Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00936 - OMV_2020038534 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van een eengezinswoning + het vellen van een Koreaanse zilverspar - zonder openbaar onderzoek - Maurice Dupuislaan 9, 9000 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00936 - OMV_2020038534 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van een eengezinswoning + het vellen van een Koreaanse zilverspar - zonder openbaar onderzoek - Maurice Dupuislaan 9, 9000 Gent - Vergunning 2022_CBS_00936 - OMV_2020038534 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van een eengezinswoning + het vellen van een Koreaanse zilverspar - zonder openbaar onderzoek - Maurice Dupuislaan 9, 9000 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Franciscus Borst met als contactadres Maurice Dupuislaan 9, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2020038534) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 18 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het renoveren van een eengezinswoning + het vellen van Koreaanse zilverspar

• Adres: Maurice Dupuislaan 9, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 25 sectie A nr. 152F3

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 9 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 20 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De aanvraag situeert zich in de Maurice Dupuislaan in de wijk Stationsbuurt-Zuid. De omgeving wordt gekenmerkt door gesloten en halfopen bebouwing, hoofdzakelijk ingevuld met de functie wonen. Aan de overzijde van de straat bevindt zich de spoorweg.

 

Het pand in kwestie betreft een halfopen eengezinswoning, bestaande uit twee bouwlagen en een mansardedak, op een perceel van ca. 670 m². De woning bevindt zich tegen de linker zij perceelgrens. De straatbreedte meet 11,25 m², de gevelbreedte meet 5,37 m. De bouwdiepte van het hoofdgebouw bedraagt 10,61 m. Achter het hoofdgebouw  bevinden zich gelijkvloerse bijgebouwen met een bouwdiepte van 31,23 m. Tegen de linker en achter perceelsgrens bevindt zich een tuinhuis met een oppervlakte van ca. 53 m².

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag omvat het renoveren van het bestaande hoofdgebouw en het uitbreiden van de gelijkvloerse aanbouw in de breedte.

 

Verbouwing van het hoofdgebouw

Het hellend dak wordt omgevormd tot een plat dak met een kroonlijsthoogte van 10,20 m ten opzichte van het trottoirpeil. De trappencirculatie wordt gewijzigd. Hiervoor wordt een nieuw, halfrond volume geplaatst tegen de rechter zijgevel. De bouwhoogte van dit volume bedraagt 10,81 m ten opzichte van het trottoirpeil. Het volume wordt voorzien van ramen. Tussen het halfronde volume en de nieuwe gelijkvloerse aanbouw wordt een luifel voorzien met een maximale uitsprong ten opzichte van de zijgevel van 1,82 cm en een hoogte van 3,20 m ten opzichte van het trottoirpeil.

 

Er wordt een bijkomende inkom voorzien via het nieuwe volume aan de zijgevel. Op de gelijkvloerse verdieping wordt aan de voorzijde een bureel (kantoor) ingericht met een oppervlakte van ca. 33 m² die apart toegankelijk is via de bestaande voordeur in de voorgevel. De bestaande trappenhal wordt omgevormd tot toilet en bijkeuken. Op de eerste verdieping wordt een nieuwe badkamer voorzien. De twee bestaande slaapkamers blijven behouden. De slaapkamer op de tweede verdieping wordt omgevormd tot twee slaapkamers met elk een eigen badkamer en een gedeelde keuken (“pantry”).

 

Verbouwing van de aanbouw

De gelijkvloerse aanbouw wordt verbouwd en uitgebreid in de breedte. De bouwdiepte blijft ongewijzigd (31,23 m). De nieuwe maximale breedte van de aanbouw bedraagt 8,78 m. De kroonlijsthoogte bedraagt 3,20 m ten opzichte van het trottoirpeil. In de aanbouw wordt de keuken, de woonruimte en een tatami kamer met douche voorzien. In de zij- en achtergevel worden grote deurramen geplaatst. Het achterste gedeelte van de aanbouw (bestaande uit 2 ruimtes met garagepoorten, aangeduid op de plannen als werkplaats en berging) blijft behouden. De werkplaats wordt omgevormd tot kunstenaarsatelier. De berging en fietsenhok blijven behouden. Het dak van de nieuwe aanbouw en de bestaande aanbouw wordt aangelegd als groendak.

