Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00915 - OMV_2021147452 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van de achter- en zijgevel, terrasoverkapping, leuning terras en publiciteit - met openbaar onderzoek - Henri-Joseph Reystraat 1 en 2, 9050 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:56
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00915 - OMV_2021147452 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van de achter- en zijgevel, terrasoverkapping, leuning terras en publiciteit - met openbaar onderzoek - Henri-Joseph Reystraat 1 en 2, 9050 Gent - Gedeeltelijke Vergunning 2022_CBS_00915 - OMV_2021147452 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van de achter- en zijgevel, terrasoverkapping, leuning terras en publiciteit - met openbaar onderzoek - Henri-Joseph Reystraat 1 en 2, 9050 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Mevrouw Evelyne Chimkovitch met als contactadres Henri-Joseph Reystraat 2, 9050 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021147452) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 15 september 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het regulariseren van de achter- en zijgevel, terrasoverkapping, leuning terras en publiciteit

• Adres: Henri-Joseph Reystraat 1 en 2, 9050 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 20 sectie A nrs. 455B2 en 455G4

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 14 oktober 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 17 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het perceel van de voorliggende aanvraag bevindt zich langsheen de Henri-Joseph Reystraat. Het betreft een hoekperceel dat ook gelegen is langsheen de Gaston Crommenlaan. De kopgevel (‘zijgevel’) van deze woning geeft uit op het openbaar domein grenzend aan de Gaston Crommenlaan. De omgeving wordt gekenmerkt door enerzijds grondgebonden, gesloten bebouwing. Anderzijds zijn er in de nabije omgeving ook appartementsgebouwen alsook hoge kantoorgebouwen. De aanvraag heeft betrekking op de twee laatste panden, aan de straathoek met de Gaston Crommenlaan. Deze 2 panden zijn samengevoegd tot een horecazaak op de gelijkvloerse bouwlaag en één woongelegenheid op de verdiepingen.

 

Het terrein van de aanvrager betreft 2 percelen (455g4 en 455b2) die beide rechthoekig zijn. Deze hebben een totale breedte van ca. 9m en een diepte van ca. 20,50m. Het terrein dat zich links hiervan bevindt betreft openbaar domein. Bijgevolg heeft het pand in kwestie 2 voorgevels (de effectieve voorgevel gelegen langs de Henri-Joseph Reystraat en de ‘zijgevel’ gelegen langsheen de Gaston Crommenlaan).

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De voorliggende aanvraag betreft het regulariseren van verschillende stedenbouwkundige handelingen. Op 27 januari 2021 werden verschillende stedenbouwkundige inbreuken vastgesteld. Enkele hiervan werden reeds ongedaan gemaakt (punt 6-7). Andere inbreuken wenst men in deze voorliggende aanvraag te regulariseren (punt 1-4). Sommige inbreuken worden niet aangevraagd (punt 5).

 

Onderstaande stedenbouwkundige inbreuken werden vastgesteld op 27 januari 2021.

 1. Het plaatsen van een terrasoverkapping op de 1ste verdieping tegen de achtergevel van het hoofdgebouw. Deze terrasoverkapping wenst men te regulariseren. De terrasoverkapping is 3,35m diep en 8,88m breed (perceelsbreed). De hoogte aan de achtergevel bedraagt 2,75m en helt af naar 2,45m (t.o.v. het terraspeil). T.h.v. de rechter perceelsgrens wordt een zichtscherm voorzien van 1,8m hoog, over een diepte van 3,35m (de volledige diepte van de terrasoverkapping).

 

 1. Het plaatsen van een balustrade op het platte dak van de aanbouw voor het inrichten van een dakterras. Op het platte dak van de gelijkvloerse aanbouw werd een terras met balustrade ingericht op de eerste verdieping. De balustrade is van inox en werd rondom op het platte dak geplaatst (op de dakrand). De balustrade staat tot op een diepte van 6,05m ten opzichte van de achtergevel en beslaat een breedte van 8,88m. De hoogte is 1m. In de voorliggende aanvraag wenst de bouwheer deze balustrade te behouden en regulariseren.

Daarnaast zal er een extra houten leuning worden voorzien aan de achterzijde van de terrasoverkapping (op diepte van 3,35m t.o.v. de achtergevel) zodanig dat het toegankelijke, te regulariseren, dakterras wordt beperkt in diepte. Zo zal het achterste deel van het platte dak als ontoegankelijk worden voorzien.

 

 1. Het plaatsen van reclame-inrichting op de zijgevel (deze dient te worden beoordeeld als voorgevel daar deze gelegen is aan een rooilijn) en achtergevel van het handelspand. Deze reclame-inrichtingen wenst de bouwheer te regulariseren. Op de achtergevel (t.h.v. de grijze beplating) bevindt zich een zaakgebonden publiciteitsinrichting van 1,9m lang op 50cm hoog. Het gaan om losse groene letters die de naam van de zaak weergeven, ‘Aluwiz’.

