Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00873 - Integraal toegankelijk maken van de steiger te hoogte van de Bijlokekaai (STAM) te Gent – Ontwerpplannen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:51
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00873 - Integraal toegankelijk maken van de steiger te hoogte van de Bijlokekaai (STAM) te Gent – Ontwerpplannen - Goedkeuring 2022_CBS_00873 - Integraal toegankelijk maken van de steiger te hoogte van de Bijlokekaai (STAM) te Gent – Ontwerpplannen - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, §3, 1°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het kader van het proces “Heraanleg wegen” is voorzien dat, na het voeren van overleg met de diverse diensten, aan de hand waarvan het voorontwerp en ontwerp worden opgemaakt, de plannen voor goedkeuring voorgelegd worden aan het bestuur. Op die manier kunnen, na goedkeuring, bepaalde stappen vervroegd genomen worden, zoals het opstarten van de aanvraag tot omgevingsvergunning, verspreiding van de plannen naar nutsmaatschappijen, eerste coördinatievergadering ter voorbereiding van de uitvoering, de terugkoppeling naar bewoners, …

Oorsprong van het dossier:
De bestaande steiger is gelegen aan de Bijlokekaai grenzend aan de Bijlokesite. De doelstelling van dit project is om de steiger integraal toegankelijk te maken. 


Staat van de wegenis volgens WIS
Niet van toepassing

Data IKZ-vergaderingen
17/11/2016 (ter info)
13/12/2018 (concept)
09/01/2020 (concept)
29/06/2020 - directeursoverleg
17/08/2020 - ontwerpkamer
09/11/2020 - directeursoverleg
01/04/2021 (voorontwerp)


Consultatie van de bevolking
Niet van toepassing

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Beschrijving uit te voeren werken

Het gebruik van een lift om de steiger integraal toegankelijk te maken werd niet weerhouden gezien onder andere de problematiek rond onderhoud, herstel en vandalisme en inpassing in de beschermde bomenrij. Voor bediening van de lift dient er ook elektriciteit aangelegd te worden in de wortelzone van de beschermde bomenrij. 

Er werd beslist om de toegangshelling te starten tussen de beschermde bomenrij en niet grenzend aan de bestaande fietsonderdoorgang gezien het conflict tussen voetgangers en fietsers ter hoogte van deze zone. De toegangshelling zal starten tussen de 6e en 7e boom vanaf de Godshuizenlaan en loopt over het water tegen het bestaande talud naar de steiger toe.
Het hellingspercentage bedraagt 6,25% met tussenbordessen. De helling heeft een breedte van 1,8 m. Dit is de noodzakelijke breedte om twee rolstoelen te laten kruisen.
Aan de taludzijde wordt een opstaande boord van 30 cm (b) op 40 cm (h) voorzien. Aan de waterzijde wordt een leuning voorzien met houten handgrepen op twee hoogtes (90 cm en 120 cm). De bestaande leuning op de steiger wordt verwijderd en vervangen. De leuningen zullen uitgevoerd worden volgens de nieuwe huisstijl (in opmaak) in RAL6003. In functie van valbeveiliging wordt voorgesteld om netten te gebruiken op de leuningen van de toegangshelling.
De bestaande betonnen steiger zal bekleed worden met hout. De toegangshelling zal bestaan uit een waterdichting van epoxyhars ingestrooid met granulaten die de kleur van uitgewassen beton benaderen.

Het project heeft geen invloed op de parkeerplaatsen. Het parkeersaldo blijft behouden. Het bestaande zebrapad ter hoogte van de bestaande trap wordt verwijderd. Ter hoogte van de toegangshelling wordt een nieuw zebrapad geplaatst.


Verhardingsbalans 

 

Bestaande toestand

Ontworpen toestand

Verschil

Verharding

175,45 m²

  28%

 198,48 m²

32%

+4%

Halfverharding

93,77 m²

15%

77,80 m²

12%

-3%

Groen 

356,52 m²

57%

350,85 m²

56%

-1%

 

