Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00902 - Inname van het openbaar domein – Sint-Pietersplein voor de organisatie van het openingsevent Academics for Companies 2022 - 16/02/2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:55
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00902 - Inname van het openbaar domein – Sint-Pietersplein voor de organisatie van het openingsevent Academics for Companies 2022 - 16/02/2022 - Goedkeuring 2022_CBS_00902 - Inname van het openbaar domein – Sint-Pietersplein voor de organisatie van het openingsevent Academics for Companies 2022 - 16/02/2022 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het politiereglement op de privatieve ingebruikneming van de openbare weg, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 maart 1990, artikelen 1 en 2;
  • Het reglement Belasting op de inname van het openbaar domein, goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2019, artikel 6, § 4.

Gedistilleerde dranken

  • De Wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het schenken van sterke dranken, artikel 9.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 04/01/2022 ontving de Dienst Feesten en Ambulante Handel een aanvraag van Academics For Companies om op 16/02/2022 van 15u30 tot 18u (opbouw 13u30 – afbouw 19u) gebruik te maken van Sint-Pietersplein voor de organisatie van het openingsevent Academics for Companies 2022.

Deze inname kan plaatsvinden mits strikte naleving van de geldende besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

De organisator wil gedurende dit evenement elektronisch versterkte muziek spelen. Daarvoor gelden de standaardvoorwaarden. 

De organisator vraagt eveneens de toelating om tijdens dit evenement gedistilleerde dranken te schenken.

Vermits het hier gaat om een inname van het openbaar domein voor een activiteit georganiseerd door een Gentse onderwijsinstelling, Gentse jeugd- of studentengroepering erkend door Gentse onderwijsinstellingen louter in het kader van hun eigen werking, geldt vrijstelling van betaling van belasting overeenkomstig artikel 6, § 4 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein', goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2019.

De organisator doet een beroep op IVAGO. Hij zamelt de afvalfracties selectief in. De kosten van ophaling van het restafval en een (eventuele) na-opkuis zijn ten laste van de organisator.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de innemingen van het openbaar domein.

Adviezen

CEL EVENEMENTENBEHEER VAN DE POLITIE Gunstig onder voorwaarden
AFDELING OPENBARE VEILIGHEID BRANDWEERZONE CENTRUM Gunstig onder voorwaarden
DIENST MILIEU EN KLIMAAT M.B.T. AFVAL EN LUCHTKWALITEIT Gunstig onder voorwaarden
MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT – CEL VERKEERSTECHNISCHE TAKEN Gunstig onder voorwaarden
DIENST MILIEU EN KLIMAAT M.B.T. GELUID Gunstig onder voorwaarden
DIENST WEGEN, BRUGGEN EN WATERLOPEN Gunstig onder voorwaarden
DIENST WELZIJN EN GELIJKE KANSEN M.B.T. TOEGANKELIJKHEID Gunstig onder voorwaarden

Activiteit

AC34968 Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Aan Academics for Companies het gebruik van het Sint-Pietersplein voor de organisatie van het openingsevent Academics for Companies 2022 toe te staan op 16/02/2022 van 15u30 tot 18u (opbouw 13u30 – afbouw 19u), zoals opgenomen in bijgevoegd plan en mits naleving van de voorwaarden geformuleerd in het bij dit besluit gevoegde document.

Artikel 2

Aan Academics for Companies de toelating te geven om tijdens dit evenement gedistilleerde dranken te schenken.


Bijlagen