Op de ‘zijgevel’ gelegen aan de Gaston Crommelaan, worden 3 zaakgebonden publiciteitsinrichtingen aangevraagd. Aan de linkerzijde bevindt zich het logo (A/Z) van de zaak in groene kleur. Het logo is 0,25m², is ruitvormig en meet 50cm op 50cm.

Rechts van dit logo bevindt zich een publiciteitsinrichting bestaande uit groene losse letters, namelijk ‘Aluwiz’. Deze letters zijn 50cm hoog en 2,1m lang. Deze bevinden zich beide ook t.h.v. de grijze beplating.

Bovenaan, ter hoogte van de 1ste verdieping, bevindt zich aan de ‘zijgevel’ een groot publiciteitsdoek met zaakgebonden publiciteit. Het doek is bevestigd op een frame en meet 4,8m op 2,8m (oppervlakte 13,40m²). Het doek is groen en voorzien van witte belettering. Het doek wordt extern verlicht door 3 onderliggende spots.

 

Er wordt opgemerkt dat in augustus 2021 ook een belettering werd voorzien met de letters ‘Lunchbar’. Deze bevindt zich t.h.v. de grijze beplating. Deze belettering vormt geen onderwerp van deze voorliggende aanvraag.

 

 1. Het afwerken van de zijgevel gelijkvloers met houten beplanking. De bouwheer wenst deze werken te regulariseren. Ter hoogte van de ‘zijgevel’ (aan de zijde van de Gaston Crommenlaan) werd de gevel van de gelijkvloerse bouwlaag voorzien van houten beplanking. In de aanvraag is er geen informatie over de dikte van deze beplanking, het is niet mogelijk om na te gaan met hoeveel centimeter de rooilijn hierdoor werd overschreden.

 

 1. Het voorzien van verharding (kiezels, betontegels) ten behoeve van een terras op het openbaar domein (gelegen langsheen de Gaston Crommenlaan). Het openbaar domein is gedeeltelijk ingericht met kiezelstenen, een toegangspad en gras. De verharding van deze ondergrond wordt nergens weergegeven in de aanvraag. Deze verharding betreft bijgevolg geen onderwerp van de aanvraag.

 

 1. Het bijplaatsen van een houten bergplaats achteraan het perceel. Deze houten berging werd afgebroken. Dit vormt dus verder geen onderdeel van deze aanvraag.

 

 1. Het plaatsen van een houten afsluiting (hoogte 1m) deels op de achterste perceelsgrens en deels op het openbaar domein. Deze afsluiting werd verwijderd en werd vervangen door gedeeltelijk de aanplant van een haag en gedeeltelijk open. Dit vormt dus verder geen onderdeel van deze aanvraag.

 

Verder werden nog volgende strijdigheden van de bestaande toestand en de afgeleverde vergunning van 2009 (2009/20294):

 1. Verharding in zone Z13: zone voor bouwvrije tuinen: In de vergunning afgeleverd op 24 december 2009 werd de volgende voorwaarde opgenomen: ‘De beplanting langs de rechterzijde moet uitgebreid worden tot een strook van minstens 2,2m (zoals aangeduid op plan). Deze strook mag niet als terras worden aangewend.

In de voorliggende aanvraag is deze strook in de bestaande toestand, verhard en voorzien van bloembakken om de vuilbakken van de horecazaak visueel af te schermen. De opgelegde voorwaarde van bovenvermelde vergunning werd bijgevolg niet nageleefd.

 1. Het niet uitvoeren van de werken aan de ‘zijgevel’ (kant Gaston Crommenlaan) vergunning 2009: De voorliggende aanvraag geeft in de vergunde (en bestaande) toestand weer dat de gevelwerken (raamopeningen en gevelbekleding), langsheen de Gaston Crommenlaan, werd uitgevoerd conform de vergunning afgeleverd in 2009. Er wordt echter opgemerkt dat de werken aan deze ‘zijgevel’ niet binnen de 2 jaar na aflevering van deze vergunning werden aangevat. Dit wordt bevestigd door de vergunningsaanvraag die werd ingediend, en verleend, in 2014. Bijgevolg werden deze werken (maken van raamopeningen en voorzien van houten gevelbekleding) uitgevoerd op basis van een vervallen vergunning. Deze werken werden wederrechterlijk uitgevoerd.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 02/10/1969 werd een vergunning afgeleverd voor het steken van een poortje in de zijgevel (koermuur) van een huis. (1969 LE 3881)

* Op 06/09/2001 werd een weigering afgeleverd voor het bezetten van voor- en achtergevel met sierbepleistering van een eengezinswoning. (2001/20093)

* Op 02/06/2005 werd een weigering afgeleverd voor het maken van een handelsruimte in een bestaand woonhuis. (2005/20065)

* Op 12/08/2005 werd een vergunning afgeleverd voor bestemmingswijziging van woonhuis naar gedeeltelijk woonhuis-handelspand (meeneembroodjeszaak). (2005/20129)

* Op 19/01/2006 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een woning. (2005/20260)

* Op 18/05/2006 werd een vergunning afgeleverd voor het vergroten van de handelsruimte. (2006/20083)

* Op 24/12/2009 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een woning met broodjeszaak + slopen achterbouw. (2009/20294)

* Op 06/11/2014 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een gevelreclame - verlicht. (2014/20175)

* Op 19/02/2018 werd een weigering afgeleverd voor het plaatsen van een gevelreclame. (2017/03238)

 

Bouwmisdrijf

*Op 27 januari 2021 werd het volgende vastgesteld:

- Het bijplaatsen van een houten bergplaats achteraan het perceel.

