Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00862 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Zandloperstraat - nieuwe parkeerplaatsen voorbehouden voor autodelen en elektrische voertuigen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:50
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00862 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Zandloperstraat - nieuwe parkeerplaatsen voorbehouden voor autodelen en elektrische voertuigen - Goedkeuring 2022_CBS_00862 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Zandloperstraat - nieuwe parkeerplaatsen voorbehouden voor autodelen en elektrische voertuigen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit wordt getroffen, is de inrichting van een voorbehouden parkeerplaats voor elektrische voertuigen en een voorbehouden parkeerplaats voor autodelen ter hoogte van de overzijde van huisnummers 243-247 gezien hier een publieke laadpaal vergund en geplaatst werd in het kader van de uitrol van de publieke laadpunten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2016. Elke publieke laadpaal bedient 2 parkeerplaatsen. Door het inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor elektrische voertuigen garanderen we dat de laadpaal maximaal beschikbaar is voor het opladen van deze voertuigen. Door het inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor autodelen faciliteren we elektrische deelwagens, zoals bepaald in het Autodeelplan Gent 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 januari 2021. De voorbehouden autodeelplaats zal gebruikt worden door elektrische deelwagens van een erkende autodeelorganisatie.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 9 januari 2020 werden maatregelen getroffen die kaderen binnen het optimaliseren van de signalisatie van het dubbelrichtingsfietspad: het onderbreken van de gele onderbroken streep, het voorzien van haaietanden bij het verkeersbord B1 en het aanbrengen van een verdrijvingsvlak.

Bij collegebesluit van 4 mei 2017 werd een gele onderbroken streep aangebracht vanaf Rodeberg tot Zandloperstraat huisnummer 122 om de draaibeweging voor IVAGO mogelijk te maken.

Bij collegebesluit van 2 juni 2016 werd een maatregel getroffen om de schoolomgeving veiliger te maken. Een schoolstraat dient een verkeersluwe straat te zijn en daarom is het voor tweewielige bromfietsen klasse A, niet langer toegestaan om in tegengestelde richting de Zandloperstraat in te rijden. De Zandloperstraat tussen het Maurice Claeysplein en de René van de Puttestraat is per 26 januari 2016 een schoolstraat.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Zandloperstraat, goedgekeurd in zitting van 9 januari 2020, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Zandloperstraat.