Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_01011 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het verlenen of weigeren van een vergunning voor het brengen van animatie op het openbaar domein - Rapportering 2021 - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 09:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01011 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het verlenen of weigeren van een vergunning voor het brengen van animatie op het openbaar domein - Rapportering 2021 - Kennisneming 2022_CBS_01011 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het verlenen of weigeren van een vergunning voor het brengen van animatie op het openbaar domein - Rapportering 2021 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Besluit van 14 april 2016 van het college van burgemeester en schepenen houdende de delegatie bij reglement van de bevoegdheid inzake het verlenen/weigeren van een vergunning voor het brengen van animatie op het openbaar domein aan de stadssecretaris, artikel 1, § 4.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Besluit van 14 april 2016 van het college van burgemeester en schepenen houdende de delegatie bij reglement van de bevoegdheid inzake het verlenen/weigeren van een vergunning voor het brengen van animatie op het openbaar domein aan de stadssecretaris.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het college van burgemeester en schepenen van 14 april 2016 werd beslist de bevoegdheid inzake het verlenen of weigeren van een vergunning voor het brengen van animatie op het openbaar domein onder bepaalde voorwaarden te delegeren aan de stadssecretaris. Er werd aan de stadssecretaris een mogelijkheid gelaten tot subdelegatie aan andere, door hem te bepalen, personeelsleden.

Volgende voorwaarden werden vastgesteld: 

§ 1. Het college van burgemeester en schepenen delegeert zijn bevoegdheid voor het brengen van animatie op het openbaar domein aan de stadssecretaris. Dit omvat de bevoegdheid tot:

  •        Toestaan van een vergunning
  •        Weigeren van een vergunning.

Het toestaan van afwijkingen op het reglement, zoals voorzien in artikel 7 van het reglement, blijft bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen.

§ 2. Bij het toestaan/weigeren wordt rekening gehouden met de voorwaarden zoals opgenomen in het reglement voor het brengen van animatie op het openbaar domein.

§ 3. De aan de stadssecretaris gedelegeerde bevoegdheid kan het voorwerp uitmaken van een subdelegatie aan andere door hem te bepalen personeelsleden.

§ 4. De stadssecretaris rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen over de uitvoering van deze bevoegdheid.

De subdelegatie werd gegeven bij secretarisbesluit van 14 april 2016. Daarbij werd de bevoegdheid doorgedelegeerd aan Jeroen De Schuyteneer, directeur van de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, en zijn plaatsvervanger,
onder volgende voorwaarden:

  1. Bij het toestaan/weigeren wordt rekening gehouden met de voorwaarden zoals opgenomen in het reglement voor het brengen van animatie op het openbaar domein.

  2. Jeroen De Schuyteneer, directeur van de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, en zijn plaatsvervanger, rapporteert zesmaandelijks aan de stadssecretaris over de uitoefening van deze bevoegdheid op basis van het daartoe voorziene invulsjabloon.

Deze subdelegatie trad in werking op 14 april 2016.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de delegatie van college naar de algemeen directeur werd een rapportering over de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid voorzien.

Gedurende 2021 werden in totaal 430 vergunningen verleend voor het brengen van animatie op het openbaar domein, zoals vermeld op de bij het besluit gevoegde rapportering.

Activiteit

AC34741 Plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de administratie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de bij dit besluit gevoegde rapportering over de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid inzake het verlenen of weigeren van een vergunning voor het brengen van animatie op het openbaar domein gedurende 2021.


Bijlagen

  • rapportering vergunning straatanimatie 2021