Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00978 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het Reglement voor het beheer van straattuinen door bewoners - rapportering 2021 - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 09:04
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00978 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het Reglement voor het beheer van straattuinen door bewoners - rapportering 2021 - Kennisneming 2022_CBS_00978 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het Reglement voor het beheer van straattuinen door bewoners - rapportering 2021 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Besluit van 25 april 2019 van het college van burgemeester en schepenen houdende de delegatie bij reglement van bevoegdheden inzake het reglement voor het beheer van straattuinen door bewoners, artikel 1, §4;
  • Besluit van 28 oktober 2021 van het college van burgemeester en schepenen houdende de delegatie bij reglement van bevoegdheden inzake het reglement voor het aanleggen en beheren van een geveltuin en van een straattuin, artikel 2, § 4.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Besluit van 25 april 2019 van het college van burgemeester en schepenen houdende de delegatie bij reglement van bevoegdheden inzake het reglement voor het beheer van straattuinen door bewoners;
  • Besluit van 28 oktober 2021 van het college van burgemeester en schepenen houdende de delegatie bij reglement van bevoegdheden inzake het Reglement voor het aanleggen en beheren van een geveltuin en van een straattuin aan de algemeen directeur.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het college van burgemeester en schepenen van 25 april 2019 werd beslist de beslissingsbevoegdheid inzake artikel 6 §2c van het Reglement voor het beheer van straattuinen door bewoners onder bepaalde voorwaarden te delegeren aan de algemeen directeur.

Volgende voorwaarden werden vastgesteld:

§1. Het college van burgemeester en schepenen delegeert de bevoegdheid om de aanvraag tot beheer van een straattuin (zoals bepaald in artikel 6 §2, c van het Reglement voor het beheer van straattuinen door bewoners) goed te keuren of te weigeren, aan de algemeen directeur.

§2. Bij het uitoefenen van deze bevoegdheid wordt rekening gehouden met de voorwaarden zoals opgenomen in het Reglement voor het beheer van straattuinen door bewoners.

§3. De aan de algemeen directeur gedelegeerde bevoegdheid kan het voorwerp uitmaken van een subdelegatie aan andere door haar te bepalen personeelsleden.

§4. De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen over de uitvoering van deze bevoegdheid.

 

De subdelegatie werd gegeven bij besluit algemeen directeur van 29 april 2019. Daarbij werd de bevoegdheid doorgedelegeerd aan de directeur van de Groendienst, en plaatsvervanger, onder de volgende voorwaarden:

§1. Bij het uitoefenen van deze bevoegdheid wordt rekening gehouden met de voorwaarden zoals opgenomen in het Reglement voor het beheer van straattuinen door bewoners.

§2. De directeur van de Groendienst, en zijn plaatsvervanger, rapporteren zesmaandelijks aan de algemeen directeur over de uitoefening van deze bevoegdheid op basis van het bijgevoegde sjabloon.

Deze subdelegatie trad in werking op 1 mei 2019.


Op 25 oktober 2021 hief de gemeenteraad het bestaande reglement op, waardoor de delegatie vervalt. De gemeenteraad keurde eveneens een nieuw Reglement voor het aanleggen en beheren van een geveltuin en van een straattuin goed, dat op 1 november 2021 in werking trad.

Naar aanleiding hiervan werd in het college van burgemeester en schepenen van 28 oktober 2021 beslist de bevoegdheid inzake artikel 13 §2 c van het Reglement voor het aanleggen en beheren van een geveltuin en van een straattuin, onder bepaalde voorwaarden te delegeren aan de algemeen directeur.

Volgende voorwaarden werden vastgesteld:

§1. Het college van burgemeester en schepenen delegeert de bevoegdheid om de aanvraag tot beheer van een straattuin goed te keuren of te weigeren, aan de algemeen directeur.

§2. Bij het uitoefenen van deze bevoegdheid wordt rekening gehouden met de voorwaarden zoals opgenomen in het Reglement voor het aanleggen en beheren van een geveltuin en van een straattuin.

§3. De aan de algemeen directeur gedelegeerde bevoegdheid kan het voorwerp uitmaken van een subdelegatie aan andere door haar te bepalen personeelsleden.

§4. De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen over de uitvoering van deze bevoegdheid.


De subdelegatie werd door de algemeen directeur gegeven op 28 oktober 2021 en werd gedelegeerd aan de directeur van de Groendienst, en zijn plaatsvervanger, onder de volgende voorwaarden.

De subdelegatie trad in werking op 1 november 2021.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de delegatie van college naar de algemeen directeur werd een jaarlijkse rapportering over de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid voorzien.

Gedurende 2021 werden door de Groendienst 66 aanvragen toegestaan en 16 aanvragen geweigerd.

Activiteit

AC34741 Plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de administratie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het bijgevoegde rapport van de door de Groendienst gedurende 2021 toegestane en geweigerde aanvragen voor het beheer van straattuinen door bewoners.


Bijlagen

  • rapportering straattuinen 2021