Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00816 - Jaarlijkse rapportering over financiële risico's bij verbonden rechtspersonen - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:44
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00816 - Jaarlijkse rapportering over financiële risico's bij verbonden rechtspersonen - Kennisneming 2022_CBS_00816 - Jaarlijkse rapportering over financiële risico's bij verbonden rechtspersonen - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 177, 6e lid, 3°;
  • Het Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare besturen voor maatschappelijk welzijn van 26 juni 2018, artikel 3, 5°;
  • Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 maart 2014 betreffende de aanpak voor beheersing van financiële risico's mbt verzelfstandigde entiteiten.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 3°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid aan het college van burgemeester en schepen over de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's in te dekken.

Een belangrijk deel van de financiële risico’s ligt bij de verbonden rechtspersonen van de Stad: het gaat om het risico op extra uitgaven voor opdrachten bij verbonden rechtspersonen en het risico op uitwinning van stadswaarborgen.

Het departement Financiën vraagt minstens jaarlijks, bij budgetopmaak, aan de verbonden rechtspersonen om schriftelijk te rapporteren over de financiële risico's die de Stad loopt in de samenwerking met de betrokken verbonden rechtspersoon.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De jaarlijkse bevraging resulteert in een geüpdatet rapport financiële risico's bij verbonden rechtspersonen naar aanleiding van BO22. 

De rapportering werd op 21 december ll. ter kennisgeving voorgelegd aan het managementteam en de algemeen directeur.


Activiteit

AC35510 Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de bij dit besluit gevoegde rapportering over de financiële risico's met betrekking tot de verbonden rechtspersonen van Stad en OCMW Gent bij BO22.


Bijlagen

  • 20211201_NO_MT synthese VR risicos.docx
  • BIJLAGE1_NO_VR risicos 20220114.pdf