Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00992 - OMV_2021156168 - aanvraag omgevingsvergunning voor het exploiteren van een bemaling in kader van de renovatie/verbouwing van het station Gent Sint-Pieters - met openbaar onderzoek - Koningin Maria Hendrikaplein 1, 9000 Gent - Advies

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 09:06
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00992 - OMV_2021156168 - aanvraag omgevingsvergunning voor het exploiteren van een bemaling in kader van de renovatie/verbouwing van het station Gent Sint-Pieters - met openbaar onderzoek - Koningin Maria Hendrikaplein 1, 9000 Gent - Advies 2022_CBS_00992 - OMV_2021156168 - aanvraag omgevingsvergunning voor het exploiteren van een bemaling in kader van de renovatie/verbouwing van het station Gent Sint-Pieters - met openbaar onderzoek - Koningin Maria Hendrikaplein 1, 9000 Gent - Advies

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 24 en 42.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft ongunstig advies.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

ANTWERPSE BOUWWERKEN NV met als contactadres Bouwensstraat 21, 2140 Antwerpen heeft een aanvraag (OMV_2021156168) ingediend bij de vlaamse overheid op 19 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: het exploiteren van een bemaling in kader van de renovatie/verbouwing van het station Gent Sint-Pieters

• Adres: Koningin Maria Hendrikaplein 1, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 9 sectie I nr. 649T

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 9 december 2021.

De Vlaamse overheid heeft het college van burgemeester en schepenen om advies gevraagd op 9 december 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 19 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het betreft het exploiteren van een bemaling in kader van de renovatie/verbouwing van het station Gent Sint-Pieters.

 

Voor de renovatie/verbouwing van het station Gent Sint-Pieters dienen verschillende bouwputten opeenvolgend uitgevoerd te worden. Gezien hierbij onder het grondwaterpeil in rust gewerkt wordt dient een bemaling het grondwater tot 0,5 m onder het aanzetpunt van de constructie te verlagen. De uitvoering dient deze fasering te volgen zodat de hinder naar het treinverkeer zo min mogelijk verstoord wordt.

 

De bemalingswerken worden uitgevoerd in 3 verschillende fases. 

1e  fase van 2021-2022

2e  fase in 2024

3e  fase in 2026

 

Volgende rubriek wordt aangevraagd:

 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°b)2°

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1°  met een netto opgepompt debiet van meer dan 30 000 m³ per jaar en de verlaging van het grondwaterpeil bedraagt meer dan vier meter onder maaiveld | Het project loopt in 3 fase.

Fase 1 voor de periode van 2021-2022 met 221.642 m³/jaar

Fase 2 voor de periode van 2024 met 162.585 m³/jaar

Fase 3 voor de periode van 2026 met 200.763 m³/jaar

Het maximum voor deze 3 fasen bedraagt 221.642 m³/jaar.

Het totaal aantal m³ voor 6 jaar bedraagt 584.990m³/6 jaar. | klasse 2 | Nieuw

221642 m³/jaar

 

2.       HISTORIEK

Volgende recente vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 06/05/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het verbouwen van het stationsgebouw gent sint-pieters (OMV_2019058370).

* Op 16/09/2021 werd een aktename afgeleverd voor de exploitatie van een bouwwerf voor de renovatie van station gent-sint-pieters (sporen 1 tem 7) (OMV_2021138466).

* Op 28/10/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het behouden van de aanwezige pakketautomaat op het terrein van nmbs (OMV_2021127709).

 

De vergunningverlenende overheid staat in voor de historiek van de inrichting.

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Wettelijk verplichte externe adviezen worden opgevraagd door de vergunningverlenende overheid.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Gewestplan

Het project ligt in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
In de gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen zijn de voorzieningen toegelaten, welke gericht zijn op het algemeen belang en die ten dienste van de gemeenschap worden gesteld. Woongelegenheid kan toegestaan worden voor zover die noodzakelijk is voor de goede werking van de inrichtingen (artikel 17 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen).


Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Stationsomgeving Gent Sint-Pieters en Fabiolalaan' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 december 2006), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.
 

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.
 

De voorgestelde inrichting of activiteiten zijn in overeenstemming met de voorgeschreven planologische bestemming en de stedenbouwkundige voorschriften.

 

4.2.Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.


5.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 19 december 2021 tot 17 januari 2022.
Gedurende dit openbaar onderzoek werd 1 bezwaar ingediend.

De indiener maakt zich zorgen over de geloosde waterkwaliteit en mogelijks overstromingsgevaar door de lozing.

 

De vergunningverlenende overheid staat in voor de behandeling van de bezwaren.


6.       OMGEVINGSTOETS

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten
De aanvraag omvat de exploitatie van een bemaling omvangrijk in de tijd (weliswaar gefaseerd) met een aanzienlijk lozingsdebiet van grondwater.

