Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00849 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg - Brusselsesteenweg - verwijderen anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:48
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer m.b.t. één of meerdere gewestwegen.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00849 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg - Brusselsesteenweg - verwijderen anti-parkeermaatregel - Goedkeuring 2022_CBS_00849 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg - Brusselsesteenweg - verwijderen anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit wordt getroffen, is het verwijderen van het stilstaan- en parkeerverbod (verkeersborden E3) ter hoogte van huisnummer 749 tot 737-747 op vraag van de politie. Deze signalisatie blijkt overbodig te zijn en geen functie meer te hebben, omdat het bedrijf voor wie ze destijds aangebracht waren niet meer gevestigd is op deze locatie. Op 11/01/2022 werd het akkoord verkregen van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, district Gent voor deze verkeersmaatregel.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 18 november 2021 werd beslist tot de inrichting van 2 voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen ter hoogte van huisnummers 712-720A en 722-722E gezien hier een publieke laadpaal vergund en geplaatst werd in het kader van de uitrol van de publieke laadpunten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2016. Elke publieke laadpaal bedient 2 parkeerplaatsen. Door het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen garanderen we dat de laadpaal maximaal beschikbaar is voor het opladen van deze voertuigen. Op 28 oktober 2021 werd het akkoord verkregen van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen District Gent voor deze verkeersmaatregel.

Bij collegebesluit van 15 juli 2021 werd de bestaande toestand geregulariseerd  voor de volledige Brusselsesteenweg en werden volgende nieuwe maatregelen getroffen: (1) de snelheid tussen de Land Van Rodelaan en de grens met Melle werd teruggebracht van 70km/u naar 50km/u gezien het hier om een gebied gaat binnen de bebouwde kom met diverse niet door verkeerslichten geregelde oversteekplaatsen. Sedert 20 mei 2021 zitten bovendien alle aanliggende straten (met uitzondering van de Land Van Rodelaan) in zone 30 en vormt de verlaging op deze doorgaande as een logische schakel in het Gentse snelheidsplan. Op 22 april 2021 werd het akkoord verkregen van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen District Gent voor deze verkeersmaatregel. (2)Ter hoogte van het kruispunt met de August Van Lokerenstraat, Jules de Saint Genoisstraat, Jean Jauréslaan en Vogelhoekstraat werd de uitzonderingsregel op het afslagverbod naar rechts aangepast zodat ook bromfietsen klasse A en P kunnen afslaan. Speedpedelecs en bromfietsen klasse A werden zoveel mogelijk gelijk gesteld met fietsen in straten met beperkt eenrichtingsverkeer, door het gebruik van de onderborden M12 en M18, waardoor zij ook in beide richtingen mogen rijden. Bromfietsen klasse B werden niet gelijk gesteld omdat zij door de combinatie van een hogere snelheid met een hogere massa dan fietsen een potentieel gevaar vormen voor fietsers en een grotere impact hebben bij een ongeval met fietsers. Op 7 oktober 2020 werd er van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen een positief advies ontvangen. (3) Dit besluit integreerde de aparte aanvullende reglementen telkens opgemaakt voor een onderdeel van de Brusselsesteenweg. De historiek uit de oorspronkelijke besluiten werd hier overgenomen. Meer specifiek worden de verkeersmaatregelen tussen de Keizersvest (R40) en Louis De Smetstraat uit de beslissingen van 3 oktober 2019, 1 oktober 2020 en de verkeersmaatregel  van 18 maart 2021 in dit besluit gevat. Diverse verkeersmaatregelen tussen Keizersvest (R40) en de Louis De Smetstraat  werden toen geregulariseerd.

Bij collegebesluit van 18 maart 2021 werd een Rechtsaf door Rood ingevoerd voor fietsers ter hoogte van het kruispunt Jules de Saint Genoisstraat, vanuit de Driesstraat en Frederik Burvenichstraat na overleg en akkoord met Agentschap Wegen en Verkeer. Dit op basis van de beslissing in 2020 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, mevrouw Lydia Peeters, om rechtsaf/rechtdoor door rood te regelen door middel van verkeersborden B22/B23 en niet door middel van verkeerslichten.

Bij collegebesluit van 1 oktober 2020 werd de bestaande toestand geregulariseerd in het gedeelte tussen de Edward Pynaertkaai en het Keizerpark en werd de inrichting van een voorbehouden parkeerplaats voor elektrische voertuigen en een voorbehouden parkeerplaats voor autodelen ter hoogte van het Keizerpark ingesteld aangezien daar een publieke laadpaal vergund en geplaatst werd in het kader van de uitrol van de publieke laadpunten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2016. Elke publieke laadpaal bedient 2 parkeerplaatsen. Door het inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor elektrische voertuigen garanderen we dat de laadpaal maximaal beschikbaar is voor het opladen van deze voertuigen. Door het inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor autodelen faciliteren we elektrische deelwagens, zoals bepaald in het Autodeelplan 2020, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 april 2016. De voorbehouden autodeelplaats zal gebruikt worden door elektrische deelwagens van een erkende autodeelorganisatie. Op 14 september 2020 werd het akkoord verkregen van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen District Gent voor deze verkeersmaatregel.

Bij collegebesluit van 13 augustus 2020 werd de bestaande toestand geregulariseerd in het gedeelte tussen de Scheldekaai en het Keizerpark en werd als nieuwe maatregel het B1-bord en bijhorende haaietanden in klein formaat ingevoerd in de Scheldekaai opdat fietsers en de bestuurders van bromfietsen klasse A en speed pedelecs, die komen uit de Scheldekaai en die de Brusselsesteenweg willen inrijden, voorrang verlenen aan het verkeer in de Brusselsesteenweg.

Bij collegebesluit van 3 oktober 2019 werd er een parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van huisnummer 603 ingesteld, vermits de aanvrager voldoet aan de gestelde voorwaarden volgens het Reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Bij collegebesluit van 31 oktober 2017 werd de bestaande toestand geregulariseerd en werd het stilstaan- en parkeerverbod van huisnummer 354 tot huisnummer 360 duidelijker gesignaleerd.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gewestweg Brusselsesteenweg, goedgekeurd in zitting van 18 november 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gewestweg Brusselsesteenweg.