Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00951 - Reglement voor een subsidie aan startende ondernemers - Wijziging

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 09:01
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Reglementen en verordeningen.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sofie Bracke

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00951 - Reglement voor een subsidie aan startende ondernemers - Wijziging 2022_CBS_00951 - Reglement voor een subsidie aan startende ondernemers - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het nieuw 'reglement voor een subsidie aan startende ondernemers' goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 september 2020 en nadien gewijzigd, voorziet een subsidie van 5.000 euro aan startende ondernemers, met als doel hun slaagkansen te verhogen en de zelfstandige economische activiteit in de stad te stimuleren. De wederzijdse rechten en plichten van de betrokken partijen worden vastgesteld in een 'starterscontract' dat door beide partijen wordt ondertekend.

De aanvraag van een starterscontract wordt beoordeeld door een beoordelingscomité dat advies verleent aan het college van burgemeester en schepenen. Alle aanvragen worden beoordeeld conform de bepalingen van het huishoudelijk reglement beoordelingscomité starterscontract, goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 september 2020. 

Het beoordelingscomité kan positief of negatief advies verlenen, bijkomende vragen stellen over de aanvraag van het starterscontract of kan beslissen om zijn advies uit te stellen met zes maanden om de aanvrager de kans te geven om de levensvatbaarheid van de onderneming in de praktijk aan te tonen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorgestelde wijziging van de artikelen 4, 6 en 8  aan het 'Reglement voor een subsidie aan startende ondernemers'   (goedgekeurd door de gemeenteraad  van 28 september 2020), goed te keuren en in werking te laten treden op 1 maart 2022.

Wanneer niet langer voldaan wordt aan de objectieve verplichtingen verbonden aan het afsluiten van het starterscontract, zoals bepaald in artikel 4§1 van het reglement voor een subsidie aan startende ondernemers, wordt voorgesteld om hiervoor de tussenkomst van Beoordelingscomité te schrappen. Deze objectieve verplichtingen gedurende de looptijd van het contract zijn: 1. het volgen van de opgegeven vorming, 2.het jaarlijks beroep doen op advies, 3.de activiteiten uitoefenen als zelfstandige in hoofdberoep en 4. de vestiging van de onderneming in Gent behouden (postcode 9000 - 9052).

Deze voorwaarden kunnen gecheckt worden aan de hand van op te vragen documenten (KBO, sociale zekerheid, ...).

Wanneer er echter een beoordeling dient te gebeuren - bij het inroepen van verschoningsgronden op basis van overmacht zoals voorzien in artikel 6 §5 a 3) van het reglement Starterscontracten- zal het Beoordelingscomité nog steeds hierover advies geven aan het college van burgemeester en schepenen.

Om de terugvordering op basis van de objectieve verplichtingen verbonden aan het afsluiten van het starterscontract niet langer via een tussenkomst van het Beoordelingscomité te laten verlopen dienen een aantal wijzigingen/aanvullingen te gebeuren aan de genoemde artikelen in het Reglement voor een subsidie aan startende ondernemers.

Bijkomend wordt in artikel 8 van het reglement starterscontracten een nieuwe paragraaf toegevoegd om eventueel nog lopende financiële verplichtingen aan de Stad Gent te kunnen verrekenen vooraleer over te gaan tot het uitbetalen van de subsidie. 


Activiteit

AC35409 Ondersteunen van ondernemerschap in alle levensfasen samen met partners

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Legt voor aan de gemeenteraad:

Wijzigt met ingang van 1 maart 2022 artikel 4 § 1 a 3) van het reglement voor een subsidie aan startende ondernemers, door het invoegen van volgende verduidelijking :

"en hierbij een vestiging te hebben in Gent (postcode 9000 tem 9052)".

Artikel 2

Legt voor aan de gemeenteraad:

Heft met ingang van 1 maart 2022 artikel 6 §5 van het reglement voor een subsidie aan startende ondernemers op en vervangt deze paragraaf door volgende tekst:

" a. Indien aan de voorwaarden vermeld onder artikel 4, §1, a niet (langer) kan worden voldaan omwille van één van de volgende redenen, dan kan de starter dit via aangetekend schrijven melden aan de Dienst Economie:
1.Langdurige ziekte en werkonbekwaamheid van de Starter;
2. Overlijden van de Starter of medewerkende partner;
3. Overmacht, zijnde een onoverwinnelijke en onvoorziene hindernis, vreemd aan de wil van de Starter die het verder zetten van de uitbating van de onderneming onmogelijk maakt.

b. De motivering in het aangetekend schrijven wordt beoordeeld door de Dienst Economie, waarna de verschoonbaarheid al dan niet aanvaard wordt. Voor zover de verschoonbaarheid gemotiveerd zou zijn op grond van overmacht, wordt dit voorgelegd aan het beoordelingscomité. Het college van burgemeester en schepenen neemt over deze eventuele overmacht een beslissing op basis van het advies van het beoordelingscomité."

Artikel 3

Legt voor aan de gemeenteraad:

WIjzigt met ingang van 1 maart 2022 artikel 8 van het reglement voor een subsidie aan startende ondernemers, door het invoegen van §6: " De aanvrager dient zijn financiële verplichtingen ten opzichte van de Stad Gent na te komen op straffe van schorsing van de subsidie.

Artikel 4

Legt voor aan de gemeenteraad:

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het Reglement voor een subsidie aan startende ondernemers, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Reglement voor een subsidie aan startende ondernemers (gecoördineerd verisie).pdf
  • Reglement voor een subsidie aan startende ondernemers (gecoördineerde versie WORD).docx
  • Reglement voor een subsidie aan startende ondernemers (wijzigingen in groen).docx