Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00975 - Subsidiereglement voor jongerenprojecten 'Alles Kan' - Wijziging

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 09:04
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00975 - Subsidiereglement voor jongerenprojecten 'Alles Kan' - Wijziging 2022_CBS_00975 - Subsidiereglement voor jongerenprojecten 'Alles Kan' - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 26 november 2012 keurde de gemeenteraad het 'Stedelijk reglement betreffende projectsubsidies voor jongeren - Alles Kan' goed. 

Op 17 december 2018 keurde de gemeenteraad een wijziging van het reglement goed. Deze wijziging maakte een delegatie mogelijk.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om de doelgroep nog beter te bereiken en de aanvraagprocedure voor jongeren laagdrempeliger te maken wil de Stad enkele artikels aanpassen in het reglement:

- De aanvraagtermijn van 8 weken wordt aangepast naar 6 weken. We merken dat veel jongeren die kleine projecten willen organiseren aanlopen tegen de indientermijn van 8 weken. Wanneer jongeren beslissen om iets te organiseren willen ze snel resultaat zien, door de aanvraagtermijn te verlagen naar 6 weken spelen we in op deze nood.

- De uitbetaling van de subsidie gebeurt op dit moment met een voorschot van 80% en een saldo van 20%. Dit betekent dat bij de toekenning van het volledige subsidiebedrag (€3000) de jongere zelf €600 moet voorschieten. Dit is voor vele jongeren een grote financiële last. De Stad sluit jongeren met weinig financiële draagkracht bijgevolg uit voor subsidie. Daarnaast merken we dat het saldo zeer vaak volledig wordt uitbetaald. We stellen voor om de uitbetaling aan te passen naar een voorschot van 95% en een saldo van 5%, zo hoeven de jongeren slechts een beperkt bedrag voor de schieten en is er toch nog enige controle om de jongeren te motiveren alle administratieve zaken tot een goed einde te brengen.

- De adviescommissie bestaat volgens het huidige reglement minimum uit 5 personen en maximum uit 10 personen. De Stad wenst dit op te trekken naar maximum 15 personen waarbij er bij elke adviescommissie minimum 5 leden aanwezig zijn. Gezien dit om een vrijwillig engagement gaat van adviesleden is het soms moeilijk om voldoende aanwezigheid te hebben op de commissie. Een bredere poule van adviesleden geeft hierin meer flexibiliteit.

Hiervoor werden volgende aanpassingen gemaakt:

In artikel 4 § 1, a  werd de termijn van 8 weken aangepast naar 6 weken. 

In artikel 6 § 2  werd de volgende zin gewijzigd: "De adviescommissie bestaat uit minstens vijf en maximum tien leden en telt een vertegenwoordiger van de Jeugdraad en minstens drie jongeren jonger dan 30 jaar." Dit werd gewijzigd naar: "De adviescommissie bestaat uit minstens vijf en maximum vijftien leden en telt een vertegenwoordiger van de Jeugdraad en minstens drie jongeren jonger dan 30 jaar. Voor een geldig advies zijn er minimum vijf leden aanwezig."

In artikel 7 § 1 a werd de volgende zin toegevoegd: "of online via https://alles-kan.stad.gent/."

In artikel 7 § 1 d werd de termijn van 8 weken aangepast naar 6 weken.

In artikel 7 § 2 c werd de termijn van 8 weken aangepast naar 6 weken.

In artikel 7 § 3 a werd de termijn van 8 weken aangepast naar 6 weken.

In artikel 7 § 4 b werd het voorschot en het saldo aangepast van 80% / 20% naar 95% / 5%.

Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

Wijzigt artikel 4 § 1 a van het reglement betreffende subsidies voor jongerenprojecten 'Alles Kan' goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 november 2012 als volgt:

De aanvraag moet minimum 6 weken voor de start van het project ingediend worden. 

De wijzigingen treden in werking op 1 maart 2022.

Artikel 2

Wijzigt artikel 6 § 2 van het reglement betreffende subsidies voor jongerenprojecten 'Alles Kan' goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 november 2012, als volgt:

De adviescommissie bestaat uit minstens vijf en maximum vijftien leden en telt een vertegenwoordiger van de Jeugdraad en minstens drie jongeren jonger dan 30 jaar. Voor een geldig advies zijn er minimum vijf leden aanwezig.

De wijzigingen treden in werking op 1 maart 2022.

Artikel 3

Wijzigt artikel 7 § 1 a van het reglement betreffende subsidies voor jongerenprojecten 'Alles Kan' goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 november 2012, als volgt:

Subsidieaanvragen worden ingediend bij het stadsbestuur, p/a Jeugddienst, Kammerstraat 10, 9000 Gent. De Jeugddienst (Tel. (09) 269.81.10 - www.alleskan.gent) of online via https://alles-kan.stad.gent/. Stad Gent stelt hiervoor de nodige aanvraagformulieren ter beschikking. De aanvrager krijgt een ontvangstbevestiging.

De wijzigingen treden in werking op 1 maart 2022.

Artikel 4

Wijzigt artikel 7 § 1 d van het reglement betreffende subsidies voor jongerenprojecten 'Alles Kan' goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 november 2012, als volgt:

De aanvragen worden enkel behandeld als ze volledig en op tijd werden ingediend, dit wil zeggen minstens 6 weken voor de start van het project. 

De wijzigingen treden in werking op 1 maart 2022.

Artikel 5

Wijzigt artikel 7 § 2 c van het reglement betreffende subsidies voor jongerenprojecten 'Alles Kan' goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 november 2012, als volgt:

De adviescommissie beoordeelt elk project dat voldoet aan de voorwaarden uit artikel 4 binnen de 6 weken. 

De wijzigingen treden in werking op 1 maart 2022.

Artikel 6

Wijzigt artikel 7 § 3 a van het reglement betreffende subsidies voor jongerenprojecten 'Alles Kan' goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 november 2012, als volgt:

Het college van burgemeester en schepenen, of de ambtenaar aan wie deze bevoegdheid is gedelegeerd, neemt binnen de 6 weken na het indienen van de subsidieaanvraag op basis van het advies van de adviescommissie een beslissing over al dan niet toekenning van de subsidie. 

De wijzigingen treden in werking op 1 maart 2022.

Artikel 7

Wijzigt artikel 7 § 4 b van het reglement betreffende subsidies voor jongerenprojecten 'Alles Kan' goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 november 2012 als volgt:

Deze uitbetaling gebeurt in twee schijven:

    1. Een voorschot van 95 procent van de subsidie (uiterlijk 60 dagen na de beslissing)
    2. De overige 5 procent (= saldo) na indiening van een werkings- en   financieel verslag, aangevuld met   de nodige betalingsbewijzen (uiterlijk 60 dagen na indienen van een werkings- en financieel verslag)

De wijzigingen treden in werking op 1 maart 2022.

Artikel 8

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Subsidiereglement voor jongerenprojecten 'Alles Kan'' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Subsidiereglement voor jongerenprojecten Alles Kan
  • Reglement met gemarkeerde aanpassingen
  • Geco√∂rdineerde versie AK reglement 2022