Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00852 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Vijvermeerspark - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:48
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00852 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Vijvermeerspark - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring 2022_CBS_00852 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Vijvermeerspark - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit wordt getroffen is het uitbreiden van het parkeerverbod tussen huisnummer 1 en het kruispunt met de Sint-Denijslaan naar beide kanten van de weg ipv enkel langs de kant van de onpare huisnummers. Dit wordt aangeduid met borden E1 en onderborden Xb en Xa. Dit omdat bleek na de invoering van eenzijdig parkeerverbod dat dit onvoldoende was om de doorgang voor brandweer en Ivago te garanderen in deze straat.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 17 juni 2021 werd beslist tot het voorzien van een streep gevormd door witte omgekeerde driehoeken op de rijbaan omdat dat duidelijker is alsook dat de voorrangssituatie. Het parkeerverbod en de voorrangssituatie wordt ter hoogte van de Sint-Denijslaan beter aangeduid. 

Bij collegebesluit van 4 oktober 2018 werd er een parkeerverbod om de toegang voor de brandweer te vrijwaren ingevoerd.

Bij collegebesluit van 8 juni 2017 werd de bestaande toestand geregulariseerd. Er werden geen nieuwe verkeersmaatregelen ingevoerd.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Vijvermeerspark, goedgekeurd in zitting van 17 juni 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Vijvermeerspark.