Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06497 - OMV_2021148093 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning met een veranda - zonder openbaar onderzoek - Speistraat 32, 9030 Mariakerke - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:18
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06497 - OMV_2021148093 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning met een veranda - zonder openbaar onderzoek - Speistraat 32, 9030 Mariakerke - Weigering 2021_CBS_06497 - OMV_2021148093 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning met een veranda - zonder openbaar onderzoek - Speistraat 32, 9030 Mariakerke - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Mustafa Bilge met als contactadres Pannestraat 4, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021148093) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 20 september 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het uitbreiden van een woning met een veranda

• Adres: Speistraat 32, 9030 Mariakerke

Kadastrale gegevens: afdeling 29 sectie A nr. 7K

 

Aanvullende informatie werd ontvangen op 14 oktober 2021. Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 20 oktober 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 1 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De aanvraag situeert zich in de Speistraat in Mariakerke, nabijgelegen aan de op- en afrit van de R4. De omgeving wordt gekenmerkt door halfopen- en open bebouwing, hoofdzakelijk ingevuld met de functie wonen.

 

Het pand in kwestie betreft een eengezinswoning in rijbebouwing met 2 bouwlagen en een hellend dak. De bouwdiepte van het hoofdgebouw bedraagt 9,28 m. Achter het hoofdgebouw bevindt zich een gelijkvloerse, perceelsbrede aanbouw met een bouwdiepte van 13,50 m.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag omvat het uitbreiden van de woning langs de achterzijde door het plaatsen van een veranda met een bouwdiepte van 5,50 m. De nieuwe bouwdiepte bedraagt 19,00 m. De veranda is voorzien van een hellend dak met een maximale kroonlijsthoogte van 2,65 m ten opzichte van het trottoirpeil. Aansluitend op de aanbouw wordt een terras van 24 m² voorzien.

 

De verbouwingswerken gaan gepaard met wijzigingen aan de scheidingsmuren met de linker- en de rechter aanpalende. Tussen een bouwdiepte van 13,50 m en 19,00m worden de linker scheidingsmuur met maximaal 2,70 m ten opzichte van het trottoirpeil verhoogd. Tussen een bouwdiepte van 13,50 m en 19,00 m worden de rechter scheidingsmuur met maximaal
ca. 75 cm ten opzichte van het trottoirpeil verhoogd.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

  • Op 22/08/2019 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het bouwen van een eengezinswoning (OMV_2019075496).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'STEDELIJK WONEN' (definitief vastgesteld door de Gemeenteraad op 27 juni 2017), Stedelijk woongebied Speistraat.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is.

Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. De afvoer van het hemelwater dat terecht komt op deze veranda moet vertraagd gebeuren. Dit kan door het opgevangen hemelwater dat op de veranda terecht komt in de tuin te laten infiltreren of door het afvoeren van dit hemelwater naar een al dan niet bestaande hemelwaterput. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater. Het opgevangen hemelwater mag dus niet rechtstreeks worden afgevoerd naar de openbare riolering. Indien hieraan wordt voldaan kan er in alle redelijkheid geoordeeld worden dat de bouwwerken geen schadelijk effect veroorzaken op de waterhuishouding van dit gebied.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

 

Aangezien de vergunningsaanvraag betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom, werd met een beveiligde zending het standpunt van de eigenaars van de aanpalende percelen gevraagd. Er werden geen bezwaren ingediend binnen de vervaltermijn van dertig dagen die ingaat op de dag na de dag van ontvangst van het verzoek om een standpunt.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag voorziet de uitbreiding van de eengezinswoning in rijbebouwing door het plaatsen van een aanbouw met zicht op de achtertuin. De bouwdiepte van de woning wordt uitgebreid tot een aanzienlijke bouwdiepte van 19,00 m, hetgeen afwijkt van de gangbare norm. De maximaal aanvaardbare bouwdiepte bedraagt 18,00 m. De aanpalende percelen hebben bovendien een beperkte breedte, waardoor deze percelen te sterk ingebouwd worden. Een dergelijke bouwdiepte is hier stedenbouwkundig niet aanvaardbaar.

 

Daarnaast wordt opgemerkt dat de achterliggende keuken uitsluitend via de veranda voorzien wordt van daglicht. Bij voorkeur wordt de keuken ook voorzien van rechtstreeks daglicht (bijvoorbeeld door middel van het plaatsen van dakkoepels).

 

Voorliggende aanvraag komt niet in aanmerking voor vergunning.


CONCLUSIE

Ongunstig, de aanvraag is niet verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg omwille van de te diepe bouwdiepte.

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning met een veranda aan Mustafa Bilge gelegen te Speistraat 32, 9030 Mariakerke.