomen, via milieuenklimaat@stad.gent of via https://stad.gent/nl/openingsuren-adressen/dienst-milieu-en-klimaat

 

Openbaar domein:

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail:tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).