De werken kunnen een significante impact hebben op de omgeving.

 

Bij nazicht van het dossier zien wij volgende tekorten of vragen rijzen:

 

- artikel 5.53.6.1.1.§2 Het grondwater dat onttrokken wordt, moet, in zoverre dit met toepassing van beste beschikbare technieken mogelijk is, zoveel mogelijk terug in de grond worden ingebracht. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van infiltratieputten, infiltratiebekkens of infiltratiegrachten. Indien dit technisch onmogelijk is, mag het water geloosd worden in het openbare of private hydrografische net. De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken.

Het dossier bevat geen evaluatie omtrent de mogelijkheid tot retourbemaling/infiltratie

in de omgeving. Ook het eventuele hergebruik van het aanzienlijk debiet aan grondwater komt niet aan bod.

Het grondwater zal geloosd worden in een gracht naast de spoorweg ongeveer 800 meter ten westen van de werken. Er is geen capaciteitsbepaling van de ontvangende waterloop gebeurd. De waterloop sluit aan op een waterloop zonder naam (O706a) van 2e categorie die afstroomt richting natuurpark Overmeers. De waterloop geeft nu reeds periodisch lokale wateroverlast.

Bovenstaande zaken dienen onderzocht te worden. De impact moet geduid worden.

 

- Het dossier bevat volgende informatie: voor de invloed op het aspect bodem(verontreiniging) werden de bij OVAM bekende dossiers binnen een straal van 1 km visueel weergegeven. Bijkomend zou er nog een verontreiniging met Minerale Olie en Asbest aanwezig zijn op het terrein van de NMBS. Deze verontreiniging is niet bekend bij OVAM. Aangezien deze verontreiniging de meest nabij gelegen tot op heden bekende verontreiniging is, werd hiervoor een transportsimulatie uitgevoerd in het 3D-model adhv particle-tracking. Gezien de aard van de verontreiniging (MO afkomstig van een tankstation) werd verondersteld dat de verontreiniging een drijflaag vormt. De partikels in het model zijn dan ook in de eerste watervoerende laag gelost. Uit deze simulatie blijkt dat het transport zeer beperkt zou moeten zijn. Bijkomend onderzoek naar de omvang en diepte waarop de verontreiniging wordt aangetroffen is echter aan te raden en zal ook worden uitgevoerd (conform lastenboek en overeenkomst tussen Antwerpse Bouwwerken en NMBS). Gezien de eerste fase van de verbouwingswerken aan het station het verst verwijderd zijn van de verontreiniging is de verwachte invloed van de bemaling van deze eerste fase op de verontreiniging zeer beperkt. Bovendien worden er peilbuizen voorzien nabij de verontreiniging in de richting van de te verwachten verplaatsing. Deze zullen regelmatig worden bemonsterd en geanalyseerd. Indien toch noodzakelijk zou blijken, dan wordt een tegenbemaling met zuiveringsinstallatie voorzien nabij de verontreiniging. De overige, bij OVAM bekende verontreinigingen werden niet verder onderzocht gezien deze verder van de bemaling gelegen zijn en gezien uit de particle-tracking van de NMBS-verontreiniging blijkt dat de te verwachten verplaatsingen beperkt zijn.

Het bemalingswater wordt geloosd in een waterloop die door een meersengebied met ecologische waarden stroomt. Door de hydrologische wisselwerking tussen het gebied en de waterloop moet de kwaliteit van het geloosde water gegarandeerd worden. Er moet een duidelijke methodiek en manier van rapportering van de staalnames en analyses van het grondwater voorgesteld worden en afgetoetst met de VMM.

Vermits bemalingswerken bij het constateren van verhoogde waarden aan verontreinigde stoffen in het water (> indelingscriterium bijlage 2.3.1 Vlarem II) niet zomaar kunnen stopgezet worden, dient ons inziens in de vergunningsaanvraag reeds een waterzuiveringsinstallatie voorzien te worden (rubriek 3.6.3). Volgens onze informatie komt het water uiteindelijk terecht in een bufferbekken met overloop in de Ringvaart. Gezien de grote debieten aan grondwater die zullen geloosd worden, is deze manier van lozen afgetoetst met de Vlaamse Waterweg, rioolbeheerder, …? Is het doortrekken van het lozingspunt richting Leie een optie?

 

- Naast de inundatie of vernatting door de lozing en eventuele impact hiervan op de omgeving bevat het dossier ook geen effectbespreking over de mogelijke verdroging van lokale natuurwaarden (laanbomen, natuurpark Overmeers,..).

