Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00912 - OMV_2021177169 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van publiciteit op de voorgevel - zonder openbaar onderzoek - Brabantdam 146, 9000 Gent - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:56
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00912 - OMV_2021177169 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van publiciteit op de voorgevel - zonder openbaar onderzoek - Brabantdam 146, 9000 Gent - Weigering 2022_CBS_00912 - OMV_2021177169 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van publiciteit op de voorgevel - zonder openbaar onderzoek - Brabantdam 146, 9000 Gent - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Cristopher Ditz met als contactadres Apostelhuizen 101/002, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021177169) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 17 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het regulariseren van publiciteit op de voorgevel

• Adres: Brabantdam 146, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 4 sectie D nr. 1987C

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 7 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 19 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het pand waarop deze aanvraag betrekking heeft, is gelegen langs de Brabantdam in de binnenstad. Het perceel is gelegen nabij de kruising van de Brabantdam met Schepenenvijverstraat en de Sint-Kristoffelstraat. De omgeving kenmerkt zich door een verscheidenheid aan functies (wonen, handel en horecazaken). Het pand in kwestie betreft een meergezinswoning met nevenfunctie (handel) op het gelijkvloers. Het pand betreft een gesloten bebouwing en kent een bouwtypologie van drie bouwlagen en een hellend dak.

Het gebouw op het bouwperceel is opgenomen als 'Stadswoning' in de inventaris van het bouwkundig erfgoed (relict-ID: 77214) en wordt er als volgt beschreven: ‘Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen), gecementeerde voorgevel uit eerste kwart 20ste eeuw doch met 19de-eeuwse kern. Begane grond met latere rondboogvormige muuropeningen. Rechthoekige bovenvensters in omlijsting met neoclassicistische inslag. Guirlandes op de borstwering met bloemenslingers en medaillons.’


Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Voorliggende aanvraag betreft een regularisatie voor het plaatsen van zaak-gebonden publiciteitsinrichtingen.
Enerzijds wordt een gevelpaneel in de vorm van een lichtbak voorzien dat tegen de voorgevel bevestigt. Deze lichtbak heeft een breedte van 496cm, een hoogte van 60cm, een dikte van 10cm en bevindt zich op een hoogte van 240cm ten opzichte van het trottoirpeil. De uitsprong ten opzichte van het gevelvlak bedraagt 10cm. De afstand tot de rechterperceelsgrens bedraagt 1m, tot de linkerperceelsgrens bedraagt dit 2,20m. Verder wordt ook een bestickering voorzien op 2 ramen aan de voorgevel. Deze 2 ramen hebben een breedte van 95cm en een hoogte van ca. 240cm.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:
 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 02/02/1976 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van de winkelpui en het uitvoeren van binnenverbouwingswerken en aanpassingswerken op het gelijkvloers en de bovenverdiepingen van een kapsalon met woongelegenheid. (KW B-57-75)
* Op 26/11/2015 werd een vergunning afgeleverd voor de verbouwing van een handelshuis met woonruimte. (2015/09183)
* Op 19/01/2017 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een eengezinswoning met handelsruimte tot meergezinswoning met handelsfunctie. (2016/09135)

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Gewestplan
Het project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.
 

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.
 

Bijzonder plan van aanleg
Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg BINNENSTAD - DEEL ZUID, goedgekeurd op 29 november 2002, en is bestemd als verwevingszone.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Zie hoofdstuk waterparagraaf.

 

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

 

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Het gevelpaneel (lichtbak) dat voorzien wordt ter hoogte van de voorgevel, voldoet niet aan de vooropgestelde normen inzake uitsprongen op de gevel. Niet-constructieve elementen mogen – tot op een hoogte van 3,00 meter boven het trottoirniveau – maximaal 5cm uitspringen ten opzichte van de rooilijn. Voorliggende publiciteitsinrichting springt 10cm uit op een hoogte van 2,40 meter ten opzichte van het maaiveld.
 

Ook vanuit erfgoedoogpunt wordt de aanvraag ongunstig beoordeeld. Er kan niet akkoord gegaan worden met het dichtmaken van beglaasde raamopeningen ten voordele van reclame. Dit heeft een negatief effect op de beeldwaarde van het pand en op de beleving ervan binnenin. Het doet ook afbreuk aan de architecturale vormgeving van de gevel.

Bij de beoordeling van de reclame-inrichtingen worden volgende richtlijnen gehanteerd:

-      Er kan maximaal 1 opschrift en 1 uithangbord haaks op de gevel worden geplaatst. Deze kunnen zich enkel bevinden in de zone boven de muuropeningen van de gelijkvloerse verdieping en onder de raamopeningen van de eerste verdieping.

-      Een opschrift kan enkel bestaan uit losse letters die qua schaal en vormgeving afgestemd zijn op de architectuur van het pand. Gesloten panelen of lichtbakken worden niet aanvaard aangezien zij een deel van de gevelarchitectuur verbergen.

-      Een uithangbord haaks op de gevel kan maximaal 60x60cm. groot zijn.
 

Voorliggende ingrepen beantwoorden niet aan deze richtlijnen en zijn bijgevolg niet aanvaardbaar.

 

Voorliggende aanvraag is strijdig met de erfgoedwaarde van het pand en de omgeving en is niet conform de vooropgestelde normen inzake uitsprongen op de gevel. Bijgevolg wordt de aanvraag als ongunstig geadviseerd.

 


CONCLUSIE

Ongunstig stedenbouwkundig advies, aangezien het strijdig is met de vooropgestelde normen met betrekking tot de vrije doorgang op het openbaar domein en onvoldoende rekening houdt met de gevelarchitectuur en erfgoedwaarde van het pand en de omgeving.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor het regulariseren van publiciteit op de voorgevel aan de heer Cristopher Ditz gelegen te Brabantdam 146, 9000 Gent.