 

De luifel van die zich aan de voordeur bevindt, wordt doorgetrokken rondom de nieuwe aanbouw, kunstenaarsatelier en de bestaande berging. De uitsprong ten opzichte van de zijgevel bedraagt 45 cm, de hoogte bedraagt 3,20 m ten opzichte van het trottoirpeil.

 

Gevelisolatie

De gevels worden geïsoleerd en afgewerkt met pleister in de kleur crème en lichtgroen. De dikte van de laag isolatie en afwerkingslaag van de voorgevel bedraagt 14 cm. Het voetpad blijft na de werken 165 cm breed. De voorgevel wordt afgewerkt met decoratief schilderwerk.

 

Tuinzone

In de zijtuin, op ca. 1 m van de bestaande zijgevel, bevindt zich een Koreaanse zilverspar. Deze dient gerooid te worden om het volume met de traphal te bouwen. De boom wordt vervangen door een nieuw aan te planten sierkers.

 

In de tuinzone blijft het bestaande tuinhuis ongewijzigd. In de zijtuin wordt volgens de plannen één autostaanplaats voorzien. In de beschrijvende nota worden echter twee autostaanplaatsen vermeld.

 

De bestaande verharding in de tuin blijft grotendeels behouden (ca. 180 m²)

 

Er wordt een regenwaterput van 2500 l voorzien. Daarnaast wordt de vijver als regenwaterput aangeduid (7000 l).

 

Scheidingsmuren

De verbouwingswerken gaan gepaard met wijzigingen aan de linker scheidingsmuur ter hoogte van het dak van het hoofdgebouw. Ter hoogte van de aanbouw wordt de scheidingsmuur met ca. 17 cm verhoogd.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 28/02/1985 werd een vergunning afgeleverd voor verbouwen van de voorgevel. (1985/84)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Infrabel NV Directie I-I.NW afgeleverd op 17 december 2021 onder ref. 3516.2021.672.Gent:
Ingevolge uw aanvraag in het omgevingsloket nr. 2020038534 kunnen wij u melden dat Infrabel geen principiële bezwaren heeft bij bovenvermelde aanvraag van Franciscus Borst voor het renoveren van een eengezinswoning in de Maurice Dupuislaan 10, 9000 GENT.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 28 oktober 1998). De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is niet in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement voor wat betreft artikel 12, 13 en mogelijk ook met artikel 20a.

 

Artikel 12 stelt dat het verharden van oppervlaktes tot een minimum beperkt moet worden, uiteraard om de problematiek van wateroverlast en verdroging zoveel mogelijk te voorkomen. De strikt noodzakelijke verhardingen moeten waar mogelijk als verharding met natuurlijke infiltratie of als waterdoorlatende verharding aangelegd worden.

 

Hoewel het aandeel verharding in de tuinzone licht vermindert ten opzichte van de bestaande situatie, is in de zij- en achtertuin een aanzienlijk oppervlakte verhard. Bijkomend breidt de bebouwing met de aanvraag verder uit terwijl de bestaande aanbouwen integraal behouden blijven. Dit maakt dat de overgebleven tuinzone erg versnipperd wordt door verschillende paden en terrassen. Een grotere aaneengesloten oppervlakte groene tuinzone is noodzakelijk. Hierdoor moet   de verharding beperkt worden tot één toegang tot de inkom en tuinpaden met een maximale breedte van 1,50 m.

 

De verharding in de achtertuin dient zich te beperken tot de strikt noodzakelijke verharding, dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde. Enkel een pad met een maximale breedte van 1,50 m naar de tuin- en fietsenberging en een beperkt terras (prieel) wordt toegestaan. De overige verharding wordt uit de vergunning gesloten (zie plannenset).