- Het plaatsen van een terrasoverkapping op de 1ste verdieping tegen achtergevel hoofdgebouw

- Het plaatsen van een houten afsluiting(hoogte 1m) deels op de achterste perceelsgrens en deels op het openbaar domein

- Het plaatsen van een balustrade op het platte dak van de aanbouw voor het inrichten van een dakterras

- Het plaatsen van reclame-inrichting op de zijgevel en achtergevel van het handelspand

- Het voorzien van verharding(kiezels, betontegels) ten behoeve van een terras op het openbaar domein

- afwerken zijgevel gelijkvloers met houten beplanking

*Op 4 februari 2021 werd een aanmaning verstuurd voor het indienen van een regularisatiedossier.

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend externe adviezen werden gegeven. Deze adviezen kunnen integraal op het Omgevingsloket worden nagelezen:

3.1.   Brandweerzone Centrum

Voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 25 oktober 2021 onder ref. 066259-003/HM/2021:
Besluit: VOORWAARDELIJK GUNSTIG, mits te voldoen aan de hiervoor vermelde maatregelen en reglementeringen.

 

Bijzondere aandachtspunten:

- Op verdieping +1 moet de woonentiteit afgesloten worden met een brandwerende deur EI1 30 opdat van een triplex (+1, +2 en +3) kan gesproken worden.

- De woongelegenheid en de publiek toegankelijke inrichting moeten omsloten zijn door wanden (horizontaal en verticaal) met een brandweerstand EI 60, met deuren in deze wanden EI1 30. De schuifdeur tussen de keuken van de inrichting en de inkom van de woning moet vervangen worden door een brandwerende, opendraaiende deur.

- Stalen en houten elementen halen geen R60, tenzij ze op gepaste wijze brandwerend worden beschermd. Bij houtskeletbouw dient er te worden aangetoond dat het houtskelet als structuur de vereiste brandweerstand bezit.

- De gevelbekleding moet klasse D-s3, d1 vertonen.

- Een open keuken in de inrichting is toegestaan wanneer elke bakplaat, fornuis en vast frituurtoestel voorzien is van een vaste automatische blusinstallatie die gekoppeld is aan een toestel dat de toevoer van energie onderbreekt.

 

Inname openbare rijweg: VOORWAARDELIJK GUNSTIG, mits expliciete goedkeuring van de brandweer bij aanvang van de werken, in functie van de bereikbaarheid van de ruimere omgeving voor de voertuigen van de brandweer.

 

Het beëindigen van de werken moet gemeld worden aan de brandweer via de website www.brandweerzonecentrum,be/preventie teneinde een controlebezoek te kunnen laten plaatsvinden.

3.2.   Agentschap Wegen en Verkeer, District Gent Gewestwegen

Voorwaardelijk gunstig advies van Agentschap Wegen en Verkeer afgeleverd op 5 januari 2022 onder ref. AV/411/2021/01579:
 

Het Agentschap Wegen en Verkeer adviseert GUNSTIG betreffende de voorliggende aanvraag gezien de aanvraag in overeenstemming is met hoger vermelde inlichtingen en beperkingen.

Bij de uitvoering van de vergunning dient de aanvrager rekening te houden met de omschreven aandachtspunten. (te raadplegen op het Omgevingsloket)

 

Nota van de OA: Het bovenstaande advies heeft enkel betrekking op de aangevraagde handelingen, namelijk: het regulariseren van achtergevel, terrasoverkapping, leuning terras en publici.
Het advies houdt bijgevolg geen rekening met het openbare domein.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving..

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

 

Het project ligt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'BELLEVUE' (Definitief vastgesteld door de Deputatie op 16 september 2004). De locatie is volgens dit RUP gelegen in zone voor gemengde functies en zone voor bouwvrije tuinen.

De zone links van het perceel (naast de rooilijn) betreft een zone voor wegen.

 

De aanvraag is niet in overeenstemming met de onderstaande voorschriften van het RUP Bellevue

1)      In de zone voor bouwvrije tuinen (Z13) werd een deel verhard dat dienst doet als afvalberging.

2)      De ingerichte reclame wijkt af van de oppervlakte vastgelegd in de voorschriften van het RUP.

 

Overeenkomstig artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan beperkt afgeweken worden van de stedenbouwkundige voorschriften van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, wat betreft de perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van de constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen.

 

Volgende afwijkingen op de voorschriften van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is aanvaardbaar om volgende redenen:

 

1)      2.13: Zone voor bouwvrije tuinen (Z13): ‘Groenaanleg is hier verplicht. Er zijn geen constructies toegelaten. Verhardingen zijn enkel toegelaten wanneer het opritten (geen parking!), terrassen of ingangen naar gebouwen betreft.’

