Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00990 - OMV_2021196793 - melding voor het exploiteren van een koelinstallatie en een stookinstallatie en het opslaan van kunststoffen - Industrieweg 150, 9030 Mariakerke - Aktename

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 09:06
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00990 - OMV_2021196793 - melding voor het exploiteren van een koelinstallatie en een stookinstallatie en het opslaan van kunststoffen - Industrieweg 150, 9030 Mariakerke - Aktename 2022_CBS_00990 - OMV_2021196793 - melding voor het exploiteren van een koelinstallatie en een stookinstallatie en het opslaan van kunststoffen - Industrieweg 150, 9030 Mariakerke - Aktename

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

FACQ NV met als contactadres Leuvensesteenweg 561, 1930 Zaventem heeft een aanvraag (OMV_2021196793) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 7 januari 2022.

 

De melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: het exploiteren van een koelinstallatie en een stookinstallatie en het opslaan van kunststoffen

• Adres: Industrieweg 150, 9030 Mariakerke

Kadastrale gegevens: afdeling 29 sectie A nr. 51P

 


Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 18 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING MELDING

1.  BESCHRIJVING VAN DE GEMELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse.

De melding heeft betrekking op het exploiteren van een koelinstallatie en een stookinstallatie en het opslaan van kunststoffen.

 

Volgende rubrieken worden gemeld:

 

 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | Airco-installaties met een totaal geïnstalleerd vermogen van 7,59 kW | klasse 3 | Nieuw

7,59 kW

23.3.1°a)

opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, volledig gelegen in een industriegebied (meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal) | Opslag van 15 ton voorwerpen uit kunststoffen in een lokaal | klasse 3 | Nieuw

15 ton

43.1.1°a)

stookinstallaties volledig gelegen in industriegebied én gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas (van 300 kW tot en met 2 000 kW) | Een stookinstallatie op aardgas met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 370 kWth | klasse 3 | Nieuw

370 kW

 

2.  HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 11/03/2021 werd een melding wegens ongegrond/niet rechtsgeldig niet afgeleverd voor het exploiteren van een klasse 3 inrichting (OMV_2021043489).

* Op 05/05/2021 werd een melding wegens ongegrond/niet rechtsgeldig niet afgeleverd voor het exploiteren van een groothandel in sanitair en verwarming (OMV_2021044711).

* Op 20/05/2021 werd een melding wegens ongegrond/niet rechtsgeldig niet afgeleverd voor het exploiteren van een groothandel in sanitair en verwarming (OMV_2021087374).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 06/03/2017 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een toonzaal met kantoren en het bouwen van werkplaatsen voor auto's. (2016/06282)

 

BEOORDELING MELDING

 

3.  TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

BEVOEGDHEID

De melding maakt geen deel uit van een vergunningsaanvraag waarvoor de Vlaamse overheid of de deputatie bevoegd is.

 

ONDERZOEK MELDINGSPLICHT, NIET-VERBODEN KARAKTER EN STEDENBOUWKUNDIGE INPLANTING

De gemelde exploitatie is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

 

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandsregels.

De gemelde exploitatie is niet verboden.

 

Het project ligt in industriegebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de ander industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

De melding is in overeenstemming met de voorschriften.

 

CONCLUSIE

Het college van burgemeester en schepenen van Stad Gent is bevoegd voor de aktename.

 

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden en de inplanting van de inrichting is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften conform artikel 4.1.1.1 van Vlarem II.

 

4.  OMGEVINGSTOETS

 

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten

 

Aspect lucht

Er is een stookinstallatie op aardgas (370 kW) aanwezig voor het verwarmen van het gebouw. Op de stookinstallatie dienen om de 5 jaar emissiemetingen uitgevoerd te worden. Een gunstig verslag van de emissiemetingen kon worden voorgelegd.

