Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00903 - OMV_2021147773 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een externe evacuatietrap - zonder openbaar onderzoek - Hutsepotstraat 27 en 29A, 9052 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:55
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00903 - OMV_2021147773 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een externe evacuatietrap - zonder openbaar onderzoek - Hutsepotstraat 27 en 29A, 9052 Gent - Vergunning 2022_CBS_00903 - OMV_2021147773 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een externe evacuatietrap - zonder openbaar onderzoek - Hutsepotstraat 27 en 29A, 9052 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

DON BOSCO ONDERWIJSCENTRUM VZW met als contactadres Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee heeft een aanvraag (OMV_2021147773) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 8 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het plaatsen van een externe evacuatietrap

• Adres: Hutsepotstraat 27 en 29A, 9052 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 24 sectie C nr. 136K

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 2 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 18 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de omgeving en plaats

Het perceel van de aanvraag is gelegen in de Hutsepotstraat te Zwijnaarde. De omgeving wordt voornamelijk gekenmerkt door eengezinswoningen type gesloten en halfopen bebouwing van twee bouwlagen en hellend dak. Het perceel zelf wordt gekenmerkt door een gemeenschapsfunctie nl. een school. De school grenst aan een groenzone.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het plaatsen van een externe evacuatietrap. De evacuatietrap wordt op dezelfde plaats geplaatst als de huidige evacuatietrap met dit verschil dat de nieuwe evacuatietrap een vaste constructie is. De evacuatietrap wordt aan de rechterkant van het gebouw geplaatst. Deze evacuatietrap verbindt de gelijkvloerse verdieping met de tweede verdieping. De trap komt uit op de speelplaats van de school. De trap heeft een breedte van 1.2m. De trap wordt enkel in noodsituaties gebruikt en is geen normale toegang tot de klaslokalen.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 20/12/2018 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een nieuw sanitair blok na het slopen van het bestaande sanitaire blok en berging (OMV_2018087177).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 26/04/1984 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van de lagere school - peutertuin - dagverblijf. (1984/89)

* Op 30/03/2006 werd een vergunning afgeleverd voor de structurele aanpassing van een houten verdiepingsvloer. (2005/70206)

* Op 20/10/2011 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen, verbouwen van een zolder tot 2 klaslokalen. (2011/70121)

* Op 22/04/2016 werd een vergunning afgeleverd voor het vernieuwen van een speelplaats en het bouwen van een sanitaire blok en overdekte speelplaats. (2016/04020)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgende externe adviezen zijn gegeven:


Ongunstig voor het eerste advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 14 december 2021. Besluit ONGUNSTIG omwille van inbreuken tegen de norm NBN S21-204-2 nl. strijdig met art. 4.4.2.3.1 Constructiebepaling en strijdig met art. 4.4.2.3.2 Nuttige breedte van traparmen, overlopen en sassen.

 

Voorwaardelijk gunstig voor het tweede advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 4 januari 2022:
Besluit VOORWAARDELIJK GUNSTIG, mits te voldoen aan de hiervoor vermelde maatregelen en reglementeringen.

 

Bijzondere aandachtspunten :

- De toegangsdeur aan de buitentrap op de 2de verdieping moet een netto doorgangsbreedte hebben van 1,2m.

- De buitentrap moet een netto doorgangsbreedte hebben van 1,2m.

- De buitentrap moet voorzien worden van veiligheidsverlichting conform de norm

- De signalisatie en evacuatieplannen moeten aangepast worden naar de nieuwe situatie

- Er moet een alarmeringsdrukknop geplaatst worden aan de buitendeur.

 

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied en woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
 

De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel die overheid geen besluit tot vastlegging van de uitgaven voor de voorzieningen heeft genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de promotor.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

 

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

 

Gewestelijke verordening toegankelijkheid

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

 

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Er is geen bezwaar tegen het plaatsen van een vaste externe evacuatietrap. Dit bevordert de veiligheid en het veilig evacueren van de kinderen in nood. De trap komt op dezelfde plaats als de huidige evacuatietrap. Er is reeds een hoge scheidingsmuur op de perceelsgrens aanwezig waardoor er geen tot zeer beperkte inkijk is. De trap wordt enkel in noodsituaties gebruikt en niet als een reguliere toegang tot de klaslokalen. Er wordt geoordeeld dat dit een minimale impact heeft op de omgeving.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een externe evacuatietrap aan DON BOSCO ONDERWIJSCENTRUM vzw (O.N.:0415432291) gelegen te Hutsepotstraat 27 en 29A, 9052 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Brandweer

De brandweervoorschriften, die betrekking hebben op deze omgevingsvergunning, moeten strikt nageleefd worden:

- De toegangsdeur aan de buitentrap op de 2de verdieping moet een netto doorgangsbreedte hebben van 1,2m.

- De buitentrap moet een netto doorgangsbreedte hebben van 1,2m.

- De buitentrap moet voorzien worden van veiligheidsverlichting conform de norm

- De signalisatie en evacuatieplannen moeten aangepast worden naar de nieuwe situatie

- Er moet een alarmeringsdrukknop geplaatst worden aan de buitendeur.