 

Artikel 13 stelt dat

Ter aanvulling van artikel 9 §1 van de gewestelijke hemelwaterverordening is de plaatsing van een hemelwaterput ook verplicht bij verbouwing (al dan niet met uitbreiding) van een gelijkvloerse of kelderverdieping van een bestaand gebouw, waarbij die verbouwing tot gevolg heeft dat het afvoerstelsel van afval- en hemelwater kan aangepast worden. Deze verplichting geldt enkel bij verbouwingen aan een bestaand gebouw, waarvan de oppervlakte groter dan 40 m² is.

 

De totale oppervlakte (na verbouwing) bedraagt ca 207 m² en is dus groter dan 40 m² waardoor het plaatsen van een hemelwaterput met hergebruik verplicht is. Er zijn geen indicaties die aantonen dat dergelijke voorziening technisch niet mogelijk is. De riolering wordt structureel aangepast,  de tuinzone is voldoende breed en diep. Er wordt een hemelwaterput voorzien met een inhoud van 2.500 liter. Er is voldoende ruimte in de tuinzone om een grotere hemelwaterput te plaatsen. Er zijn voldoende sanitaire voorzieningen die een hergebruik mogelijk maken.

 

Via bijzondere voorwaarde wordt opgelegd dat er een hemelwaterput met een inhoud van 5 000 l moet voorzien worden die wordt uitgerust met een operationele pompinstallatie (tenzij gravitaire voeding van de aftappunten mogelijk is) voor maximaal hergebruik van het water (minstens toilet en tuinkraan).

 

Artikel 20a betreft het verbod op het omvormen van een te beschermen eengezinswoning tot een meergezinswoning. De huidige woning betreft een woning met een netto vloeroppervlakte van ca. 204 m² en wordt bijgevolg beschouwd als een te beschermen eengezinswoning. Het huidig voorstel voorziet 2 slaapkamers met een eigen badkamer en gedeelde keuken (“pantry”) op de tweede verdieping. Bovendien zijn deze kamers bereikbaar via een aparte toegang via het nieuwe aangebouwde volume met traphal. De kamers kunnen dan ook beschouwd worden als aparte woonentiteiten. Dit is niet aanvaardbaar. Als bijzondere voorwaarde wordt opgenomen dat de woning uitdrukkelijk vergund wordt als eengezinswoning. De kamers op de tweede verdieping worden niet als aparte woonentiteit(en) vergund.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

 

Gewestelijke verordening voetgangersverkeer

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is. Enkel wordt de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt gecompenseerd door de plaatsing van een hemelwaterput van 5000 l op te leggen als bijzondere voorwaarde bij deze vergunning, overeenkomstig de normen vastgelegd in het geldend algemeen bouwreglement, en de verplichting om het nuttig gebruik van dit hemelwater maximaal te voorzien. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

 

Aangezien de vergunningsaanvraag betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom, werd met een beveiligde zending het standpunt van de eigenaars van de aanpalende percelen gevraagd. Er werden geen bezwaren ingediend binnen de vervaltermijn van dertig dagen die ingaat op de dag na de dag van ontvangst van het verzoek om een standpunt.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

 

Verbouwing van het hoofdgebouw

Het hoofdgebouw wordt uitgebreid door het voorzien van een nieuw volume aan de zijgevel en het omvormen van het bestaande hellend dak naar een plat dak. Het halfronde volume aan de zijgevel, waarin de traphal voorzien wordt, beslaat 3 bouwlagen. De uitbreiding houdt voldoende afstand tot het linker aanpalende pand waardoor de impact echter beperkt is. De uitbreiding maakt het mogelijk de traphal centraler te voorzien in het hoofdgebouw hetgeen de indeling van de slaapkamers op de eerste en tweede verdieping ten goede komt. Het nieuwe platte dak van het hoofdgebouw heeft een kroonlijsthoogte van 10,20 m, hetgeen aanvaardbaar is.

