Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00989 - OMV_2021184689 - melding voor het exploiteren van een bestaande Carrefour Express (regularisatie) - Zwijnaardsesteenweg 736, 9000 Gent - Aktename

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 09:06
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00989 - OMV_2021184689 - melding voor het exploiteren van een bestaande Carrefour Express (regularisatie) - Zwijnaardsesteenweg 736, 9000 Gent - Aktename 2022_CBS_00989 - OMV_2021184689 - melding voor het exploiteren van een bestaande Carrefour Express (regularisatie) - Zwijnaardsesteenweg 736, 9000 Gent - Aktename

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

DBGB CVBA met als contactadres Zwijnaardsesteenweg 736, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021184689) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 12 januari 2022.

 

De melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: het exploiteren van een bestaande Carrefour Express (regularisatie)

• Adres: Zwijnaardsesteenweg 736, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 8 sectie H nr. 638E3

 


Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 19 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING MELDING

1.  BESCHRIJVING VAN DE GEMELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse.

De melding heeft betrekking op het exploiteren van een bestaande Carrefour Express (regularisatie).

 

Volgende rubrieken worden gemeld:

 

 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | Twee koelinstallaties | klasse 3 | Nieuw

11,8 kW

45.4.d)

verkooppunten van producten van dierlijke oorsprong (vlees, vis en gevogelte) en de aan die verkooppunten verbonden uitsnijderijen | 1 verkooppunt | klasse 3 | Nieuw

1 verkooppunt

45.4.e)1°

opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong, met uitzondering van de producten, vermeld in rubriek 48, van 1 ton tot en met 50 ton | Opslag van producten van dierlijke oorsprong | klasse 3 | Nieuw

1 ton

 

2.  HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 30/12/1963 werd een weigering afgeleverd voor verbouwen cinema tot handelshuis. (Litt. Z-11-63)

* Op 24/02/1964 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een cinema tot een handelshuis. (Litt. Z-1-64)

* Op 22/08/2014 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van reclame zonder verandering aan de gevel. (2014/426)

* Op 22/01/2015 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van twee condensoren. (2014/788)

 

BEOORDELING MELDING

 

3.  TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

BEVOEGDHEID

De melding maakt geen deel uit van een vergunningsaanvraag waarvoor de Vlaamse overheid of de deputatie bevoegd is.

 

ONDERZOEK MELDINGSPLICHT, NIET-VERBODEN KARAKTER EN STEDENBOUWKUNDIGE INPLANTING

De gemelde exploitatie is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

 

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandsregels.

De gemelde exploitatie is niet verboden.

 

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving..

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

De melding is in overeenstemming met de voorschriften.

 

CONCLUSIE

Het college van burgemeester en schepenen van Stad Gent is bevoegd voor de aktename.

 

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden en de inplanting van de inrichting is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften conform artikel 4.1.1.1 van Vlarem II.

 

4.  OMGEVINGSTOETS

 

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten

Aspect geluid

Er is geen bedrijfseigen losplaats aanwezig. Leveringen gebeuren via de Zwijnaardsesteenweg en gebeuren tussen 7u en 19 (ca. 5 leveringen per week), zodat de kans op geluidshinder gering is. Er gebeuren geen leveringen gedurende de nachtperiode.

 

De buitenunits van de koelinstallaties moeten zodanig opgesteld, en zo nodig afgeschermd en afgesteld worden, zodat voldaan is aan ge geluidsnormen van Vlarem II. Dit wordt opgenomen als opmerking.

 

CONCLUSIE 

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

De gevraagde melding wordt geakteerd. 

 

Volgende rubrieken worden geakteerd:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | Twee koelinstallaties | Nieuw

11,8 kW

45.4.d)

verkooppunten van producten van dierlijke oorsprong (vlees, vis en gevogelte) en de aan die verkooppunten verbonden uitsnijderijen | 1 verkooppunt | Nieuw

1 verkooppunt

45.4.e)1°

opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong, met uitzondering van de producten, vermeld in rubriek 48, van 1 ton tot en met 50 ton | Opslag van producten van dierlijke oorsprong | Nieuw

1 ton

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen dient akte te nemen van de ingediende melding. Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Activiteit

AC34245 Adviseren en afleveren van omgevingsvergunningen en MER's

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door DBGB cvba (O.N.:0675994780) voor het exploiteren van een bestaande Carrefour Express (regularisatie), gelegen Zwijnaardsesteenweg 736, 9000 Gent, met inrichtingsnummer 20211203-0011, omvattende volgende rubrieken:

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

16.3.2°a)

Aktename

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | Twee koelinstallaties  (Nieuw)

11,8 kW

45.4.d)

Aktename

verkooppunten van producten van dierlijke oorsprong (vlees, vis en gevogelte) en de aan die verkooppunten verbonden uitsnijderijen | 1 verkooppunt  (Nieuw)

1 verkooppunt

45.4.e)1°

Aktename

opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong, met uitzondering van de producten, vermeld in rubriek 48, van 1 ton tot en met 50 ton | Opslag van producten van dierlijke oorsprong  (Nieuw)

1 ton

 

Artikel 2

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

De buitenunits van de koelinstallaties moeten zodanig opgesteld, en zo nodig afgeschermd en afgesteld worden, zodat voldaan is aan ge geluidsnormen van Vlarem II.