Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00841 - Collegebesluit nr 6561 van 10 december 2021 - Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde - Fase II - Wijziging

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:47
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00841 - Collegebesluit nr 6561 van 10 december 2021 - Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde - Fase II - Wijziging 2022_CBS_00841 - Collegebesluit nr 6561 van 10 december 2021 - Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde - Fase II - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde, Pleispark en Schilderswijk doet uitspraken over hoe we ons verplaatsen in de wijk. In het wijkmobiliteitsplan worden de algemene ambities uit het Mobiliteitsplan Gent vertaald naar het niveau van het deelgebied. Het wijkmobiliteitsplan doet voorstellen naar aanpassingen van dit netwerk/structuur en concrete acties om tot realisaties op het terrein te komen. Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent:

1) Het gebruik van duurzame vervoersmodi verhogen.

2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.

3) Leefkwaliteit verhogen.

Deze algemene doelstellingen werden na een participatietraject en het verzamelen van mobiliteitsdata uit de wijk vertaald naar wijkspecifieke doelstellingen (inventarisatie - fase I). In fase II worden antwoorden op deze wijkspecifieke doelstellingen geformuleerd door circulatiewijzigingen voor te stellen. Deze circulatiewijzigingen werden onder de vorm van verschillende puzzelstukken ook binnen een participatietraject besproken in de wijk. Na het raadplegen van de reacties uit het participatietraject en verder mobiliteitsonderzoek werd uiteindelijk een finaal circulatievoorstel (plan + beknopte beschrijving) opgemaakt.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De bijlagen ‘motivatienota’ en ‘bijkomende nota van het verkeersmodel’ dienen toegevoegd te worden aan het collegebesluit van 10 december 2021 betreffende het Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde - Fase II, evenals aan het ontwerp gemeenteraadsbesluit dat geagendeerd staat op de gemeenteraad van 21 februari 2022.

Activiteit

AC35372 Ontwikkelen en implementeren van wijkmobiliteitsplannen in de deelgemeenten van Gent

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Wijzigt het collegebesluit nr. 6561 van 10 december 2021 betreffende het Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde - Fase II, in die zin dat er 2 bijlagen, nl. de motivatienota en een bijkomende nota van het verkeersmodel aan toegevoegd worden.

Artikel 2

Legt het gewijzigde collegebesluit van 10 december 2021 betreffende het Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde - Fase II voor aan de gemeenteraad.


Bijlagen

  • Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde - Nota verkeersmodel
  • Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde - Motivatienota Fase II