Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00872 - Herbouwen van de kiosk op Oostakkerdorp – Ontwerpplannen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:51
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00872 - Herbouwen van de kiosk op Oostakkerdorp – Ontwerpplannen - Goedkeuring 2022_CBS_00872 - Herbouwen van de kiosk op Oostakkerdorp – Ontwerpplannen - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, §3, 1°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het kader van het proces “Heraanleg wegen” is voorzien dat, na het voeren van overleg met de diverse diensten, aan de hand waarvan het voorontwerp en ontwerp worden opgemaakt, de plannen voor goedkeuring voorgelegd worden aan het bestuur. Op die manier kunnen, na goedkeuring, bepaalde stappen vervroegd genomen worden, zoals het opstarten van de aanvraag tot omgevingsvergunning, verspreiding van de plannen naar nutsmaatschappijen, eerste coördinatievergadering ter voorbereiding van de uitvoering, de terugkoppeling naar bewoners, …

Oorsprong van het dossier:
Het dorpsplein van Oostakker, samen met de omliggende straten, wordt momenteel integraal heraangelegd. Ook de Kiosk is aan vernieuwing toe. De kelder werd destijds omgebouwd tot schuilkelder, maar is er slecht aan toe: zowel structureel als functioneel. Een herbouw dringt zich op.

Data IKZ-vergaderingen
Het ontwerp kwam tot stand in overleg met de dienst van de Stadsbouwmeester, Groendienst, Stedenbouw en Ruimtelijke planning, FM en Monumentenzorg.

Consultatie van de bevolking

De kiosk van Oostakker werd besproken op de consultatiemomenten voor de wegenis- en rioleringswerken voor Oostakkerdorp-cluster. Hiervoor werden onderstaande momenten georganiseerd:

  • Participatietraject, open ontwerpateliers: 2 en 8 december 2015, voor deze momenten heeft iedere inwoner van Oostakker een uitnodiging ontvangen. 80 personen gingen aan de slag met het oplijsten van hun wensen aan de hand van een SWOT-analyse.
  • Klankbordgroepvergaderingen (buurtvertegenwoordiging): 2 maart, 9 juni en 12 oktober 2016, 16 januari 2017, voor deze vergaderingen kon iedere deelnemer die z’n input gaf op één van de ontwerpateliers zich kandidaat stellen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?


Beschrijving uit te voeren werken

Dit dossier betreft de herbouw van de kiosk geleden op het dorpsplein van Oostakker, tussen Oostakkerdorp en het Kioskpad. 

Het dorpsplein van Oostakker, samen met de omliggende straten, wordt momenteel integraal heraangelegd. Ook de Kiosk is aan vernieuwing toe. De kelder werd destijds omgebouwd tot schuilkelder, maar is er slecht aan toe: zowel structureel als functioneel. Een herbouw dringt zich op. 

Uit de participatiemomenten met de omwonenden betreffende de nieuwe inrichting van het dorpsplein werd tevens de kiosk besproken. Met hieruit de conclusie dat de kiosk best herbouwd wordt met behoud van de huidige inplanting: centraal op de kruising van de 3 toegangswegen tot het dorpsplein (Oostakkerdorp, Bredestraat en Gentstraat) en met zo min mogelijke visuele wijzigingen voor de kiosk zelf.

Het doel van de heropbouw is dan ook om de plaats en het uitzicht van de kiosk zoveel als mogelijk te behouden en originele elementen te conserveren en hergebruiken waar mogelijk.

Zo zal de kleurenpallet teruggebracht worden tot het originele: voornamelijk wit en ossen-rood zoals momenteel gebruikt voor de kerk, wordt het dak voorzien van een zinken bekleding en zal ook de sokkel een zinken bekleding krijgen. De palen die de hoed ondersteunen (zowel de centrale paal als de buitenrij) worden naar origineel model opnieuw voorzien. De ornamenten op de plaats waar de palen de hoed ondersteunen worden, indien nog mogelijk, hergebruikt, als ook de spits van de hoed. 

De kelder wordt in volume uitgebreid, ondergronds. Bovengronds wordt de afstand tussen de kiosk en het publiek zo klein mogelijk gehouden, zodat bij activiteit het contact tussen de activiteit en de toeschouwers zo optimaal mogelijk is. 

De ondergrondse ruimte wordt voorzien van technieken (elektriciteit, aanvoer water, afvoer vuil water, isolatie,…) en zal tevens ruimte bieden voor markt- en foorkasten die activiteiten rondom de kiosk van elektriciteit kunnen voorzien. 

De kelder is niet integraal toegankelijk. Dit zou een te grote impact op het omliggende openbaar domein hebben of te ingrijpende technieken vereisen die het beeld van de kiosk te veel zouden beïnvloeden.  

De kiosk zal uitgelicht worden conform het lichtplan: bovengronds wordt de binnenkant egaal en integraal verlicht met grondspots in de vloer van de kiosk, aan elke paal. Er komt geen verlichting aan de buitenkant van de kiosk. Door de verlichting van het binnenvolume zal ook de buitenstructuur leesbaar zijn. 

De verharding rondom de kiosk en de paden ernaartoe maken deel uit van het dossier voor de wegenis- en rioleringswerken Oostakkerdorp-cluster.

De kostprijs van de werken wordt geraamd op 327.451,83 euro inclusief btw.

Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen zal de omgevingsvergunningsaanvraag door de projectleider worden ingediend op het omgevingsloket namens de stad Gent, conform het subdelegatiebesluit van 30 maart 2017.

Adviezen

Groendienst Gunstig onder voorwaarden
 Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden: verharding rondom de kiosk zoals in figuur 1 wordt aangehouden en bijkomende verharding wordt alleen voorzien in functie van integrale toegankelijkheid.
Dienst FM Themagebouwen Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Dienst Monumentenzorg Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Dienst Milieu en Klimaat Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Dienst Stadsarcheologie Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Brandweer Gunstig onder voorwaarden
Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden: Het preadvies wordt toegevoegd als bijlage

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Activiteit

AC34912 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde ontwerpplannen met betrekking tot het herbouwen van de kiosk op Oostakkerdorp, zodat de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd.


Bijlagen

  • plannen
  • foto's