Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00866 - Aanleggen van een voetpaduitstulping in de Edmond Van Hoorebekestraat te Ledeberg - ontwerpplannen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:50
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00866 - Aanleggen van een voetpaduitstulping in de Edmond Van Hoorebekestraat te Ledeberg - ontwerpplannen - Goedkeuring 2022_CBS_00866 - Aanleggen van een voetpaduitstulping in de Edmond Van Hoorebekestraat te Ledeberg - ontwerpplannen - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, §3, 1°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het kader van het proces “Heraanleg wegen” is voorzien dat, na het voeren van overleg met de diverse diensten, aan de hand waarvan het voorontwerp en ontwerp worden opgemaakt, de plannen voor goedkeuring voorgelegd worden aan het bestuur. Op die manier kunnen, na goedkeuring, bepaalde stappen vervroegd genomen worden, zoals verspreiding van de plannen naar nutsmaatschappijen, eerste coördinatievergadering ter voorbereiding van de uitvoering, de terugkoppeling naar bewoners, …

Oorsprong van het dossier:
De stad Gent wenst in de Edmond Van Hoorebekestraat ter hoogte van huisnummer 120 een veilige oversteek te maken naar het Woonzorgcentrum De Vijvers en het park De Vijvers.

WIS-kwaliteiten:
Voetpaden: kwaliteit C1
Rijweg: kwaliteit C1

Data IKZ-vergaderingen:
28/10/2021 – (aktename)

Consultatie bevolking:
geen

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Uit te voeren werken:

De stad Gent wenst een veilige oversteek te maken naar het Woonzorgcentrum De Vijvers en het park De Vijvers. Vandaag moet men hier tussen de geparkeerde auto’s de straat oversteken. Daarom maken we een voetpaduitstulping en voorzien we een zebrapad. Zo komt de zwakke weggebruiker goed in beeld en is de oversteek zo kort mogelijk. Blindegeleiding wordt eveneens voorzien. In de uitstulping wordt een plantvak voorzien.

De uitstulping wordt in voetpadmateriaal uitgevoerd: klinkers 22/22/8.

Het verkeersjuridisch statuut zone 30 blijft behouden.

De huidige rijrichtingen (dubbel richtingsverkeer) blijven behouden. 

Er verdwijnen 2 parkeerplaatsen


Verhardingsbalans

 

Bestaande toestand

Ontworpen toestand

Verschil

Verharding

40.5 m²

100%

33.3 m²

82%

18%

Halfverharding

0 m²

 

0m²

 

 

Groen 

0 m²

0%

7.2 m²

18%

18%

  • Verharding: alle oppervlakten die niet infiltrerend zijn (b.v. betonstraatsteen, asfalt, beton, …)
  • Halfverharding: alle verharde oppervlaktes die waterdoorlaten zijn (bv grasdallen, dolomiet, waterdoorlatende betonstraatstenen, grindgazon, …)
  • Groen/Onverhard: alle oppervlaktes die rechtstreeks en zonder enige beperking infiltreren in de ondergrond (bv wadi’s, gazon, plantvakken, straatgeveltuintjes, …)


De werken worden geraamd op 7.000,00 euro excl. btw.

In functie van het jaarlijks extra onderhoud dient een gevolgkost voor het extra groen in rekening gebracht te worden van 7,2 m² extra groen a rato van 2,34 euro/m² per jaar. Dit komt op een jaarlijkse gevolgkost van 16,85 euro. 

Er worden geen rioleringswerken voorzien. 

Voor deze werken zijn geen verwervingen noodzakelijk. 

Voor deze werken is geen omgevingsvergunning noodzakelijk.

Adviezen

Mobiliteitsbedrijf Gunstig onder voorwaarden
Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden: 

 het gewenste bijkomende fietsrek zal voorzien worden aan de overkant van de straat. Het ontwerp kan behouden blijven.


Dienst Milieu en Klimaat Gunstig advies

Het advies wordt gevolgd.

Dienst Stadsarcheologie Gunstig advies

Het advies wordt gevolgd.

Brandweer Gunstig advies

Het advies wordt gevolgd.

Groendienst Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Activiteit

AC34912 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde ontwerpplannen met betrekking tot aanleggen van een voetpaduitstulping in de Edmond Van Hoorebekestraat te Ledeberg.


Bijlagen

  • Plannen
  • Wis-plan