In de vergunning afgeleverd op 24 december 2009 werd de volgende voorwaarde opgenomen: ‘De beplanting langs de rechterzijde moet uitgebreid worden tot een strook van minstens 2,2m (zoals aangeduid op plan). Deze strook mag niet als terras worden aangewend.’

In de voorliggende aanvraag is deze strook verhard en voorzien van bloembakken om de vuilbakken van de horecazaak visueel af te schermen. De verharding met constructies doet geen dienst als terras, zoals gesteld in de voorwaarde van 2009. De verharding met beperkte constructies (bloembakken, beplanting), kan in functie van deze specifieke context voor het uitbaten van een horecazaak met bijhorend afval, worden toegestaan.

2)      2.0.8: Publiciteit: ‘Binnen het plangebied worden er noch aanplakborden noch reclame inrichtingen toegelaten. Uithangborden zijn wel toegelaten onder de volgende voorwaarden:

 1.  Ze mogen zich enkel bevinden binnen de zone voor wonen, hotel, kantoren, parkeergebouw en gemengde functies.
 2. Voor de zone voor hotel, kantoren, parkeergebouw en gemengde functies worden de uithangborden geplaatst op of ter hoogte van de voorzijde van het gebouw (= zijde van het gebouw gelegen langsheen een rooilijn) of op het dak ; de totale max. oppervlakte bedraagt 9m²
 3. Mogen nooit tot een daling van de leef- en woonkwaliteit leiden. Dit houdt in dat de plaatsing van dergelijke constructies nabij ramen van i.h.b. van woningen zeer nauwkeurig moet worden afgewogen.
 4. Moeten zich op een kwaliteitsvolle wijze inpassen in het architecturale geheel van de gevel, en moeten een duidelijke en herkenbare relatie hebben met het gebouw of de plaats waar ze zijn aangebracht.

 

In de vergunning afgeleverd op 6 november 2014 werd in de voorwaarden opgenomen dat de totale oppervlakte aan uithangborden moest beperkt worden tot maximaal 18m² (wat reeds een afwijking is op het RUP Bellevue). Aangezien het in de voorliggende aanvraag om andere publiciteitsinrichtingen gaat, dan destijds vergund, dient de beoordeling opnieuw te gebeuren.

 

De publiciteitsinrichtingen bevinden zich in de zone voor gemengde functies en betreffen ‘uithangborden’: uithangborden verwijzen naar de ter plaatse uitgeoefende activiteit. Ze vermelden de activiteiten en/of de naam van de zaak gevestigd in het kantoor of van de dienstverlenende activiteit. Hierdoor kan worden geoordeeld dat de gevraagde publiciteit conform de definitie ‘uithangborden’ is volgens het RUP.

 

Daarnaast bepaalt het voorschrift dat de uithangborden zich enkel ter hoogte van de voorzijde van het gebouw (langsheen de rooilijn) mogen bevinden. De aangevraagde publiciteit ter hoogte van de achtergevel, namelijk ‘Aluwiz’ is bijgevolg strijdig met het RUP en niet toelaatbaar. Deze publiciteit wordt uit de vergunning gesloten.

 

Verder worden er nog 3 uithangborden aangevraagd ter hoogte van de ‘zijgevel’ gelegen langsheen de Gaston Crommenlaan.

 1. Groene belettering, niet verlicht, ‘Aluwiz’, ter hoogte van de ‘zijgevel’ tussen het gelijkvloers en 1ste verdieping (1,05m²)
 2. Groen logo, niet verlicht, ruitvorm, ter hoogte van de ‘zijgevel’ tussen het gelijkvloers en 1ste verdieping (0,25m²)
 3. Publiciteitsdoek, extern verlicht langs onderen via 3 spots, ter hoogte van de 1ste verdieping (13,44m²)

Er wordt opgemerkt dat in augustus 2021 er een extra belettering werd voorzien op de ‘zijgevel’, namelijk ‘Lunchbar’. Deze laatstgenoemde publiciteitsinrichting staat niet vermeld op de plannen, hiervan zijn geen afmetingen beschikbaar. Deze belettering betreft dus geen onderwerp van de aanvraag en wordt niet mee in rekening gebracht bij de voorliggende beoordeling.

De totale oppervlakte van bovengenoemde 3 publiciteitsinrichtingen bedraagt 14,74m², wat de voorschriften van het RUP overschrijft met 5,74m². Daarmee verkleint de publiciteit echter wel t.o.v. de vorige afgeleverde vergunning (2014/20175).

Omwille van de locatie van deze uithangborden en de horecafunctie op het gelijkvloers lijken deze publiciteitsinrichtingen geen negatieve invloed te hebben op de leef- en woonkwaliteit. Ook passen deze publiciteitsinrichtingen in het architecturale geheel. Bijgevolg kan de afwijking worden toegestaan. Deze keer met een totale oppervlakte op de ‘zijgevel’ van 14,74m² (dit is exclusief de belettering ‘Lunchbar’ op de gevel langsheen de Gaston Crommenlaan en de belettering ‘Aluwiz’ op de achtergevel, deze worden uitgesloten uit de vergunning).

