Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06560 - Collegebesluit nr. 2021_CBS_05533 van 25 november 2021 Afwijking van het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven' omwille van Covid 19 - Wijziging

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 08:33
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06560 - Collegebesluit nr. 2021_CBS_05533 van 25 november 2021 Afwijking van het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven' omwille van Covid 19 - Wijziging 2021_CBS_06560 - Collegebesluit nr. 2021_CBS_05533 van 25 november 2021 Afwijking van het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven' omwille van Covid 19 - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Het Subsidiereglement voor Jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari 2021.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 25 november 2021 voor te leggen aan de gemeenteraad de afwijking van artikel 4 van het Subsidiereglement voor Jeugdwerkinitiatieven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari 2021, en dit voor het werkingsjaar 2020-2021.

Bij de opmaak van het besluit werd door de Jeugddienst vergeten om de afwijking te concretiseren. Zoals het nu aan het college werd voorgelegd vallen alle verenigingen die géén 25 activiteiten hebben kunnen organiseren in 2021 terug op de basissubsidie.

Dit is niet de bedoeling. Men wenst wel degelijk een onderscheid te maken tussen enerzijds de verenigingen die erin geslaagd zijn de helft van de activiteiten te organiseren (12 of meer) en anderzijds de verenigingen die minder de helft van de activiteiten hebben kunnen aanbieden (minder dan 12).

Indien uit de cijfers van het werkingsjaar 2020-2021 blijkt dat het jeugdwerkinitiatief erin slaagde om minstens 12 activiteiten te organiseren, wordt voor het werkingsjaar 2020-2021 de volledige subsidie  toegekend, conform artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven. Het gaat om 17 verenigingen.

Indien uit de cijfers van het werkingsjaar 2020-2021 blijkt dat het jeugdwerkinitiatief er niet in slaagde om 12 activiteiten te organiseren, wordt voor het werkingsjaar 2020-2021 enkel de basissubsidie toegekend ten bedrage van €1.750,00 (artikel 10§1 van het Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven). Het gaat om 4 verenigingen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Teneinde een onderscheid te kunnen maken tussen enerzijds de verenigingen die erin geslaagd zijn de helft van de activiteiten te organiseren (12 of meer) en anderzijds de verenigingen die minder de helft van de activiteiten hebben kunnen aanbieden (minder dan 12), dient het collegebesluit nr 2021_CBS_05533 te worden gewijzigd:

Artikel 1 wordt als volgt:

Keurt goed volgende afwijking van artikel 4 van het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven' en dit voor het werkingsjaar 2020-2021:

Indien uit de cijfers van het werkingsjaar 2020-2021 blijkt dat het jeugdwerkinitiatief erin slaagde om minstens 12 activiteiten te organiseren, wordt voor het werkingsjaar 2020-2021 de volledige subsidie  toegekend, conform artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven. 

Indien uit de cijfers van het werkingsjaar 2020-2021 blijkt dat het jeugdwerkinitiatief er niet in slaagde om 12 activiteiten te organiseren, wordt voor het werkingsjaar 2020-2021 enkel de basissubsidie toegekend ten bedrage van €1.750,00 (artikel 10§1 van het Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven).

Diezelfde aanpassing dient eveneens te gebeuren aan de tekst van de samenvatting en de motivering.

De gewijzigde tekst dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Wijzigt het collegebesluit nr. 05533 van 25 november 2021 betreffende Afwijking van het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitatieven' omwille van Covid 19, waarbij artikel 1 dient te worden vervangen door:

Keurt goed volgende afwijking van artikel 4 van het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven' en dit voor het werkingsjaar 2020-2021: 

Indien uit de cijfers van het werkingsjaar 2020-2021 blijkt dat het jeugdwerkinitiatief erin slaagde om minstens 12 activiteiten te organiseren, wordt voor het werkingsjaar 2020-2021 de volledige subsidie  toegekend, conform artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven. 

Indien uit de cijfers van het werkingsjaar 2020-2021 blijkt dat het jeugdwerkinitiatief er niet in slaagde om 12 activiteiten te organiseren, wordt voor het werkingsjaar 2020-2021 enkel de basissubsidie toegekend ten bedrage van €1.750,00 (artikel 10§1 van het Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven).


Artikel 2

Wijzigt het collegebesluit nr. 05533 van 25 november 2021 betreffende Afwijking van het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitatieven' omwille van Covid 19, waarbij de laatste alinea van de motivering dient te worden vervangen door:

Indien uit de cijfers van het werkingsjaar 2020-2021 blijkt dat het jeugdwerkinitiatief erin slaagde om minstens 12 activiteiten te organiseren, wordt voor het werkingsjaar 2020-2021 de volledige subsidie  toegekend, conform artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven. 

Indien uit de cijfers van het werkingsjaar 2020-2021 blijkt dat het jeugdwerkinitiatief er niet in slaagde om 12 activiteiten te organiseren, wordt voor het werkingsjaar 2020-2021 enkel de basissubsidie toegekend ten bedrage van €1.750,00 (artikel 10§1 van het Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven).

Artikel 3

Wijzigt het collegebesluit nr. 05533 van 25 november 2021 betreffende Afwijking van het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitatieven' omwille van Covid 19, waarbij de beknopte samenvatting dient te worden vervangen door:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd volgende afwijking goed te keuren van artikel 4 van het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven' en dit voor het werkingsjaar 2020-2021:

Indien uit de cijfers van het werkingsjaar 2020-2021 blijkt dat het jeugdwerkinitiatief erin slaagde om minstens 12 activiteiten te organiseren, wordt voor het werkingsjaar 2020-2021 de volledige subsidie  toegekend, conform artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven. 

Indien uit de cijfers van het werkingsjaar 2020-2021 blijkt dat het jeugdwerkinitiatief er niet in slaagde om 12 activiteiten te organiseren, wordt voor het werkingsjaar 2020-2021 enkel de basissubsidie toegekend ten bedrage van €1.750,00 (artikel 10§1 van het Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven).

Artikel 4

Legt de gewijzigde tekst van het collegebesluit 'Afwijking van het subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven' omwille van Covid 19 ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.


Bijlagen

  • Subsidiereglement.pdf