Verder zijn de effect-kaarten grondwaterstijghoogte uitgedrukt in m-TAW, wat het onmogelijk maakt de precieze perimeter van de afpompingskegel (buitenste grens: 0.05 m) te bepalen.

 

- Volgens het aanvraagdossier zal het bemalingsdebiet maximaal 2490 m³/dag bedragen. Volgens de rekennota zou dit debiet een aantal dagen kunnen overschreden worden (figuur 7.1 en 7.3). Debieten > 2500 m²/dag vallen onder Bijlage II van het MER-besluit, dit zou betekenen dat er minstens een ontheffingsnota MER moet opgemaakt worden. Het dossier zou meteen ook een klasse 1 dossier worden. Welke garanties kan men geven dat deze grens niet wordt overschreden?

 

- De bemalingswerken verlopen in 3 fasen, waarvan de laatste slechts een aanvang neemt in 2026. Gezien de behoorlijke tijdspanne van de werken: voorziet men evaluatiemomenten waarbij men uit voortschrijdend inzichten verbeteringen aanbrengt aan de methodiek van de bemaling, houdt men rekening met toekomstige (op til zijnde) veranderingen in de (Vlarem)wetgeving?

 

- Als datum van aanvang van de werken wordt 18/11/2021 vermeld. De werken mogen niet aanvangen zonder geldige vergunning (milieumisdrijf).

 

Gezien de talrijke en belangrijke onzekerheden, vragen die voortvloeien uit voorliggend omvangrijk bemalingsdossier, adviseren we het aanvraagdossier ongunstig.

Mogelijks kunnen de hiaten opgevuld worden tijdens een wijzigingslus zoals voorzien in de vergunningsprocedure.

Ook zijn wij als Stad steeds bereid om mee na te denken over mogelijke oplossingen om de milieuimpact op de omgeving door voorliggend strategisch project te milderen.

 

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

In deze aanvraag worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd. Er wordt dus aangenomen dat de aanvraag zich situeert binnen de afgeleverde omgevingsvergunningen.
Er mogen geen stedenbouwkundige handelingen gebeuren zonder vergunning. Dit wordt opgenomen als opmerking.

 

Stadsarcheologie en Monumentenzorg
De bemaling mag geen negatieve impact hebben op de erfgoedwaarde van het Sint-Pietersstation (beschermd als monument) en op de erfgoedwaarde van het omliggende beschermd erfgoed (leiplatanen op het K.M. Hendrikaplein, Flandria Palace Hotel en beschermd stadsgezicht Prinses Clementinalaan). Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

 

CONCLUSIE 

De gevraagde omgevingsvergunning is milieuhygiënisch NIET verenigbaar met de onmiddellijke omgeving, bijgevolg is het verslag ongunstig.

 

De rubriek wordt als volgt geadviseerd:

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°b)2°

Ongunstig

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1°  met een netto opgepompt debiet van meer dan 30 000 m³ per jaar en de verlaging van het grondwaterpeil bedraagt meer dan vier meter onder maaiveld | Het project loopt in 3 fase.

Fase 1 voor de periode van 2021-2022 met 221.642 m³/jaar

Fase 2 voor de periode van 2024 met 162.585 m³/jaar

Fase 3 voor de periode van 2026 met 200.763 m³/jaar

Het maximum voor deze 3 fasen bedraagt 221.642 m³/jaar.

Het totaal aantal m³ voor 6 jaar bedraagt 584.990m³/6 jaar. 

221642 m³/jaar

 

De aanvraag wordt beslist door de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar (art. 15 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014).

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet advies uitbrengen aan de Vlaamse Regering over omgevingsvergunningsaanvragen die door de Vlaamse Regering worden behandeld (vlaamse projecten).

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen brengt ongunstig advies uit over de omgevingsaanvraag voor het exploiteren van een bemaling in kader van de renovatie/verbouwing van het station Gent Sint-Pieters van ANTWERPSE BOUWWERKEN nv, gelegen te Koningin Maria Hendrikaplein 1, 9000 Gent, omvattende volgende rubriek:

 

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°b)2°

Ongunstig

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1°  met een netto opgepompt debiet van meer dan 30 000 m³ per jaar en de verlaging van het grondwaterpeil bedraagt meer dan vier meter onder maaiveld | Het project loopt in 3 fase.

Fase 1 voor de periode van 2021-2022 met 221.642 m³/jaar

Fase 2 voor de periode van 2024 met 162.585 m³/jaar

Fase 3 voor de periode van 2026 met 200.763 m³/jaar

Het maximum voor deze 3 fasen bedraagt 221.642 m³/jaar.

 

Het totaal aantal m³ voor 6 jaar bedraagt 584.990m³/6 jaar.  (Nieuw)

221642 m³/jaar

 

 

Artikel 2

Er worden geen aandachtspunten meegegeven.