Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00911 - OMV_2021177753 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanvragen van een hospitawoning - zonder openbaar onderzoek - Land van Waaslaan 159, 9040 Sint-Amandsberg - Tijdelijke Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:56
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00911 - OMV_2021177753 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanvragen van een hospitawoning - zonder openbaar onderzoek - Land van Waaslaan 159, 9040 Sint-Amandsberg - Tijdelijke Vergunning 2022_CBS_00911 - OMV_2021177753 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanvragen van een hospitawoning - zonder openbaar onderzoek - Land van Waaslaan 159, 9040 Sint-Amandsberg - Tijdelijke Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent tijdelijk  de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Mevrouw Sarah Smet met als contactadres Land van Waaslaan 159, 9040 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021177753) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 19 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het aanvragen van een hospitawoning

• Adres: Land van Waaslaan 159, 9040 Sint-Amandsberg

Kadastrale gegevens: afdeling 19 sectie C nr. 899/2 A6

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 8 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 19 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het pand waarop de aanvraag betrekking heeft, is gelegen langs de Land van Waaslaan in de deelgemeente Sint-Amandsberg. De woning telt 3 bouwlagen, afgewerkt met een hellend dak. De omgeving bestaat voornamelijk uit rijwoningen.

 

Het pand is opgenomen op de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed en heeft architectuurhistorische erfgoedwaarde. 


Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag omvat het realiseren van een hospitawoning in voorliggende eengezinswoning.

De kamer bevindt zich op de zolderverdieping en heeft een oppervlakte van ca. 23 m² met een vrije hoogte van minstens 2,2m. Ze beschikt over een eigen kookgelegenheid die ca. 7,40 m² groot is en via een deuropening gelinkt is aan de hospitakamer. De hospitawoning beschikt ook over een eigen berging die zich ook op deze 3de verdieping bevindt. Deze berging is toegankelijk vanaf de hal. De badkamer (15,20 m²) met geïntegreerd apart toilet (1,27 m²) is gemeenschappelijk en bevindt zich op de 2de verdieping. De vrije hoogte op de 2de verdieping bedraagt 3,00 meter.

 

Verder worden er ook twee nieuwe dakvlakvensters voorzien in het achterste dakvlak.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Stedenbouwkundige vergunningen

  • Op 09/08/2001 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een eengezinswoning tot een meergezinswoning met drie woongelegenheden. (2001/60082)
  • Op 26/04/2018 werd een vergunning afgeleverd voor de verbouwing van een burgerwoning. (2017/02279 Dig.)
     

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Agentschap Wegen en Verkeer afgeleverd op 14 december 2021 onder ref. AV/411/2021/01529. Het advies kan integraal op het Omgevingsloket worden nagelezen.
 

 

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Gewestplan

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
 

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.
 

Bijzonder plan van aanleg
Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg ROZEBROEKEN 1, ROZEBROEKEN CULTUREEL CENTRUM, goedgekeurd op 17 oktober 1989, en is voor de eerste 18m bestemd als zone voor gesloten bebouwing en voor het overige gedeelte bestemd als zone voor koeren en tuinen.


De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gewestweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

 

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

De voorschriften rond hospitawonen uit het algemeen bouwreglement zijn voldoende gedetailleerd opgesteld en worden geacht de criteria van de goede ruimtelijke ordening weer te geven.
Aangezien voorliggende aanvraag conform het algemeen bouwreglement is, kan worden geoordeeld dat deze getuigt van een goede ruimtelijke ordening. Met uitzondering van het voorzien van twee dakvlakvensters in het achterste dakvlak, wordt deze hospitawoning gerealiseerd zonder ingrepen aan het bestaande pand. Er worden geen werken voorzien die een impact hebben op de naastliggende buren of omgeving.

Het pand heeft architectuurhistorische erfgoedwaarde. De aanvraag betreft het inrichten van een hospitawoning. Er worden twee dakvlakvensters voorzien in het achterste dakvlak. Deze plannen doen geen afbreuk aan de erfgoedwaarde van de bestaande bebouwing en wordt bijgevolg gunstig beoordeeld.

 

Het delen van een of meerdere voorzieningen met andere bewoners is eigen aan kamers. Bij een hospitakamer, deelt men die voorzieningen met de eigenaar-bewoner.

Omdat ook het sociale aspect binnen hospitawonen één van de motieven is om deze woonvorm te faciliteren, wordt niet toegestaan dat een volwaardige bijkomende woongelegenheid gecreëerd wordt. De eigenaar-bewoner mag dus een kamer uitrusten, inrichten en verhuren, maar geen studio of appartement realiseren.

Om die voorwaarden vast te kunnen houden, is een regelmatige evaluatie nodig die zowel de eigenaar-bewoner als de overheid de mogelijkheid biedt om te oordelen of de woning na verloop van tijd nog steeds een hospitawoning is. Om die reden wordt slechts een tijdelijke omgevingsvergunning toegekend. Dit wordt zo opgenomen via de bijzondere voorwaarden. Dit sluit echter niet uit dat een nieuwe aanvraag, die na afloop van de termijn nog steeds aan de voorwaarden voldoet, eventueel opnieuw kan worden vergund.

 

Op basis van voormelde redenen kan de aanvraag vanuit het oogpunt goede ruimtelijke ordening worden aanvaard.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het aanvragen van een hospitawoning aan mevrouw Sarah Smet gelegen te Land van Waaslaan 159, 9040 Sint-Amandsberg.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Verleent de vergunning voor bepaalde duur vanaf 8 maart 2022 tot en met 8 maart 2027.


Artikel 3

Legt volgende voorwaarden op:

 

Voorwaarden voortvloeiend uit externe adviezen

-Advies Agentschap Wegen en Verkeer

De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Wegen en Verkeer (advies van 14/12/2021, met kenmerk AV/411/2021/01529) moeten strikt nageleefd worden.

 

Omgevingsvergunning van bepaalde duur
De stedenbouwkundige vergunning is 5 jaar geldig en vervalt vroeger wanneer de eigenaar in deze periode niet meer in de woning is gedomicilieerd.

 

Hospitawonen

De omvorming tot hospitawoning laat maximaal de verhuur van 1 kamer toe. Na verval van deze vergunning wordt het pand weer aanschouwd als ééngezinswoning.

 

 

Artikel 4

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Drinkwaterinstallatie

Op 1 juli 2011 werd het Algemeen Waterverkoopreglement van kracht, zodat er voor bouwers en verbouwers een aantal rechten en plichten bijkwamen. Sinds 16 juli 2012 is tevens het Bijzonder Waterverkoopreglement van Water-Link van kracht. Het bijzonder waterverkoopreglement van Water-Link is een aanvulling op het Algemeen Waterverkoopreglement. Zowel het Algemeen Waterverkoopreglement, als het aanvullend Bijzonder Waterverkoopreglement kan geraadpleegd worden via de website www.water-link.be, publicaties. Op deze locatie staat eveneens een infobrochure over de verplichte keuring van de binneninstallatie en de privé-waterafvoer.

 

Rookmelder

De woning moet uitgerust worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan de norm NBN EN 14604 én die niet van het ionische type is. De detector moet reageren op rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal.