Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00860 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Dahliastraat - correctie - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:49
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00860 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Dahliastraat - correctie - Goedkeuring 2022_CBS_00860 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Dahliastraat - correctie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit getroffen wordt, is het schrappen van de gele onderbroken strepen ter hoogte van huisnummer 75 tot huisnummer 81A aan de zijde van de onpare huisnummers. Op deze locatie is de rijbaan verdeeld in rijstroken, wat betekent dat er een parkeerverbod van toepassing is. Dit parkeerverbod mag niet dubbel gesignaleerd worden door middel van gele onderbroken strepen, en worden bijgevolg verwijderd uit dit aanvullend reglement. Na de vernieuwing van de trottoirs werden de wegmarkeringen niet meer opnieuw aangebracht door Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 13 september 2018 werden 3 parkeerhaken ter hoogte van huisnummers 114 en 116 getroffen, om de toegang tot de inrij van de eigendom te vrijwaren en een asverschuiving werd ingevoerd in het deel tussen de Lavendelstraat en de Frans Van Ryhovenlaan door middel van parkeerverboden en het plaatsen van fietsenstallingen ter hoogte van huisnummer 70, 49, 35 en 38. 

Bij collegebesluit van 24 mei 2018 werden twee parkeerplaatsen voor autodelen ingericht ter hoogte van huisnummers 275-415 van de Francisco Ferrerlaan. Dit reglement regulariseert de bestaande toestand.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Dahliastraat, goedgekeurd in zitting van 13 september 2018, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Dahliastraat.

Bijlagen