Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00838 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Sint-Margrietstraat - nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:47
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00838 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Sint-Margrietstraat - nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring 2022_CBS_00838 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Sint-Margrietstraat - nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregelen die bij dit besluit worden getroffen zijn het aanbrengen van een verdrijvingsvlak aan de overzijde van de nieuwe appartementen in de Sint-Margrietstraat. Er werd door gemeentelijke afvalophalingsdienst gevraagd een zone vrij te houden van parkeren om dagelijks rolcontainers te plaatsen voor de afvalophaling. Aangezien de parkeerstrook eigenlijk rijbaan is, dient de zone ook vrij te zijn van rijdend verkeer. Daarenboven dienen de rolcontainers voorzien te zijn van de gepaste rood-witte markering zodoende dat ze maximaal opvallen. Tegelijkertijd worden de onderborden bij het eenrichtingsverkeer C1 en F19 van M2 en M4 naar respectievelijk M12 M18 veranderd. Speedpedelecs en bromfietsen klasse A worden zoveel mogelijk gelijk gesteld met fietsen in straten met beperkt eenrichtingsverkeer, door het gebruik van de onderborden M12 en M18, waardoor zij ook in beide richtingen mogen rijden. Bromfietsen klasse B worden niet gelijk gesteld omdat zij door de combinatie van een hogere snelheid met een hogere massa dan fietsen een potentieel gevaar vormen voor fietsers en een grotere impact hebben bij een ongeval met fietsers. Ook worden de markeringen die het verbieden op de rijbaan te parkeren verwijderd waar dit reeds duidelijk is door de beperkte rijbaanbreedte.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij besluit van 16 december 2021 werd aangeduid dat de Sint-Margrietstraat een voorrangsweg is ten opzichte van de Brandweerstraat aangezien bestuurders uit de Brandweerstraat dienen te stoppen wegens het moeilijke uitrijzicht.

Bij collegebesluit van 5 maart 2020 werd er een parkeerplaats voorbehouden voor prioritaire voertuigen ingesteld ter hoogte van huisnummer 36, dit ter vervanging van het verdrijvingsvlak dat niet het beoogde effect had voor de toegankelijkheid van de ziekenwagens.  

Bij collegebesluit van 22 augustus 2019 werden het uitbreiden van het parkeerverbod en het voorzien van een rijstrookverdeling ter hoogte van het Sint-Vincentiusplein goedgekeurd. Deze maatregelen kaderen binnen het beëindigen van de werken aan het AZ Sint-Lucas.

Bij collegebesluit van 28 september 2017 werd een verdrijvingsvlak aangebracht ter hoogte van huisnummers 34-36, dit ter verbetering van de toegankelijkheid voor ziekenwagens.

In kader van het Circulatieplan Binnenstad Gent, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 oktober 2016, werd eenrichtingsverkeer ingevoerd op de Sint-Margrietstraat, gedeelte begrepen tussen het Tempelhof en de Lange Steenstraat. Dit ondersteunt de opname van de Geldmunt in het voetgangersgebied.

Bij collegebesluit van 15 september 2016 werden de voorbehouden bewonersplaatsen bepaald, volgens het parkeerplan 2020 van Stad Gent.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Sint-Margrietstraat, goedgekeurd in zitting van 16 december 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het bijgevoegd aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer en het signalisatieplan betreffende de gemeenteweg Sint-Margrietstraat.