Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00929 - OMV_2021176819 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het creëren van een hospitakamer in de eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Gezondheidstraat 30, 9000 Gent - Tijdelijke Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:58
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00929 - OMV_2021176819 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het creëren van een hospitakamer in de eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Gezondheidstraat 30, 9000 Gent - Tijdelijke Vergunning 2022_CBS_00929 - OMV_2021176819 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het creëren van een hospitakamer in de eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Gezondheidstraat 30, 9000 Gent - Tijdelijke Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent tijdelijk  de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Mevrouw Leen De Nutte met als contactadres Gezondheidstraat 30, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021176819) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 18 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het creëren van een hospitakamer in de eengezinswoning

• Adres: Gezondheidstraat 30, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 10 sectie K nr. 293M3

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 9 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 18 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het perceel van de aanvraag bevindt zich in de Gezondheidstraat, in de Bloemekenswijk. De omgeving wordt gekenmerkt door rijwoningen. De woning telt 2,5 bouwlagen en is afgewerkt met een hellend dak. Het kadastraal perceel heeft een oppervlakte van 96 m². De straatgevelbreedte bedraagt ca. 4,2 m.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag strekt zich tot het maken van een hospitakamer in de eengezinswoning. De hospitakamer bevindt zich op de bovenste -2de- verdieping, onder de zolder, langsheen de voorgevel. De bruto-oppervlakte is ca. 16,5 m². De vrije hoogte bedraagt 2,53 m op het hoogste punt en 1,58 m aan de straatzijde, het laagste punt. De vloeroppervlakte onder een minimale vrije hoogte van 2,2 m bedraagt bijgevolg ca. ca. 13 m². Deze kamer omvat enkel een slaapruimte.

De overige functies zijn allemaal gemeenschappelijk. Via de trap is de gedeelde badkamer met toilet bereikbaar op de eerste verdieping.

De overige delen van het gelijkvloerse niveau van de eengezinswoning - bestaande uit een inkom met fietsenberging, toilet, leefruimte, keuken, terras en tuin- zijn ook gemeenschappelijk.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 07/07/1969 werd een vergunning afgeleverd voor verbouwen voorgevel. (KW G-15-69).

* Op 14/07/2011 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een rijwoning. (2011/40144).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'STEDELIJK WONEN' (Definitief vastgesteld door de Gemeenteraad op 27 juni 2017), stedelijk woongebied

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De voorschriften rond hospitawonen uit het algemeen bouwreglement zijn voldoende gedetailleerd opgesteld en worden geacht de criteria van de goede ruimtelijke ordening weer te geven. Daar voorliggende aanvraag conform het ABR is kan worden geoordeeld dat deze getuigt van een goede ruimtelijke ordening. Verder worden er geen werken voorzien die een impact hebben op de naastliggende buren of de omgeving.

 

Op basis van voormelde redenen kan de aanvraag vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening worden aanvaard.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het creëren van een hospitakamer in de eengezinswoning aan mevrouw Leen De Nutte gelegen te Gezondheidstraat 30, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Verleent de vergunning voor bepaalde duur vanaf 8 maart 2022 tot en met 7 maart 2027.

Artikel 3

Legt volgende voorwaarden op:

 

Omgevingsvergunning van bepaalde duur

De stedenbouwkundige vergunning is 5 jaar geldig vanaf heden en vervalt vroeger wanneer de eigenaar in deze periode niet meer in de woning is gedomicilieerd.

 

Hospitawonen

De omvorming tot hospitawoning laat maximaal de verhuur van 1 kamer toe.

 

 

Artikel 4

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Rookmelder:

De woning moet op elke verdieping uitgerust worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan de norm NBN EN 14604 én die niet van het ionische type is. De detector moet reageren op rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal.

 

Drinkwaterinstallatie:

Op 1 juli 2011 werd het Algemeen Waterverkoopreglement van kracht, zodat er voor bouwers en verbouwers een aantal rechten en plichten bijkwamen. Sinds 16 juli 2012 is tevens het Bijzonder Waterverkoopreglement van Water-Link van kracht. Het bijzonder waterverkoopreglement van Water-Link is een aanvulling op het Algemeen Waterverkoopreglement. Zowel het Algemeen Waterverkoopreglement, als het aanvullend Bijzonder Waterverkoopreglement kan geraadpleegd worden via de website www.water-link.be, publicaties. Op deze locatie staat eveneens een infobrochure over de verplichte keuring van de binneninstallatie en de privé-waterafvoer.