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is niet in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Artikel 12: Beperken van verhardingen; Het verharden van oppervlaktes moet tot een minimum beperkt worden. De strikt noodzakelijke verhardingen moeten waar mogelijk als verharding met natuurlijke infiltratie of als waterdoorlatende verharding aangelegd worden.

Toetsing: De bijkomende verharding achteraan rechts de horecazaak, dat dienst doet als een plaats voor het afval, betreft een niet strikt noodzakelijke verharding, de uitvoering van deze verharding werd niet gespecifieerd in de aanvraag. Deze niet strikt noodzakelijke verharding moet in waterdoorlatende materialen aangelegd worden of dient af te wateren op eigen terrein (voorwaarde).

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt niet de bebouwde wel de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. De verharde oppervlakte vergroot, echter blijft deze beperkt en aanvaardbaar. Deze verharding moet in waterdoorlatende materialen aangelegd worden of dient af te wateren op eigen terrein. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 23 oktober 2021 tot 21 november 2021.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

 1. Het regulariseren van de terrasoverkapping op de 1ste verdieping tegen de achtergevel van het hoofdgebouw. De terrasoverkapping is 3,35m diep en 8,88m breed. De hoogte van de terrasoverkapping aan de achtergevel bedraagt 2,75m en helt af naar 2,45m. Aan de rechterzijde wordt een zichtscherm geplaatst van 1,8m hoog, over een diepte van 3,35m. De terrasoverkapping bevindt zich op +/- 3m achter de achtergevellijn. Dit betekent dat deze luifel zich binnen aanvaardbare afmeting achter de rooilijn bevindt. Constructies tot op deze afstand van de voorgevellijn zijn toelaatbaar mits de impact op de aanpalers beperkt is. Verder wordt de privacy van de aanpaler gegarandeerd door een zichtscherm over de volledige diepte van de terrasoverkapping te plaatsen, deze bedraagt een hoogte van 1,8m. De materialisatie van het zichtscherm wordt niet gespecifieerd in de aanvraag, deze dient lichtdoorlatend en ondoorzichtig te zijn. Dit zichtscherm heeft een onroerend karakter en mag niet verplaatsbaar of inklapbaar zijn. (zie bijzondere voorwaarden)

 

 1. De te regulariseren balustrade en dakterras: Op het platte dak van de gelijkvloerse aanbouw werd een terras met balustrade ingericht op de eerste verdieping. De balustrade is van inox en werd rondom op het platte dak geplaatst. De balustrade staat tot op een diepte van 6,05m t.o.v. de achtergevel over een breedte van 8,88m. De hoogte is 1m.

Er wordt enkel een balustrade toegestaan rondom het toegankelijke terras dat zich beperkt tot onder de terrasoverkapping (8,88m breed en 3,35m diep). De balustrade die voorbij dit toegankelijke deel komt, tot op dakrand, zal moeten worden verwijderd (deels langs de, ‘zij’- en achtergevel, incl. deel op de perceelsgrens). Daarnaast voorziet het ontwerp in de plaatsing van een nieuwe balustrade/scheiding (houten leuning) ter hoogte van de achterzijde van de terrasoverkapping. Dit is essentieel om het achtergelegen deel van het platte dak als ontoegankelijk te verkrijgen.

Het behouden van de bestaande, wederrechtelijk geplaatste, balustrade (tot voorbij de overkapping) geeft onvoldoende garantie dat dit deel van het terras niet gebruikt zal worden. Bovendien neemt de bouwdiepte op de eerste verdieping dan toe tot 15m, wat ongebruikelijk is voor een eengezinswoning. Om deze reden dient de inox balustrade voorbij het toegankelijk dakterras alsnog te worden verwijderd. (zie bijzondere voorwaarde).

 

 1. De te regulariseren reclame-inrichting van het handelspand, zie hoofdstuk 4.

Volgende 3 uithangborden, die zich bevinden langs de gevel gelegen langs heen de Gaston Crommenlaan, zijn aanvaardbaar:

 1. Groene belettering, niet verlicht, ‘Aluwiz’, ter hoogte van de ‘zijgevel’ tussen de gelijkvloerse en 1ste verdieping (1,05m²)
 2. Groen logo, niet verlicht, ruitvorm, ter hoogte van de ‘zijgevel’ tussen de gelijkvloerse en 1ste verdieping (0,25m²)
 3. Publiciteitsdoek, extern verlicht langs onderen via 3 spots, ter hoogte van de 1ste verdieping (13,44m²)

Er wordt opgemerkt dat in augustus 2021 er een extra belettering werd voorzien op de zijgevel, namelijk ‘Lunchbar’. Deze laatstgenoemde publiciteitsinrichting staat niet vermeld op de plannen, hiervan zijn geen afmetingen beschikbaar. Deze belettering betreft dus geen onderwerp van de aanvraag en wordt niet mee in rekening gebracht bij de voorliggende beoordeling.