 

Door het voorzien van een plat dak, wordt het mogelijk 2 bijkomende slaapkamers te voorzien op de tweede verdieping. Deze slaapkamers zijn voorzien van elk een eigen badkamer en een gedeelde keuken. De kamers zijn, via de nieuwe traphal, toegankelijk zonder de andere leefruimtes te betreden. Hoewel er met deze aanvraag geen omvorming tot meergezinswoning aangevraagd werd, kan verwacht worden dat deze kamers fungeren als aparte woonentiteiten, hetgeen strijdig is met het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent (Art. 20a). Als bijzondere voorwaarde wordt daarom opgenomen dat de eengezinswoning niet opgedeeld kan worden in meerdere woonentiteiten. De kamers op de tweede verdieping worden met deze aanvraag dus niet als aparte woonentiteiten vergund.

 

Nevenfunctie

Het voorzien van een nevenfunctie (kantoor van ca. 33 m²) aan de voorzijde van de woning op de gelijkvloerse verdieping heeft geen negatieve impact op de omgeving. Er is een aparte toegang vanop de straatzijde aan de voorgevel. Dit is aanvaardbaar.

 

Isolatie van de gevels

Het isoleren van de voorgevel zal een positief effect hebben op zowel het wooncomfort als de energie-efficiëntie van de woning. De gevel wordt op een kwalitatieve manier afgewerkt en zal daardoor ook een opwaardering van het straatbeeld betekenen. Na het plaatsen van de isolatie en de afwerking blijft het voetpad voldoende breed.

 

Aanbouw

Het centrale gedeelte van gelijkvloerse aanbouw wordt grondig verbouwd en in de breedte uitgebreid. De bestaande structuur wordt behouden en verstevigd. De afstand tot de rechter aanpalende is voldoende groot, waardoor de impact eerder beperkt is. De nieuwe indeling op de gelijkvloerse bouwlaag zorgt voor grotere en meer praktische leefruimten die beter met elkaar gebonden zijn. De grote ramen in de zij- en achtergevel zorgen voor extra lichtinval en versterken het contact met de tuin.

 

Het achterste gedeelte van de aanbouw (berging en fietsenberging) blijft ongewijzigd, de bouwdiepte blijft bijgevolg ook ongewijzigd, namelijk 31,23 m. Hoewel dit een aanzienlijke bouwdiepte is, is dit echter wel aanvaardbaar omwille van het behoud van de bestaande bijgebouwen, de bouwdiepte van de aanpalende percelen en de heterogene bebouwing in de ruimere omgeving. Bovendien blijft tuinzone voldoende ruim om in te richten als groene tuinzone. De tuin is weliswaar erg versnipperd vandaag via de aanleg van paden en terrassen. Met bijzondere voorwaarde worden een aantal grotere oppervlaktes verhardingen uitgesloten uit de vergunning. Op deze manier wordt een aaneengesloten groene tuinzone bekomen wat als compensatie dient voor de aanwezige bebouwing op het perceel. De bouwhoogte van 3,20 m ten opzichte van het trottoirpeil is een normale en aanvaardbare hoogte voor gelijkvloerse bijgebouwen.

 

Het profiel van de rechter scheidingsmuur moet voor de verbouwing van het hoofdgebouw en de aanbouw worden aangepast. Deze ophogingen zijn vrij beperkt en mede gelet op de oriëntatie, kan er gesteld mag worden dat de aanpalende percelen niet te sterk ingebouwd worden. De buren zullen geen onaanvaardbare vermindering van de belichting, bezonning en/of zichten ervaren. 

 

Rooien van een boom
Er is geen bezwaar tegen het rooien van de Koreaanse zilverspar. Deze staat te dicht bij de gevel en groeit hier ook tegen. De boom is van weinig ecologische waarde. Als compensatie wordt er een hoogstammige sierkers heraangeplant. Dit dient te gebeuren ten laatste het eerst volgende plantseizoen na het rooien van de boom en het voltooien van de ruwbouw. Indien het een sierkers is (zoals in het plan vermeld wordt) wordt geadviseerd om deze toch eerder op ten minste 4 m van de gevel te zetten. Voor grotere bomen wordt meer afstand geadviseerd, zodanig dat er niet nogmaals gerooid moet worden.

