Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00803 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het melden en afhandelen van schade/gebreken aan de instelling Atheneum Wispelberg in het kader van de DBFM-overeenkomst 190.000.O 'Scholen van Morgen' - Rapportering 2021 - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:43
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00803 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het melden en afhandelen van schade/gebreken aan de instelling Atheneum Wispelberg in het kader van de DBFM-overeenkomst 190.000.O 'Scholen van Morgen' - Rapportering 2021 - Kennisneming 2022_CBS_00803 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het melden en afhandelen van schade/gebreken aan de instelling Atheneum Wispelberg in het kader van de DBFM-overeenkomst 190.000.O 'Scholen van Morgen' - Rapportering 2021 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Besluit van 29 juni 2017 van het college van burgemeester en schepenen houdende de delegatie bij reglement van de bevoegdheid inzake het melden en afhandelen van schade/gebreken aan de instelling Atheneum Wispelberg in het kader van de DBFM-overeenkomst 190.000.O 'Scholen van Morgen', deel 7 en deel 9 van de Bijlage 2 van de DBFM-overeenkomst 190.000.O, Atheneum Wispelberg - Scholenbouwproject "Scholen van Morgen", goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 juni 2015.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Besluit van 29 juni 2017 van het college van burgemeester en schepenen houdende de delegatie bij reglement van de bevoegdheid inzake het melden en afhandelen van schade/gebreken aan de instelling Atheneum Wispelberg in het kader van de DBFM-overeenkomst 190.000.O 'Scholen van Morgen', goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 juni 2015.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het college van burgemeester en schepenen van 29 juni 2017 werd beslist de bevoegdheid inzake het melden en afhandelen van schade/gebreken aan de instelling Atheneum Wispelberg zoals opgenomen in de overeenkomst in deel 7 en 9 van de bijlage 2 van de DBFM-overeenkomst bij reglement te delegeren aan de stadssecretaris.

Volgende voorwaarden werden vastgesteld:

 1. De gedelegeerde bevoegdheid omvat de bevoegdheid alle handelingen te stellen voor het melden van gebreken in en aan de instelling aan de Helpdesk van de promotor zoals voorzien in Deel 7: Helpdesk Meldingen en ontvangstmeldingen en Deel 9: Gebreken vastgesteld door de Inrichtende macht van de Bijlage 2 van de DBFM-overeenkomst 190-000 O.
 2. De gedelegeerde bevoegdheid omvat niet de erkenning van gevallen van vergoeding of wijzigingen van de overeenkomst.
 3. De aan de stadsecretaris gedelegeerde bevoegdheid kan het voorwerp uitmaken van een subdelegatie aan andere door hem te bepalen personeelsleden.
 4. De stadssecretaris rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen over de uitvoering van deze bevoegdheid.
 5. De delegatie neemt een einde op de einddatum van de DBFM-overeenkomst.

De subdelegatie werd gegeven bij secretarisbesluit van 10 augustus 2017. Daarbij werd de bevoegdheid doorgedelegeerd aan volgende personeelsleden:

 • Annick Boulanger – opvoeder Atheneum Wispelberg;
 • Annelies Van Herck – opvoeder Atheneum Wispelberg;
 • Nick Zwart - campusbeheerder Offerlaan;
 • Wing Shan Fong - consulent dienst Vastgoedbeheer FM;
 • en hun plaatsvervangers

onder de volgende voorwaarden:

§1. De gedelegeerde bevoegdheid omvat niet de erkenning van gevallen van vergoeding of wijzigingen van de overeenkomst;
§2. De delegatiehouders rapporteren jaarlijks aan de stadssecretaris over de uitvoering van deze bevoegdheid op basis van bijgevoegd sjabloon;
§3. De delegatie neemt een einde op de einddatum van de DBFM-overeenkomst.


Met ingang van 16 november 2020 werd Ewalt Spinnewyn aangesteld als nieuwe campusbeheerder. 

Naar aanleiding hiervan werd de subdelegatie gewijzigd door de algemeen directeur op 15 februari 2021 en werd gedelegeerd aan Annick Boulanger – opvoeder Atheneum Wispelberg;
Annelies Van Herck – opvoeder Atheneum Wispelberg; Ewalt Spinnewyn - campusbeheerder Offerlaan; Wing Shan Fong - consulent dienst Vastgoedbeheer FM en hun plaatsvervangers.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de delegatie van college naar de algemeen directeur werd een rapportering over de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid voorzien.

In bijlage het overzicht van de gemelde en afgehandelde schade/gebreken aan de instelling Atheneum Wispelberg.

Activiteit

AC34741 Plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de administratie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het bijgevoegde rapport over de uitoefening gedurende 2021 van de gedelegeerde beslissingsbevoegdheid inzake het melden en afhandelen van schade/gebreken aan de instelling Atheneum Wispelberg in het kader van de DBFM-overeenkomst 190.000.O 'Scholen van Morgen'.


Bijlagen

 • 20220119_LIJ_190 Wispelberg_orders 2021