Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00909 - OMV_2021152013 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nieuw telecommunicatiestation - met openbaar onderzoek - Vliegtuiglaan openbaar domein, 9000 Gent - Advies

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:56
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00909 - OMV_2021152013 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nieuw telecommunicatiestation - met openbaar onderzoek - Vliegtuiglaan openbaar domein, 9000 Gent - Advies 2022_CBS_00909 - OMV_2021152013 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nieuw telecommunicatiestation - met openbaar onderzoek - Vliegtuiglaan openbaar domein, 9000 Gent - Advies

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 24 en 42.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijk gunstig advies.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Telenet Group NV met als contactadres Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen heeft een aanvraag (OMV_2021152013) ingediend bij de vlaamse overheid op 18 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het plaatsen van een nieuw telecommunicatiestation

• Adres: Vliegtuiglaan openbaar domein, 9000 Gent

Kadastrale gegevens:

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 14 december 2021.

De vlaamse overheid heeft het college van burgemeester en schepenen om advies gevraagd op 14 december 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 19 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het terrein bevindt zich op het kruispunt van de Vliegtuiglaan en de Afrikalaan. Dit gebied is een grensgebied dat wordt gekenmerkt door havengebonden bedrijvigheid in het noorden, winkels in het westen, woonwijken in het zuiden en het westen.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Deze aanvraag behelst de vervanging van een bestaande verlichtingspyloon door een nieuwe slanke buispyloon met een hoogte van 25m waarop naast de overgeplaatste verlichting tevens zendapparatuur voor mobiele telecommunicatie wordt voorzien. Aan de voet van de pyloon worden bijhorende technische kasten toegevoegd.

 

De pyloon wordt geplaatst op een afstand van ca. 6,50m tot de rijweg, 3,10m tot het voetpad en ca. 13m tot de as van de rijweg (Vliegtuiglaan). De technische kasten worden op eenzelfde afstand geplaatst.
 

De vergunningsaanvraag omvat de volgende werkzaamheden:

-          Plaatsen van een nieuwe buispyloon type ‘lightpole’ met paalfundering en met een hoogte van 25m voor zendapparatuur en openbare verlichting. (Noot betreffende het aantal antenne clusters op de nieuwe buispyloon: de aanvraag is voor een nieuwe buispyloon met twee antenne clusters met in totaal 6 paneelantennes. Zodoende is de constructie toekomstbestendig. Conform de huidige kaderovereenkomst met AWV zal slechts 1 antennecluster met 3 paneelantennes geplaatst worden.)

 

Daarnaast zijn tevens volgende handelingen voorzien die vrijgesteld zijn van vergunning:

-          Bestaande verlichtingspaal zal worden verwijderd.

-          Plaatsen van technische installaties aan de voet van en onmiddellijk aansluitend bij de pyloon met een volume kleiner als 30m³ op openbaar domein.

-          Ondergrondse kabels naar de omliggende nutsleidingen juist naast het funderingsmassief.

-          Plaatsen van antenne‐ en elektrische kabels tussen de apparatuur op de pyloon en de technische apparatuur aan de voet van de pyloon.

 

De aanvraag bevat geen ingedeelde inrichtingen. De batterijen aanwezig in het basisstation

hebben samen een waarde van 8832 Vah, dit is minder dan 10.000 Vah en dient dus niet vervat te worden in de aanvraag. Er wordt geen airco geïnstalleerd dus de koelstoffen dienen niet vervat te worden in de aanvraag.

2.       HISTORIEK

Er zijn geen relevante voorgaande vergunningen gekend voor het betrokken goed.

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Wettelijk verplichte externe adviezen worden opgevraagd door de vergunningverlenende overheid en door hen behandeld.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

 

-          Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Zeehavengebied Gent - Fase 2' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 20 juli 2012), in een gebied voor wegeninfrastructuur.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

 

Gewestelijke verordening toegankelijkheid

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

 

Gewestelijke verordening voetgangersverkeer

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gewestweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De vergunningverlenende overheid staat in voor de opmaak van de waterparagraaf. Met betrekking tot de waterparagraaf wordt volgend advies uitgebracht:

 

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) en het algemeen bouwreglement van de stad Gent (ABR) inzake hemelwater zijn niet van toepassing.

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 24 december 2021 tot 22 januari 2022.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

7.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag omvat het plaatsen van een lightpole op openbaar domein in een grensgebied tussen enerzijds de haven van Gent en anderzijds een aantal woonwijken. Gezien er reeds verschillende lijnelementen met een gelijkaardige hoogte in de omgeving terugkomen, doet de hoogte van de lightpole geen afbreuk aan de omgeving.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke

ordening en inpasbaar is in de onmiddellijke omgeving.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig advies, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

De aanvraag wordt beslist door de  Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar (art. 15 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014).
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet advies uitbrengen aan de Vlaamse Regering over omgevingsvergunningsaanvragen die door de Vlaamse Regering worden behandeld (vlaamse projecten).

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen brengt voorwaardelijk gunstig advies uit over de omgevingsaanvraag voor het plaatsen van een nieuw telecommunicatiestation van Telenet Group nv, gelegen te Vliegtuiglaan openbaar domein, 9000 Gent.


Artikel 2

 Verzoekt de Vlaamse Regering om volgende voorwaarden voor de geplande werken op te nemen:

Openbaar domein:

Bij het vastleggen van de vloerpassen en dorpelpeilen van het gebouw moet de bouwheer rekening houden met het bestaande peil van de dichtst bijgelegen rand van de openbare verhardingen.

 

Door het beperkte gebruik van de toegang zal er geen aparte oprit noch verharding worden voorzien op het openbaar domein.

 

Riolering:

De regenwaterafvoer van de nieuwe elektriciteitscabine dient ofwel geïnfiltreerd binnen het eigen perceel (zoals het ontwerp voorziet) ofwel op de straatriolering aangesloten te worden.

 

Indien voor de tweede optie gekozen wordt moet u voor de aansluiting van de privéwaterafvoer op het openbaar rioleringsstelsel een aanvraag indienen.

Dit kan:

- via de website: www.farys.be/rioolaansluiting-aanvragen

- per post: FARYS|TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent

- telefonisch: via het nummer 078 35 35 99.

 

Artikel 3

Verzoekt de Vlaamse regering om volgende aandachtspunten op te leggen aan de aanvrager:

Openbaar domein:
De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

In functie van de werfzone op het openbaar domein is een vergunning Inname Publieke Ruimte noodzakelijk. U vraagt dit digitaal aan via de website www.stad.gent (typ tijdelijke werfzone in het zoekveld). U dient er rekening mee te houden dat de behandeling van deze aanvraag een bepaalde doorlooptijd nodig heeft (zie ook website).