Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00801 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake de vrijgave van de (huur)waarborg voortvloeiend uit overeenkomsten (daden van beheer) met betrekking tot stadseigendommen - Rapportering 2021 - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:42
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00801 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake de vrijgave van de (huur)waarborg voortvloeiend uit overeenkomsten (daden van beheer) met betrekking tot stadseigendommen - Rapportering 2021 - Kennisneming 2022_CBS_00801 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake de vrijgave van de (huur)waarborg voortvloeiend uit overeenkomsten (daden van beheer) met betrekking tot stadseigendommen - Rapportering 2021 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Besluit van 19 januari 2017 van het college van burgemeester en schepenen houdende de delegatie bij reglement van de beslissingsbevoegdheid inzake de vrijgave van de (huur)waarborg voortvloeiend uit overeenkomsten (daden van beheer) met betrekking tot stadseigendommen, artikel 1, § 5.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Besluit van 19 januari 2017 van het college van burgemeester en schepenen houdende de delegatie bij reglement van de beslissingsbevoegdheid inzake de vrijgave van de (huur)waarborg voortvloeiend uit overeenkomsten (daden van beheer) met betrekking tot stadseigendommen;

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het college van burgemeester en schepenen van 19 januari 2017 werd beslist de beslissingsbevoegdheid inzake de vrijgave van de (huur)waarborg bij de beëindiging van overeenkomsten (daden van beheer) betreffende persoonlijke rechten met betrekking tot stadseigendommen onder bepaalde voorwaarden te delegeren aan de stadssecretaris.

Volgende voorwaarden werden vastgesteld: 

§ 1. Het college van burgemeester en schepenen delegeert aan de stadssecretaris haar bevoegdheid inzake de vrijgave van (huur)waarborgen ingevolge overeenkomsten (daden van beheer) met betrekking tot stadseigendommen die werden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op basis van de haar voorbehouden bevoegdheid ingevolgde artikel 57, § 3, 1° van het Gemeentedecreet.

§ 2. De bevoegdheid inzake de vrijgave van (huur)waarborgen ingevolge overeenkomsten betreffende daden van beheer met betrekking tot stadseigendommen die werden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen omvat de bevoegdheid om deze toe te staan of te weigeren.

§ 3. De stadssecretaris volgt bij de uitoefening van deze bevoegdheid volgende bepalingen:

Volgende verzoeken tot vrijgave van de huur(waarborg) komen in aanmerking voor goedkeuring:

  • alle (huur)schulden voortvloeiend uit de overeenkomst zijn vereffend;
  • het stadseigendom waarop het persoonlijk recht betrekking had, werd teruggegeven in de oorspronkelijke staat of in een staat zoals contractueel voorzien; en
  • er zijn geen andere discussiepunten betreffende de beëindigde overeenkomst.

§ 4. De aan de stadssecretaris gedelegeerde bevoegdheid kan het voorwerp uitmaken van een subdelegatie aan andere door hem te bepalen personeelsleden.

§ 5. De stadssecretaris rapporteert op jaarlijkse basis aan het college van burgemeester en schepenen inzake de toegekende en geweigerde vrijgaves van (huur)waarborgen voortvloeiende uit overeenkomsten (daden van beheer) met betrekking tot stadseigendommen die werden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

 

De subdelegatie werd gegeven bij secretarisbesluit van 23 januari 2017. Daarbij werd de bevoegdheid doorgedelegeerd aan de heer Jochem Naaktgeboren, directeur van de Dienst Vastgoedbeheer, en zijn plaatsvervanger, onder de volgende voorwaarden:

§ 1. Volgende verzoeken tot vrijgave van de huur(waarborg) komen in aanmerking voor goedkeuring:

  • alle (huur)schulden voortvloeiend uit de overeenkomst zijn vereffend;
  • het stadseigendom waarop het persoonlijk recht betrekking had, werd teruggegeven in de oorspronkelijke staat of in een staat zoals contractueel voorzien;

en

  • er zijn geen andere discussiepunten betreffende de beëindigde overeenkomst.

§ 2. De heer Jochem Naaktgeboren, directeur van de Dienst Vastgoedbeheer, en zijn plaatsvervanger, rapporteren zesmaandelijks aan de stadssecretaris over de uitoefening van deze bevoegdheid op basis van het daartoe voorziene sjabloon.

 

De delegatie trad in werking op 23 januari 2017.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de delegatie van college naar de algemeen directeur werd een rapportering over de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid voorzien.

In 2021 werden in totaal 13 huurwaarborgen voortvloeiend uit overeenkomsten (daden van beheer) met betrekking tot stadseigendommen teruggegeven .

Activiteit

AC34741 Plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de administratie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het bijgevoegde rapport van de Dienst Vastgoedbeheer over de uitoefening gedurende 2021 van de gedelegeerde beslissingsbevoegdheid inzake de teruggave van (huur)waarborgen voortvloeiend uit overeenkomsten (daden van beheer) met betrekking tot stadseigendommen.


Bijlagen

  • overzicht huurwaarborgen 2021