 

Verharding in de tuinzone

Hoewel het aandeel verharding in de tuinzone licht vermindert ten opzichte van de bestaande situatie, is in de zij- en achtertuin een aanzienlijk oppervlakte verhard. De verharding dient beperkt te worden één toegang tot de inkom en tuinpaden met een maximale breedte van 1,50 m. In de zijtuin kan één autostaanplaats toegestaan worden zoals ingetekend op het inplantingsplan. De overige verharding wordt uit de vergunning gesloten, dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde (zie plannenset).

 

In conclusie kan worden gesteld dat – mits het uitvoeren van de bijzondere voorwaarden - het bouwvolume, de gevelmaterialen en de binnenindeling ruimtelijk en esthetisch aanvaardbaar zijn binnen hun omgeving en bijdragen tot een hogere woonkwaliteit voor de betreffende eengezinswoning.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het renoveren van een eengezinswoning + het vellen van een Koreaanse zilverspar aan Franciscus Borst gelegen te Maurice Dupuislaan 9, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

De woning wordt vergund als eengezinswoning en wordt met deze aanvraag niet omgevormd tot een meergezinswoning. De kamers op de tweede verdieping kunnen niet als aparte woonentiteit(en) worden vergund. Bovendien stelt Art. 20b van het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent dat: Eveneens verboden is het omvormen tot een meergezinswoning van een eengezinswoning die cumulatief voldoet aan volgende voorwaarden: de netto vloeroppervlakte bedraagt meer dan 220 m², en deze oppervlakte werd bekomen door een volume-uitbreiding van een eengezinswoning die vóór de volume-uitbreiding kleiner dan 220m² was (tenzij 10 jaar na de vergunning). Dit artikel dient strikt nageleefd te worden.

 

Hemelwaterput

Er dient een hemelwaterput met een inhoud van 5 000 l moet voorzien te worden die wordt uitgerust met een operationele pompinstallatie (tenzij gravitaire voeding van de aftappunten mogelijk is) voor maximaal hergebruik van het water (minstens toilet en tuinkraan).

 

Verharding in de tuinzone

De verharding dient beperkt te worden één toegang tot de inkom en tuinpaden met een maximale breedte van 1,50 m. In de zijtuin kan één autostaanplaats toegestaan worden zoals ingetekend op het inplantingsplan.

 

De overige verharding wordt uit de vergunning gesloten, dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde (zie plannenset).

 

Heraanplant boom

De heraanplant met sierkers dient te gebeuren ten laatste het eerst volgende plantseizoen na het rooien van de boom en het voltooien van de ruwbouw.

 

Riolering

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht en wordt, wat betreft het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS. Een aanvraag tot het bekomen van een huisaansluiting moet ingediend worden bij FARYS via www.farys.be/nl/rioolaansluiting of verstuurd worden naar Stropstraat 1 te 9000 Gent.

 

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door oppompen.

 

Een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting dient in regel gebruikt/ (her)bruikt te worden. De  locatie en de diepteligging ervan zijn bindend. De bestaande aansluiting dient ter hoogte van de rooilijn opgezocht, opgemeten en gemarkeerd te worden. Indien ze (tijdelijk) niet in dienst blijft is het de taak van de bouwheer om deze ter hoogte van de rooilijn dicht te maken om elke instroom te vermijden.

Bij een nieuwe huisaansluiting wordt het traject bepaald in overleg tussen rioolbeheerder en klant. De algemene veiligheid, de instandhouding en de normale werking van de elementen van de huisaansluiting moeten verzekerd zijn en het toezicht, de controle en het onderhoud moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de diepteligging dient er rekening mee gehouden te worden dat de huisaansluiting in regel door FARYS wordt gerealiseerd vóór aanleg van de privéwaterafvoer op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Indien de diepteligging van de hoofdriolering of (kruisen van de) nutsleidingen deze diepte niet toelaten, zal de huisaansluiting op de meest haalbare diepte worden aangelegd.

