Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00976 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het Reglement Karweidienst voor jeugd(werk-)initiatieven - rapportering 2021 - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 09:04
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00976 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het Reglement Karweidienst voor jeugd(werk-)initiatieven - rapportering 2021 - Kennisneming 2022_CBS_00976 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het Reglement Karweidienst voor jeugd(werk-)initiatieven - rapportering 2021 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Besluit van 9 januari 2020 van het college van burgemeester en schepenen houdende de delegatie bij reglement van bevoegdheden inzake het Reglement Karweidienst voor jeugd(werk)initiatieven aan de algemeen directeur, artikel 1, §4.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Besluit van 9 januari 2020 van het college van burgemeester en schepenen houdende de delegatie bij reglement van bevoegdheden inzake het Reglement Karweidienst voor jeugd(werk)initiatieven aan de algemeen directeur, artikel 1, §4.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het college van burgemeester en schepenen van 9 januari 2020 werd beslist de bevoegdheid inzake het artikel 5 §3, a  van het Reglement Karweidienst voor jeugd(werk-)initiatieven, onder bepaalde voorwaarden te delegeren aan de algemeen directeur.

Er werd aan de algemeen directeur een mogelijkheid gelaten tot subdelegatie aan andere, door haar te bepalen, personeelsleden.

Volgende voorwaarden werden vastgesteld:

1. Het college van burgemeester en schepenen delegeert de bevoegdheid om de aanvraag tot uitvoering van verfraaiings- of verbeteringswerken goed te keuren of te weigeren, aan de algemeen directeur.

2. Bij het uitoefenen van deze bevoegdheid wordt rekening gehouden met de voorwaarden zoals opgenomen in het Reglement Karweidienst voor jeugd(werk-)initiatieven.

3. De aan de algemeen directeur gedelegeerde bevoegdheid kan het voorwerp uitmaken van een subdelegatie aan andere door haar te bepalen personeelsleden.

4. De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen over de uitvoering van deze bevoegdheid.

De subdelegatie werd gegeven bij besluit algemeen directeur van 13 januari 2020. Daarbij werd de bevoegdheid doorgedelegeerd aan de directeur van de Jeugddienst, en plaatsvervanger, onder de volgende voorwaarden:

1. Bij het uitoefenen van deze bevoegdheid wordt rekening gehouden met de voorwaarden zoals opgenomen in het Reglement Karweidienst voor jeugd(werk-)initiatieven.

2. De directeur van de Jeugddienst, en haar plaatsvervanger, rapporteren zesmaandelijks aan de algemeen directeur over de uitvoering van deze bevoegdheid, op basis van het bijgevoegde sjabloon.

De delegatie trad in werking op 9 januari 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de delegatie van college naar de algemeen directeur werd een jaarlijkse rapportering over de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid voorzien.

Gedurende de periode januari-december 2021 werden in totaal voor het uitvoeren van verfraaiings- of verbeteringswerken 6 aanvragen goedgekeurd en 2 aanvragen geweigerd, en dit in het kader van het Reglement Karweidienst voor jeugd(werk-)initiatieven.

Activiteit

AC34741 Plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de administratie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het bijgevoegde rapport van de Jeugddienst over de uitoefening gedurende 2021 van de gedelegeerde beslissingsbevoegdheid inzake het toestaan van het uitvoeren van verfraaiings- of verbeteringswerken op basis van het Reglement Karweidienst voor jeugd(werk-)initiatieven.


Bijlagen

  • Rapportering delegatie Karweidienst 2021