Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00842 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Drongensesteenweg - nieuwe verkeersmaatregel(en) - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:47
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00842 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Drongensesteenweg - nieuwe verkeersmaatregel(en) - Goedkeuring 2022_CBS_00842 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Drongensesteenweg - nieuwe verkeersmaatregel(en) - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit wordt getroffen, is de invoering van een verlengd fietspad tot net voorbij kruispunt met de Kaarderijstraat en een parkeerverbod. Hierdoor wordt  een  oplossing geboden voor de conflictsituaties die ontstaan door fileopbouw thv het kruispunt Drongensesteenweg X Kaarderijstraat.  

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 19 augustus 2021 werd als nieuwe maatregel getroffen, het verwijderen van de parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van huisnummer 69 wegens overlijden van de houder van de parkeerkaart voor personen met een handicap.

Bij collegebesluit van 16  april 2020 werden gele onderbroken strepen ter hoogte van huisnummers 73-75A verwijderd, aangezien deze niet niet reglementair zijn aangebracht.

Bij collegebesluit van 20 september 2018 werd de zichtbaarheid op de kruispunten op de as Drongensesteenweg-Weversstraat binnen de R40 verhoogd en werd de voorrang van rechts regeling verduidelijkt.

Bij collegebesluit van 13 juli 2017 werd een parkeerplaats voor personen met een handicap ingericht ter hoogte van huisnummer 11 vermits de aanvrager voldoet aan de gestelde voorwaarden volgens het Reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

De Drongensesteenweg maakt deel uit van de zone 30 binnen de R40 Stadsring.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Drongensesteenweg, goedgekeurd in zitting van 19 augustus 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het bijgevoegd aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Drongensesteenweg.