Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00901 - Organisatie van dekenijfeesten in 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:55
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00901 - Organisatie van dekenijfeesten in 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_00901 - Organisatie van dekenijfeesten in 2022 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het politiereglement op de privatieve ingebruikneming van de openbare weg, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 maart 1990, artikelen 1 en 2;
  • Het reglement houdende de voorwaarden voor het organiseren van feesten door dekenijen en/of erkende verenigingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 maart 2004;
  • Het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein', goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2019, artikel 6, § 10.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op basis van het Reglement houdende de voorwaarden voor het organiseren van feesten door dekenijen en/of erkende verenigingen kunnen door werkende dekenijen of erkende verenigingen dekenij- en gebuurtefeesten worden georganiseerd na voorafgaande toelating door het college van burgemeester en schepenen.

Toelating wordt verleend onder de vorm van een vergunning afgeleverd aan de organisator, met dien verstande dat elk ingediend dossier van een dekenij- of gebuurtefeest – na een positief advies van de advies verlenende diensten – nog afzonderlijk door het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd. De organisator is gehouden alle voorwaarden opgesomd in de vergunning na te leven.

Alle dekenijen ontvingen een mail van de Dienst Feesten en Ambulante Handel met de vraag om de datum van hun dekenij- of gebuurtefeest en rommelmarkt op te geven. Deze gegevens werden verzameld in een overzichtslijst die bij dit besluit is gevoegd.

Naargelang de locatie zal advies gevraagd worden aan de betrokken diensten.

Vermits het hier gaat om het gebruik van het openbare domein voor de organisatie van dekenij- en gebuurtefeesten geldt vrijstelling van betaling van belasting volgens artikel 6, § 10 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein', goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2019.

De dekenijen en feestcomités ontvangen eveneens volgende formulieren voor het inrichten van een dekenij- of gebuurtefeest:

- het online aanvraagformulier voor het gebruik van het openbaar domein.

- het aanvraagformulier voor het aansluiten op het elektriciteitsnetwerk en een lijst van de elektriciteitskasten van de Stad Gent.

- het online aanvraagformulier voor het gebruik van materiaal van de Dienst Feesten en Ambulante Handel.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de innemingen van het openbaar domein.

Activiteit

AC34968 Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt goed de organisatie van de dekenijfeesten 2022, zoals vermeld op de bij dit besluit gevoegde lijst, met dien verstande dat elk ingediend dossier van een dekenij- of gebuurtefeest – na een positief advies van de advies verlenende diensten – nog afzonderlijk door het college van burgemeester en schepenen dient te worden goedgekeurd.


Bijlagen