 

De aanvrager dient zich te houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen.

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op :

* De openbare riolering kan onder druk komen tot het maaiveld niveau, wat neerkomt op een stijging van het waterpeil in de buizen en de aansluitingen (code van goede praktijk voor  rioleringssystemen : www.vmm.be/wetgeving/code-van-goede-praktijk-voor-rioleringssystemen).

De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn privéwaterafvoer. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de privéwaterafvoer.

* Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.

De aanvrager dient bij geurhinder op eigen initiatief en kosten elke instroomopening op zijn privéwaterafvoer door middel van een waterslot geurdicht af te schermen.

Om geurhinder als gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: www.farys.be/richtlijnengeurhinder.

De interne riolering moet zo ontworpen worden dat een toekomstige aansluiting op een gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater).

Er is nog geen aparte regenwaterafvoer (RWA)-aansluiting mogelijk. Voor zover het niet mogelijk is om het regenwater ter plaatse te laten infiltreren is de RWA-leidingen naar de straat te voorzien als wachtaansluiting. Voorlopig moeten het regen- en afvalwater gezamenlijk naar de riolering afgevoerd worden. Bovendien moeten de RWA-, en DWA-afvoeren naast elkaar worden aangeboden met een tussenafstand van 40 tot 60 cm. Hierbij loopt het DWA-gedeelte in een rechte lijn door naar de openbare riolering.

 

Bij een toekomstige aanleg van het openbaar domein zal de riolering gescheiden worden.

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement bij aanbouw en/of het voorzien van een nieuwe aansluiting. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer

 

Er moet blijvend voorzien worden in een septische put.

 

Openbaar domein:

Ramen

De ramen zich volledig binnen de rooilijn te bevinden. Enkel de isolatie en afwerking mogen voorbij de rooilijn komen en dit voor eventuele wegenwerken en schade.

 

Oprit

Er zal slechts één oprit met een breedte van maximum 3 meter op het openbaar domein worden toegestaan, dit is de bestaande oprit. Alle parkeerplaatsen op het private domein moeten via deze oprit bereikbaar zijn.

 

De openbare, groene bermen mogen in geen geval verhard worden, ook verhardingen in steenslag zijn niet toegelaten. In het geval van inbreuken kan de stad deze verhardingen opbreken op kosten van de bouwheer.

 

Gevelisolatie

Constructieve elementen (ramen en deuren) mogen niet voorbij de huidige rooilijn geplaatst worden, dit geldt enkel voor de isolatie met afwerking, dus niet zoals getekend op de plannen (ramen voorbij de rooilijn kan niet). De gevelisolatie mag niet steunen op het trottoir maar mag wel doorgetrokken worden tot onder het trottoirpeil op voorwaarde dat de onderste 40 centimeter bekleed worden met een slagvast en resistent materiaal. Tegelijk moet het trottoir dan plaatselijk aangepast worden. De kosten die gepaard gaan met deze plaatselijke aanleg zijn ten laste van de bouwheer. Hiervoor moet de bouwheer een aanvraag indienen bij de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via mail: tdwegen@stad.gent. Of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

 

Advies van Infrabel NV Directie I-I.NW

De voorwaarden opgenomen in het advies van Infrabel NV Directie I-I.NW (advies van 17/12/2021, met kenmerk 3516.2021.672.Gent) moeten strikt nageleefd worden.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:


Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail:tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).

 

Voor het eventueel wegnemen en terugplaatsen van de distributiekabel die zich op de gevel bevindt, moet contact worden opgenomen met Telenet, tel. 015 66 66 66.

 

Voor het plaatsen van (een) straatgeveltuintje(s) dient een melding gemaakt te worden bij Gentinfo: 09 210 10 10 of via de website www.stad.gent (typ aanleg straatgeveltuin in het zoekveld).

 

In functie van de werfzone op het openbaar domein is een vergunning Inname Publieke Ruimte noodzakelijk. U vraagt dit digitaal aan via de website www.stad.gent (typ tijdelijke werfzone in het zoekveld).