Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00906 - OMV_2021175127 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van wijzigingen aan voor- en zijgevels en het slopen van een veranda - zonder openbaar onderzoek - Sierheesterlaan 44, 9030 Mariakerke - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:55
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00906 - OMV_2021175127 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van wijzigingen aan voor- en zijgevels en het slopen van een veranda - zonder openbaar onderzoek - Sierheesterlaan 44, 9030 Mariakerke - Vergunning 2022_CBS_00906 - OMV_2021175127 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van wijzigingen aan voor- en zijgevels en het slopen van een veranda - zonder openbaar onderzoek - Sierheesterlaan 44, 9030 Mariakerke - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Mevrouw Katelijne Vanhoutte met als contactadres Koning Leopold II-laan 205, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021175127) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 24 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het uitvoeren van wijzigingen aan voor- en zijgevels en het slopen van een veranda

• Adres: Sierheesterlaan 44, 9030 Mariakerke

Kadastrale gegevens: afdeling 29 sectie A nr. 428B2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 14 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 18 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De aanvraag is gelegen in de Sierheesterlaan in Mariakerke. De omgeving wordt gekenmerkt door vrijstaande en halfopen bebouwing, hoofdzakelijk ingevuld met de functie wonen.

Het pand in kwestie betreft een vrijstaande eengezinswoning op een perceel van ca. 950m², bestaande uit één bouwlaag en een plat dak. De bouwdiepte bedraagt ca. 23,50m. 

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag omvat volgende werken:

-      De raamopeningen in de voor-, achter en zijgevel worden gewijzigd. De raamopeningen in de voor- en achtergevel worden naar beneden toe uitgebreid. De raamopeningen aan de linker zijgevel worden uitgebreid in de breedte. De lijst boven de ramen wordt afwerkt met crepi in een witte kleur. De rechter zijgevel blijft ongewijzigd. Er gebeuren geen structurele werken.

-      Het slopen van een veranda aan de linkerzijde van het hoofdgebouw. De veranda heeft een oppervlakte van 19,2m² en een maximale hoogte van 2,96m ten opzichte van het maaiveld. Na de sloop van de veranda wordt een terras met dezelfde oppervlakte aangelegd in waterdoorlatende tegels. De afstand tot de linker zijperceelsgrens bedraagt 4,07m.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 22/06/1965 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een woning. (1965 MA 47)

* Op 26/09/1996 werd een vergunning afgeleverd voor rooien van vijf bomen (ceders, pijnbomen). (1996/40217)

* Op 15/05/2009 werd een vergunning afgeleverd voor de regularisatie van een veranda. (2009/40106)

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Het vergroten van ramen zal een positief effect hebben op woonkwaliteit door het verbeteren van de natuurlijke verlichting van de woning. De gevel wordt op een kwalitatieve manier afgewerkt en zal daardoor ook een opwaardering van het straatbeeld betekenen. Het slopen van de veranda heeft geen negatieve impact op de woonkwaliteit of op de aanpalende percelen. De aanleg van een terras van 19,2m in de zijtuin is aanvaardbaar.

 

Voorliggende aanvraag komt in aanmerking voor vergunning.


CONCLUSIE

Gunstig, de aanvraag is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van wijzigingen aan voor- en zijgevels en het slopen van een veranda aan mevrouw Katelijne Vanhoutte gelegen te Sierheesterlaan 44, 9030 Mariakerke.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.