Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00987 - 20222 - ambtshalve schrapping risicogronden Kwakkelstraat zn (afd. 10 sectie K nrs 261K2 en 261N2) te Gent (200602610)

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 09:06
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00987 - 20222 - ambtshalve schrapping risicogronden Kwakkelstraat zn (afd. 10 sectie K nrs 261K2 en 261N2) te Gent (200602610) 2022_CBS_00987 - 20222 - ambtshalve schrapping risicogronden Kwakkelstraat zn (afd. 10 sectie K nrs 261K2 en 261N2) te Gent (200602610)

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • VLAREBO, Artikel 22
  • Bodemdecreet, Artikel 7

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56
  • VLAREBO, Artikel 22
  • Bodemdecreet, Artikel 7

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester keurt de schrapping van de risicogrond goed.

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?
 

Een grond dient ambtshalve geschrapt te worden uit de gemeentelijke inventaris.
 
Volgende wordt aangevraagd:
 • Onderwerp: ambtshalve schrapping risicogronden Kwakkelstraat zn (afd. 10 sectie K nrs 261K2 en 261N2) te Gent (200602610)

 De percelen zijn als risicogrond opgenomen in de gemeentelijke inventaris.

Volgende vergunningendossiers met risicorubrieken zijn van toepassing:
Dossier: 200602610– Beslissing: 28 januari 1992 (college van burgemeester en schepenen)
Inrichting: El Paso Jeugdcentrum v.z.w. – Exploiteren van een fietsen- en bromfietsenwerkplaats met: compressor van 5,52 kW, een slijpmolen van 950 W, een slijpmachine van 746 W, een brug van 2,58 kW en een boormachine.
Vergunde risico-rubrieken: 15.2

Volgende calamiteiten of klachten met betrekking tot de bodem zijn vastgesteld:
Er zijn geen calamiteiten of klachten gekend.

Het perceel is opgenomen in volgend bodemonderzoekendossier van OVAM:
OVAM Dossier: 10245 - Bodemonderzoek
Bij OVAM kan opgevraagd worden of het perceel al dan niet deel uit maakte van alle onderzoeken binnen dit dossier.

Motivatie
De vergunning werd afgeleverd in 1922. Toen maakten de percelen 261N2 en 261K2 deel uit van een groter perceel (261J2) waarvoor de vergunning werd afgeleverd en waardoor ook deze percelen werden ingetekend als risicogrond. Ondertussen vonden er kadastrale mutaties plaats. In de vergunning wordt vermeld dat de activiteiten plaats vonden in de oude EBES gebouwen. Uit de luchtfoto’s is duidelijk dat de huidige percelen 261N2 en 261K2 onbebouwd gebleven zijn tot al zeker het jaar 2000. Ook in een eerder bodemonderzoek werden de risico-activiteiten gelokaliseerd op huidig perceel 261L2 en dus niet op percelen 261N2 en 261K2. Bijgevolg kunnen deze percelen ambtshalve geschrapt worden.

Conclusie
De percelen kunnen ambtshalve geschrapt worden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Elke gemeente beheert een inventaris van risicogronden die op haar grondgebied gelegen zijn. Het college van burgemeester en schepenen beschikt over voldoende informatie om de percelen te schrappen als risicogrond. De percelen worden geschrapt uit de gemeentelijke inventaris en deze informatie wordt doorgegeven aan OVAM zodat zij dit ook toevoegen aan het grondeninformatieregister.
 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen schrapt volgende percelen uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden:
Gent (afd. 10) sectie K 261 K2 en (afd. 10) sectie K 261 N2
 Deze informatie wordt doorgegeven aan OVAM zodat zij dit ook toevoegen aan het grondeninformatieregister.