Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00861 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg - New-Orleansstraat - nieuwe parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:49
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer m.b.t. één of meerdere gewestwegen.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00861 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg - New-Orleansstraat - nieuwe parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen - Goedkeuring 2022_CBS_00861 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg - New-Orleansstraat - nieuwe parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit wordt getroffen, is de inrichting van 2 voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen ter hoogte van huisnummers 85-111 gezien hier een publieke laadpaal vergund en geplaatst werd in het kader van de uitrol van de publieke laadpunten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2016. Elke publieke laadpaal bedient 2 parkeerplaatsen. Door het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen garanderen we dat de laadpaal maximaal beschikbaar is voor het opladen van deze voertuigen. Op 17 januari 2022 werd het akkoord verkregen van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen District Gent voor deze verkeersmaatregel.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 25 juni 2020 werd de bestaande schuine parkeerplaats voor personen met een handicap aangepast ter hoogte van de ingang van huisnummers 393-427 naar langsparkeren. Dit naar aanleiding van de herinrichting en herbelijning van de gewestweg waarbij de fietspaden werden verbreed. Hiertoe dient het schuin parkeren omgevormd te worden tot langsparkeren.

Bij collegebesluit van 6 februari 2020 werd de parkeerplaats opgeheven ter hoogte van de Glasgowstraat in het kader van het vrijhouden van een brandweertoegang naar het OCMW gebouw voor senioren. 

Bij collegebesluit van 16 maart 2017 werd de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van de ingang van huisnummers 393-427 goedgekeurd, vermits de aanvrager voldoet aan de gestelde voorwaarden volgens het Reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016. Dit reglement regulariseert de bestaande toestand.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gewestweg New-Orleansstraat, goedgekeurd in zitting van 25 juni 2020, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gewestweg New-Orleansstraat.