 

Er zijn 3 airco-installaties (3 x 2,53 kW) aanwezig met koelmiddel R410A (2,75 kg/toestel). Het gebruikte koelmiddel is van het type HFK en draagt bij aan de opwarming van de aarde (het broeikaseffect). Het gebruik van milieuschadelijke koelmiddelen (type HFK) dient waar mogelijk beperkt te worden. Het gebruik van natuurlijke koelmiddelen (CO2, NH3, propaan, …) of koelmiddelen met een laag Global Warming Potential (GWP < 2500) dient nagegaan te worden.

 

De koelinstallaties dienen onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van Vlarem II.

 

De exploitant moet het relatief lekverlies (kg toegevoegd koelmiddel ten opzichte van totale koelmiddelinhoud installatie) te allen tijden beperken tot 5% per jaar (artikel 5.16.3.3.§6 van Vlarem II). Afhankelijk van de aard en inhoud van het gebruikte koelmiddel moeten de nodige lekdichtheidscontroles worden uitgevoerd. Een logboek moet bijgehouden worden.

 

Deze elementen worden als opmerking opgenomen.

 

Aspect geluid

Er wordt 1 levering per dag uitgevoerd ter bevoorrading van de winkel. Deze levering zal plaatsvinden na de openingsuren tussen 22u en 3u. Er wordt niet geleverd op zon- en feestdagen. Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de vrachtwagen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

De buitenunits van de airco-installaties zijn op het dak geïnstalleerd. Gezien de ligging in industriegebied zal de geluidshinder hiervan minimaal zijn.

 

Te allen tijde moet voldaan worden aan de geluidsnormen opgenomen in Vlarem II. Dit wordt opgenomen als opmerking.

 

CONCLUSIE

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

De gevraagde melding wordt geakteerd.

 

Volgende rubrieken worden geakteerd:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | Airco-installaties met een totaal geïnstalleerd vermogen van 7,59 kW | Nieuw

7,59 kW

23.3.1°a)

opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, volledig gelegen in een industriegebied (meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal) | Opslag van 15 ton voorwerpen uit kunststoffen in een lokaal | Nieuw

15 ton

43.1.1°a)

stookinstallaties volledig gelegen in industriegebied én gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas (van 300 kW tot en met 2 000 kW) | Een stookinstallatie op aardgas met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 370 kWth | Nieuw

370 kW

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen dient akte te nemen van de ingediende melding. Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door FACQ nv (O.N.:0416587977) voor het exploiteren van een koelinstallatie en een stookinstallatie en het opslaan van kunststoffen, gelegen Industrieweg 150, 9030 Mariakerke, met inrichtingsnummer 20210310-0024, omvattende volgende rubrieken:

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

16.3.2°a)

Aktename

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | Airco-installaties met een totaal geïnstalleerd vermogen van 7,59 kW  (Nieuw)

7,59 kW

23.3.1°a)

Aktename

opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, volledig gelegen in een industriegebied (meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal) | Opslag van 15 ton voorwerpen uit kunststoffen in een lokaal  (Nieuw)

15 ton

43.1.1°a)

Aktename

stookinstallaties volledig gelegen in industriegebied én gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas (van 300 kW tot en met 2 000 kW) | Een stookinstallatie op aardgas met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 370 kWth  (Nieuw)

370 kW

 

Artikel 2

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

 

Bijzondere voorwaarden voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

1. Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de vrachtwagen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden.

 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

1. Het gebruik van milieuschadelijke koelmiddelen (type HFK) dient waar mogelijk beperkt te worden. Het gebruik van natuurlijke koelmiddelen (CO2, NH3, propaan, …) of koelmiddelen met een laag Global Warming Potential (GWP < 2500) dient nagegaan te worden.

De koelinstallaties dienen onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van Vlarem II.

De exploitant moet het relatief lekverlies (kg toegevoegd koelmiddel ten opzichte van totale koelmiddelinhoud installatie) te allen tijden beperken tot 5% per jaar (artikel 5.16.3.3.§6 van Vlarem II). Afhankelijk van de aard en inhoud van het gebruikte koelmiddel moeten de nodige lekdichtheidscontroles worden uitgevoerd. Een logboek moet bijgehouden worden.

2. Te allen tijde moet voldaan worden aan de geluidsnormen opgenomen in Vlarem II.