De totale oppervlakte van bovengenoemde 3 publiciteitsinrichtingen bedraagt 14,74m², wat de voorschriften van het RUP overschrijft met 5,74m². Daarmee verkleint de publiciteit t.o.v. de vorige afgeleverde vergunning (2014/20175).

Omwille van de locatie van de uithangborden en de horecafunctie op het gelijkvloers lijken deze publiciteitsinrichtingen geen negatieve invloed te hebben op de leef- en woonkwaliteit. Ook passen deze publiciteitsinrichtingen in het architecturale geheel. Bijgevolg kunnen deze 3 uithangborden aanvaard worden. Deze maal met een totale oppervlakte van 14,74m² (dit is exclusief de belettering ‘Lunchbar’ op de gevel langsheen de Gaston Crommenlaan en de belettering ‘Aluwiz’ op de achtergevel, deze worden uitgesloten uit de vergunning).

Met betrekking tot de verlichting van het publiciteitsdoek worden nog enkele opmerkingen opgenomen.

 

Verder dienen bovenstaande 3 uithangborden die voor vergunning in aanmerking komen te voldoen aan volgende voorschriften: Tot op een hoogte van 3,00 meter boven het trottoirniveau mogen niet-constructieve elementen maximaal 5cm uitspringen ten opzichte van de rooilijn.

Vanaf een hoogte van 3,00 meter (tot 4,00 meter) dienen de uitsprongen beperkt te worden tot maximaal 60cm. (zie bijzondere voorwaarde)

 

 1. De te regulariseren gevelafwerking met houten beplanking.

De voorliggende aanvraag geeft in de vergunde (en bestaande) toestand weer dat de gevel, langsheen de Gaston Crommenlaan, werd uitgevoerd conform de vergunning (betreffende de raamopeningen) afgeleverd in 2009. Er wordt echter opgemerkt dat de werken aan deze ‘zijgevel’ niet binnen de 2 jaar na aflevering van deze vergunning werden aangevat. Dit wordt bevestigd door de vergunningsaanvraag die werd ingediend, en verleend, in 2014. Bijgevolg werden deze werken (maken van raamopeningen en gevelbekleding) uitgevoerd op basis van een vervallen vergunning. Deze werken werden wederrechterlijk uitgevoerd.

 

Bijgevolg dienen ook de gemaakte openingen in de ‘zijgevel’ opnieuw te worden beoordeeld.

Het openmaken van deze ‘zijgevel’ met 3 raamopeningen wordt gunstig geadviseerd. Het is positief dat hierdoor een voorgevel ontstaat met een levendige plint, waardoor er meer contact is met het openbaar domein. Dit zorgt ook voor een meerwaarde voor de horecazaak.

In deze aanvraag worden de 3 raamopeningen op het gelijkvloers ‘mee vergund.’

 

Op 6 november 2014 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd. Daarbij werden de gevels voorzien van witte crepi en werd bovenaan een omkasting voorzien in grijs. In deze vergunning werd ook mee opgenomen dat de rooilijn, volgens het geldende RUP, diende te worden gerespecteerd. In deze huidige aanvraag wenst de bouwheer de gevelbekledig,  enerzijds de houten gevelbekleding tussen het schrijnwerk van het gelijkvloers, anderzijds de grijze omkasting boven het schrijnwerk van het gelijkvloers, te regulariseren. Echter bevat het dossier onvoldoende informatie om na te gaan met hoeveel cm deze rooilijn wordt overschreden als gevolg van deze houten gevelbekleding. Bijgevolg kan de beoordeling niet ten gronde gebeuren. Verfraaiingswerken van de voorgevel en ‘zijgevel’ mogen de rooilijn met maximaal 1cm overschrijden. De houten gevelbekleding tussen het schrijnwerk van de gelijkvloerse bouwlaag aan de volledige (hoofdgebouw en aanbouw) ‘zijgevel’ wordt uit de vergunning gesloten. Ook de grijze omkasting ter hoogte van het hoofdgebouw wordt uit de vergunning gesloten.

 

 1. Het voorzien van verharding(kiezels, betontegels) ten behoeve van een terras op het openbaar domein. Het openbaar domein is gedeeltelijk ingericht met kiezelstenen en gras.

Het is onduidelijk welke verhardingen aangebracht werden op het openbaar domein. Enkel een “bestaand” inplantingsplan werd toegevoegd (waarbij geen verharding werd ingetekend). De voorliggende aanvraag doet geen melding van het voorzien van verharding op openbaar domein. Bijgevolg kan deze verharding niet worden geregulariseerd of toegestaan. Alle verhardingen welke op het openbaar domein (onvergund) werden aangebracht dienen te worden verwijderd door de Stad Gent op kosten van de bouwheer volgens het geldende retributiereglement. (zie bijzondere voorwaarde)


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
Ongunstig voor de verharding op openbaar domein.

Ongunstig voor het uithangbord op de ‘zijgevel’ met belettering ‘lunchbar’ wegens geen onderdeel te zijn van voorliggende aanvraag en te weinig toegevoegde info om de beoordeling te kunnen maken.

Ongunstig voor het uithangbord/belettering op de achtergevel ‘Aluwiz’ wegens strijdigheid met het RUP.

