Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00826 - EU missions - indiening Expression of Interest in het kader van de oproep 100 Climate Neutral and Smart Cities - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:46
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00826 - EU missions - indiening Expression of Interest in het kader van de oproep 100 Climate Neutral and Smart Cities - Goedkeuring 2022_CBS_00826 - EU missions - indiening Expression of Interest in het kader van de oproep 100 Climate Neutral and Smart Cities - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 §1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 25 november 2021 lanceerde de Europese Commissie de oproep voor het project 100 Climate Neutral and Smart Cities in 2030. Met dit project wil de Europese Commissie grotere steden verspreid over het hele Europese grondgebied stimuleren om de uitdaging aan te gaan om tegen 2030 als stad klimaatneutraal te zijn. De geselecteerde steden zullen fungeren als voorbeeldsteden en krijgen het Mission Label. Met de geselecteerde steden wordt een Climate Contract afgesloten en zij zullen ondersteuning krijgen en kennis kunnen uitwisselen via een Mission Platform betreffende de transitie naar een klimaatneutrale stad. Het toegekend krijgen van het Mission Label zal een meerwaarde zijn wanneer steden zullen appliqueren voor Europese subsidies binnen het Horizon Europe subsidieprogamma. 

De Europese Commissie vraagt aan geïnteresseerde steden tegen 31 januari 2022 een uitgebreide vragenlijst in te vullen en een Expression of Interest, ondertekend door de burgemeester, te bezorgen.

Deze kandidaatstelling werd eind november 2021 besproken met het kabinet van de burgemeester en de kabinetten van de betrokken schepenen. In december werd de kandidaatstelling voorgesteld op de directieteams van het Departement Stedelijke Ontwikkeling en het Departement Bedrijfsvoering om ondersteuning te vragen aan verschillende betrokken diensten (ondermeer het Mobiliteitsbedrijf, Dienst Economie, Dienst Data en Informatie, Dienst Strategische Coördinatie, Dienst Communicatie, Groendienst). De Dienst Milieu en Klimaat heeft de aanvraag inhoudelijk gecoördineerd met organisatorische en strategische ondersteuning door de Dienst Strategische Subsidies.

De kandidaatstelling werd voorafgaandelijk besproken met de VVSG en het kabinet van  Vlaams minister Bart Somers (in samenspraak met andere Vlaamse steden).

De Stad heeft aan de UGent en North Sea Port gevraagd om de kandidaatstelling mee te ondersteunen door een steunbrief te bezorgen die bij het dossier zal gevoegd worden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het aanpakken van de klimaatcrisis is een belangrijke uitdaging van onze tijd. Het is onze erfenis voor de toekomstige generaties. We zullen tegelijkertijd CO2-uitstoot verminderen, energie-efficiëntie verbeteren en energiearmoede bestrijden. Hierbij zijn onderzoek, innovatie en implementatie op grote schaal van cruciaal belang. Gent heeft de voorbije jaren heel wat expertise op dit vlak opgebouwd. Dankzij de participatie aan verschillende Europese programma's heeft de stad een internationaal netwerk met andere lokale besturen en onderzoeksinstellingen kunnen uitbouwen. 

De Stad Gent stelt in haar Expression of Interest voor om voor drie stadswijken (inclusief een deel van North Sea Port) een strategie tot klimaatneutraliteit uit te werken. De drie pilootgebieden vereisen een heel specifieke aanpak omwille van de uitdagingen op vlak van stedenbouw, bevolking en vermenging van woonruimte en industrie. Hierdoor kan de strategie naar een klimaat neutraal gebied in een latere fase over de hele stad worden uitgerold. 

Door deel te nemen aan de EU-missie verzekert Gent zich verder van een voortrekkersrol en stapt het in een unieke opportuniteit om kennis over innovatie uit te wisselen. Het bereiken van klimaatneutraliteit zal natuurlijk niet zonder slag of stoot kunnen gebeuren. Het zal van iedereen inspanningen vergen. Maar de weerslag voor toekomstige generaties is van onschatbare waarde.

Er wordt op dit ogenblik nog volop gewerkt aan het aanvraagdossier. Echter, de visie en missie wordt samengevat in de tekst in bijlage.

De brief van de burgemeester en algemeen directeur wordt als bijlage aan dit collegebesluit toegevoegd.

Activiteit

AC34954 Opmaken, coördineren en opvolgen van een geïntegreerd klimaatplan

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt goed de indiening van een Expression of Interest in het kader van de EU-missie '100 Climate Neutral and Smart Cities in 2030' en de ondertekening van de bij dit dossier horende intentiebrief.


Bijlagen