Ter hoogte van de start van de helling zal plaatselijk een betonverharding aanbracht worden. De halfverharding grenzend aan de betonverharding zal hersteld worden. Er zal ook onthard worden. De betontegelverharding tussen de 3e en 5e boom vanaf de Godshuizenlaan tot aan de fietsonderdoorgang zal verwijderd worden. Het voetpad aan de waterlijn blijft behouden.
Ter hoogte van de bestaande trap zal de betontegelverharding verwijderd worden en plaatselijk vervangen worden door halfverharding.
Ter hoogte van de start van de helling zal plaatselijk een betonverharding aanbracht worden. De halfverharding grenzend aan de betonverharding zal hersteld worden. Er zal ook onthard worden. De betontegelverharding tussen de 3e en 5e boom vanaf de Godshuizenlaan tot aan de fietsonderdoorgang zal verwijderd worden. Het voetpad aan de waterlijn blijft behouden. Ter hoogte van de bestaande trap zal de betontegelverharding verwijderd worden en plaatselijk vervangen worden door halfverharding.


Raming

De werken worden geraamd op 139.070,00 euro (excl. btw)

Voor de gevolgkosten worden volgende jaarlijkse bedragen in rekening gebracht

 

Toename openbaar domein

Specifieke elementen/projecten

DWBW (grijs)

219,95 m² x 2,40 euro btwi = 527,88 euro

euro btwi

GD (groen)

-

euro btwi


Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen zal de omgevingsvergunningsaanvraag door de projectleider worden ingediend op het omgevingsloket namens de stad Gent, conform het subdelegatiebesluit van 30 maart 2017.

Adviezen

Groendienst Gunstig onder voorwaarden
Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden:
 • Stabiliteitswortels tot maximale Ø van 4,00 cm mogen door ETW’er worden doorgezaagd, maar indien niet strikt noodzakelijk is dit uiteraard te vermijden. De wortels zijn zoveel mogelijk te behouden.
 • Bij voorkeur wordt verharding doorheen de boomstrook zoveel mogelijk in opbouw en zwevend gerealiseerd, zodat de impact op de doorwortelbare ruimte klein blijft.
 • De bomen moeten fysiek beschermd en afgebakend worden gedurende de werken (TTBZ - totale boom beschermingszone cfr. SB250).
 • De groenstrook mag tijdens de werken niet gebruikt worden als stapelruimte voor materiaal en materieel. 
 • Grondaanvulling in de berm gebeurt met grond van ter plaatse of met gelijksoortige grond.
Dienst Monumentenzorg Gunstig onder voorwaarden
Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden:
 • De projectzone maakt integraal deel uit van het beschermd monument ‘Coupure en Leie’ (opgenomen in het beschermingsbesluit van 05/11/2013, met ID 5224 - https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/5224). 
 • Het voorstel tot het voorzien van een nieuwe toegangshelling om de bestaande steiger integraal toegankelijk te maken, werd meermaals voorbesproken. Het voorstel is conform de besprekingen op de ontwerpkamer van 18/08/2020, waarop onze dienst ook aanwezig was.
 • Vanuit erfgoedoogpunt betreuren we dat deze toegangshelling sterk visueel aanwezig zal zijn binnen deze beschermde context. Echter bleek uit de voorbesprekingen dat een alternatieve oplossing, die minder visueel aanwezig was, vanuit andere aspecten niet haalbaar is. We betreuren ook dat het groene karakter van de oeveraanleg wordt aangetast door de toevoeging van deze helling. We vinden het wel positief dat de toegangshelling wordt voorzien op een afzonderlijke dragende structuur en niet wordt ingegraven in de oeverhelling. We willen wel benadrukken om dergelijke bijkomende toegangsconstructies binnen een beschermde context steeds tot het minimum noodzakelijke te beperken.
 • Voor ingrepen binnen het beschermd monument ‘Coupure en Leie’ moet een toelating werken worden aangevraagd bij het agentschap Onroerend Erfgoed (Vlaamse Overheid), alvorens de werken op te starten. Meer informatie over de procedure en het aanvraagformulier zijn raadpleegbaar via: https://www.onroerenderfgoed.be/werken-aan-een-beschermd-monument.

Dienst Milieu en Klimaat Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Dienst Stadsarcheologie Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Er is geen archeologisch traject nodig gezien de beperkte ingrepen in de bodem

Brandweer Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Mobiliteitsbedrijf Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Activiteit

AC34912 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde ontwerpplannen met betrekking tot het integraal toegankelijk maken van de steiger te hoogte van de Bijlokekaai (STAM) te Gent, zodat de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd.


Bijlagen

 • Plannen
 • Foto's