Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00972 - Nieuw reglement voor de erkenning van hoger onderwijsinstelling overschrijdende studentenverenigingen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 09:04
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00972 - Nieuw reglement voor de erkenning van hoger onderwijsinstelling overschrijdende studentenverenigingen - Goedkeuring 2022_CBS_00972 - Nieuw reglement voor de erkenning van hoger onderwijsinstelling overschrijdende studentenverenigingen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de zitting van 20 maart 2017 keurde de gemeenteraad het 'reglement tot erkenning van konventen, studentenverenigingen en –raden' goed, waarin o.a. het volgende werd bepaald: 'De Stad Gent wenst over te gaan tot erkenning van het konvent, de studentenvereniging of -raad als blijk van appreciatie voor deze vereniging en haar maatschappelijk belang, en omdat ze een bijdrage levert aan de missie en doelstellingen die de Stad Gent vooropstelt.'

De Stad Gent wil vrijetijdsparticipatie van studenten verhogen en wil initiatieven van konventen, studentenverenigingen, of -raden ondersteunen. Bovendien wilt de Stad Gent inspraak en participatie door studenten bevorderen, hen de kans geven om hun stem te laten horen en actief deel te nemen aan de samenleving.

Momenteel erkent de Stad Gent via dit reglement alle verenigingen erkend door een Gentse hoger onderwijsinstelling. Zo kunnen deze verenigingen genieten van de voordelen voor erkende verenigingen van Stad Gent. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Studentenverenigingen waarvan de bestuursleden tot meer dan één hoger onderwijsinstelling behoren kunnen tot heden echter niet erkend worden via dit reglement. De hoger onderwijsinstellingen stellen namelijk bepaalde voorwaarden aan de erkenning van de verenigingen zoals dat het bestuur exclusief leden van hun eigen instelling mag bevatten en/of dat de studentenvereniging zich dient te richten tot studenten van de desbetreffende instelling. Daardoor vallen hoger onderwijsinstelling overschrijdende studentenverenigingen uit de boot.

Om deze verenigingen toch erkenning en de daarbij horende voordelen te geven maken we dit nieuw reglement op, dat aanvullend werkt op het reeds bestaande 'reglement tot erkenning van konventen, studentenverenigingen en –raden'.

Dankzij deze erkenning zal Stad Gent ook nauwer kunnen samenwerken met deze verenigingen en ook hen de kans geven om hun stem te laten horen.

Verenigingen die al via het 'reglement tot erkenning van konventen, studentenverenigingen en –raden' erkend worden dienen geen aanvraag in te dienen via dit nieuw reglement.

De Jeugddienst is belast met het toezicht op de uitvoering van dit reglement.

Adviezen

Jeugdraad Gunstig advies

Activiteit

AC34400 Ondersteunen van studenten en studentenverenigingen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

Keurt goed het 'Reglement voor de erkenning van hoger onderwijsinstelling overschrijdende studentenverenigingen', zoals gevoegd bij dit besluit.


Bijlagen