Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00839 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Sint-Vincentiusplein - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:47
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00839 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Sint-Vincentiusplein - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring 2022_CBS_00839 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Sint-Vincentiusplein - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij dit collegebesluit wordt de bestaande toestand geregulariseerd en wordt volgende nieuwe maatregel getroffen: het verwijderen van de signalisatie bij de fietsenstalling op het middenplein aangezien deze overbodig is.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 22 augustus 2019 werd er een parkeerstrook voorzien aan de hoofdingang van het ziekenhuis (enerzijds aan de noordelijke zijde van de weg tot aan Groenebriel en anderzijds aan de westelijke zijde tot aan de Sint-Margrietstraat), op het middenplein een verkeersbord D1 en een verkeersbord F21 voorzien om de rijrichting aan te duiden en op enkele plaatsen het bestaande parkeerverbod (gele onderbroken strepen) uitgebreid.

Bij collegebesluit van 13 april 2017 werden een aantal parkeerplaatsen verwijderd en werden 4 parkeerplaatsen voor personen met een handicap verplaatst ten behoeve van werken aan de gebouwen van AZ Sint-Lucas. Er wordt ook een parkeerverbod ingericht ter hoogte van de hoofdingang van het AZ Sint-Lucas ziekenhuis.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Sint-Vincentiusplein, goedgekeurd in zitting van 22 augustus 2019, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het bijgevoegd aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer en het signalisatieplan betreffende de gemeenteweg Sint-Vincentiusplein.