Ongunstig voor de houten gevelbekleding op de volledige ‘zijgevel’ (hoofdgebouw en aanbouw) wegens onvoldoende informatie waardoor de beoordeling niet correct kan gebeuren.

Ongunstig voor de grijze omkasting, ter hoogte van het hoofdgebouw, boven het schrijnwerk van de gelijkvloerse bouwlaag, wegens onvoldoende informatie waardoor de beoordeling niet correct kan gebeuren.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het regulariseren van de achter- en zijgevel, terrasoverkapping, leuning terras en publiciteit aan mevrouw Evelyne Chimkovitch gelegen te Henri-Joseph Reystraat 1 en 2, 9050 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Uitgesloten uit de vergunning:

Belettering ‘lunchbar’: de belettering op de zijgevel dat het woord ‘lunchbar’ omvat wordt uit de vergunning gesloten.

Uithangbord achtergevel: de belettering op de achtergevel dat het woord ‘Aluwiz’ omvat wordt uit uitgesloten uit de vergunning.

Verharding openbaar domein: de wederrechtelijk geplaatste verharding op openbaar domein dient te worden verwijderd.

De houten gevelbekleding op de volledige ‘zijgevel’ (hoofdgebouw en aanbouw) tussen het schrijnwerk van de gelijkvloerse bouwlaag, wordt uit de vergunning gesloten

De grijze omkasting, ter hoogte van het hoofdgebouw, boven het schrijnwerk van de gelijkvloerse bouwlaag, wordt uit de vergunning gesloten

 

Voorwaarden die voortvloeien uit externe adviezen:

De brandweervoorschriften, die betrekking hebben op deze omgevingsvergunning, moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 25/10/2021 met kenmerk 066259-003/HM/2021).

 

Bijzondere aandachtspunten:

- Op verdieping +1 moet de woonentiteit afgesloten worden met een brandwerende deur EI1 30 opdat van een triplex (+1, +2 en +3) kan gesproken worden.

- De woongelegenheid en de publiek toegankelijke inrichting moeten omsloten zijn door wanden (horizontaal en verticaal) met een brandweerstand EI 60, met deuren in deze wanden EI1 30. De schuifdeur tussen de keuken van de inrichting en de inkom van de woning moet vervangen worden door een brandwerende, opendraaiende deur.

- Stalen en houten elementen halen geen R60, tenzij ze op gepaste wijze brandwerend worden beschermd. Bij houtskeletbouw dient er te worden aangetoond dat het houtskelet als structuur de vereiste brandweerstand bezit.

- De gevelbekleding moet klasse D-s3, d1 vertonen.

- Een open keuken in de inrichting is toegestaan wanneer elke bakplaat, fornuis en vast frituurtoestel voorzien is van een vaste automatische blusinstallatie die gekoppeld is aan een toestel dat de toevoer van energie onderbreekt.

 

De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Wegen en Verkeer (advies van 05/01/2022, met kenmerk AV/411/2021/01579) moeten strikt nageleefd worden.

 

Zichtscherm

Het zichtscherm moet 1,8m hoog zijn, lichtdoorlatend en ondoorzichtig. Dit zichtscherm heeft een onroerend karakter en mag niet verplaatsbaar of inklapbaar zijn.

 

Balustrade eerste verdieping

De balustrade die voorbij de constructie van de terrasoverkapping komt, het ontoegankelijke deel van het dakterras, zal tot op dakranden moeten worden verwijderd. Er moet ook een scheiding voorzien worden tussen het toegankelijke en niet-toegankelijke terras.

 

Verharding opslag afval

Het hemelwater dat op het verharde oppervlakte valt, dient te infiltreren op eigen terrein. Dit kan worden bekomen door de verharding in waterdoorlatend materiaal te voorzien of door dit te laten afvloeien op eigen terrein. 

 

Openbaar domein

Alle verhardingen welke op het openbaar domein (onvergund) werden aangebracht dienen te worden verwijderd door de Stad Gent op kosten van de bouwheer volgens het geldende retributiereglement. Opritten en toegangspaden op openbaar domein, die niet aangelegd zijn door de stad kunnen immers worden opgebroken.

 

Deuren en ramen op het gelijkvloers mogen niet opendraaien over openbaar domein. Dus niet zoals getekend op de bouwaanvraag. Deze voorwaarde werd reeds meegegeven bij bouwdossier 2009/20294

 

Tot op een hoogte van 3,00 meter boven het trottoirniveau mogen niet-constructieve elementen maximaal 5cm uitspringen ten opzichte van de rooilijn.

NB: Vanaf een hoogte van 3,00 meter (tot 4,00 meter) dienen de uitsprongen beperkt te worden tot maximaal 60cm.

De uitsprong moet bovendien 60cm verwijderd blijven van de boordsteen van het trottoir. De aanvrager draagt alle gevolgen bij aanrijding en schade, er zullen geen obstakels, palen e.d. in het openbaar domein aangebracht worden om dergelijke voorvallen te voorkomen

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Drinkwaterinstallatie:

Op 1 juli 2011 werd het Algemeen Waterverkoopreglement van kracht, zodat er voor bouwers en verbouwers een aantal rechten en plichten bijkwamen. Sinds 16 juli 2012 is tevens het Bijzonder Waterverkoopreglement van Water-Link van kracht. Het bijzonder waterverkoopreglement van Water-Link is een aanvulling op het Algemeen Waterverkoopreglement. Zowel het Algemeen Waterverkoopreglement, als het aanvullend Bijzonder Waterverkoopreglement kan geraadpleegd worden via de website www.water-link.be, publicaties. Op deze locatie staat eveneens een infobrochure over de verplichte keuring van de binneninstallatie en de privé-waterafvoer.

 

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken.

Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).

 

In functie van de werfzone op het openbaar domein is een vergunning Inname Publieke Ruimte noodzakelijk. U vraagt dit digitaal aan via de website www.stad.gent (typ tijdelijke werfzone in het zoekveld). U dient er rekening mee te houden dat de behandeling van deze aanvraag een bepaalde doorlooptijd nodig heeft (zie ook website).

 

Algemene voorschriften vanuit het Lichtplan:

 

Goede verlichte reclames en uithangborden, zowel deze die aangelicht worden als deze die van binnenuit verlicht zijn, hebben een sobere, stabiele (niet flikkerende of dynamische) verlichting, met wit of zachtgekleurd licht. Dergelijke van binnenuit verlichte reclames en uithangborden geven op de aanliggende gevels en openbaar domein niet meer licht dan 2 lux. Bij aangelichte reclames is het licht goed en enkel gericht op de reclame zelf; deze ontvangt maximaal een lichthoeveelheid van 10 lux. Bij van binnenuit verlichte reclames verdient verlichting met negatief contrast (door het uitsnijden letters of figuren uit een donker vlak) de voorkeur. Andere van binnenuit verlichte reclames bevinden zich bij voorkeur onder de ramen van de eerste verdieping. Het gebruik van LED’s voor de verlichting van reclames is meer dan wenselijk gelet op de vele voordelen daarvan (laag verbruik, lange levensduur, goede zichtbaarheid zonder te veel te verlichten).

 

Goede verlichting van gevels is eveneens sober en stabiel (niet flikkerend of dynamisch) en verlicht, behoudens eventuele expliciet gewenste accenten, op homogene wijze het geheel van de gevel. De aangelichte gevel ontvangt maximaal een lichthoeveelheid van 10 lux. Tenzij in uitzonderlijke situaties, gebruikt gevelverlichting wit licht met een goede kleurtemperatuur (3.000 of 4.200 K) om de gevelmaterialen en structuur optimaal tot hun recht te laten komen. Zij wordt om middernacht, of bij horecazaken eventueel wat later, gedoofd.

 

Algemene voorschriften vanuit de bestaande regelgeving, m.b.t. verlichting:

 

*Vlarem 2:

De normale intensiteit van de openbare verlichting mag niet overtroffen worden. Gebruik en intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden van uitbating en veiligheid.

 

*Artikel 80.2 (lid 1) van de wegcode

Artikel 80.2 van de wegcode verbiedt het aanbrengen op de openbare weg van reclameborden, uithangborden of andere inrichtingen die de bestuurders verblinden, die hen in dwaling brengen, die, zij het ook maar gedeeltelijk, verkeersborden voorstellen of nabootsen, die van verre met deze verkeersborden worden verward, of die op enige andere wijze de doelmatigheid van de reglementaire verkeersborden verminderen.

 

Indien het gaat om verlichting die wordt aangevraagd in de buurt van verkeerslichten, geldt ook volgende  regel uit Artikel 80.2 lid 1 Wegcode: Het is verboden een luminositeit met een rode of groene tint te geven aan alle reclameborden, uithangborden of inrichtingen die zich, binnen een afstand van 75 meter van een verkeerslicht, op minder dan 7 meter boven de grond bevinden.

 

Voor dit dossier zijn volgende specifieke voorschriften van toepassing:

 

*Om alle vormen van lichthinder of lichtvervuiling tegen te gaan, wordt gevraagd om een dimmer te voorzien op de (LED-)lichtinstallatie. Bij vermoeden/melding van lichthinder zal ter plaatse geëvalueerd en bepaald worden hoeveel de lichtinstallatie moet gedimd worden (conform bestaande normen en richtlijnen).   

 

*Geen dynamische of flikkerende verlichting te gebruiken. Dit geldt ook voor LED-schermen die achter glas worden geplaatst, en zichtbaar zijn vanop openbaar domein.  Als regel wordt vooropgesteld dat een bepaalde lichtkleur of lichtbeeld (vanaf valavond) minstens 15 seconden vast moet blijven staan, alvorens naar een ander statisch verlicht beeld of kleur over te springen.

 

*De commerciële verlichting wordt bij voorkeur gedoofd bij sluitingstijd van de handelszaak (of na de kantooruren), of ten laatste om 24u (tenzij de handelszaak nog open is na 24u). NB Zo ook wordt de monument- en sfeerverlichting in Gent gedoofd om 24u (uitgezonderd de 3 torens van Gent).