Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00923 - OMV_2021173175 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van de inrit naar de garage - zonder openbaar onderzoek - Paul de Smet de Naeyerplein 6, 9000 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:57
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00923 - OMV_2021173175 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van de inrit naar de garage - zonder openbaar onderzoek - Paul de Smet de Naeyerplein 6, 9000 Gent - Vergunning 2022_CBS_00923 - OMV_2021173175 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van de inrit naar de garage - zonder openbaar onderzoek - Paul de Smet de Naeyerplein 6, 9000 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

KEMASAN BVBA met als contactadres Overwale 38/401, 9000 gent en De heer Nicolas Macharis met als contactadres Overwale 38/401, 9000 gent hebben een aanvraag (OMV_2021173175) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 12 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het regulariseren van de inrit naar de garage

• Adres: Paul de Smet de Naeyerplein 6, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 8 sectie H nr. 103H2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 2 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 18 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De aanvraag omvat het regulariseren van werken aan een vrijstaand herenhuis op de hoek van het Paul de Smet de Naeyerplein en de Fleurusstraat in het Miljoenenkwartier. Het hoofdgebouw is georiënteerd naar het Paul de Smet de Naeyerplein

 

Deze wijk bevindt zich ten zuiden van station Gent-Sint-Pieters en is planmatig tot stand gekomen in de 1e helft van de 20e eeuw. De wijk kent een uitgesproken residentieel karakter. Brede straten en een centraal park structureren de wijk. De bebouwing rond het park is in hoofdzaak vrijstaand en schikt zich op middelgrote percelen.

Verderop sluit de bebouwing opnieuw aan bij de meer dense bebouwing van zijn omgeving. De

woningen kennen een uitgesproken architecturaal karakter. Diverse stijlen komen naast elkaar

voor. Het opgaand groen langs de straten en in de tuinen van de woningen geeft de wijk een

uitgesproken groen karakter.

 

Het pand Paul de Smet de Naeyerplein 6 is gelegen binnen het beschermd stadsgezicht ‘Miljoenenkwartier’ (opgenomen in het beschermingsbesluit van 18/04/1994, volgens ID 2662).

 

Het pand Paul de Smet de Naeyerplein 6 is eveneens opgenomen op de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed als deel van het bouwkundig geheel ‘Miljoenenkwartier’ (ID 301433).

 

Het pand Paul de Smet de Naeyerplein 6 staat ook vermeld in de straatbeschrijving van het Paul de Smet de Naeyerplein op de inventaris van het bouwkundig erfgoed (ID 3259) en wordt hierin als volgt beschreven: “nummer 6 in neoclassicerende stijl (natuursteen) naar ontwerp van P.Buyck (1929)”.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Deze aanvraag betreft de regularisatie van eerder vergunde werken, vergund volgens ref. OMV_ 2019158378. De inrit naar de ondergrondse garage werd uitgevoerd in uitgewassen beton in plaats van kasseien met een brede voeg.

 

Omwille van uitvoeringstechnische redenen blijkt bij uitwerking van de stabiliteitsstudie, dat de keermuren die nodig zijn voor het behouden van de algemene stabiliteit van de woning en

de instandhouding van de bomen en struiken langsheen de Fleurusstraat. De keermuren kunnen niet gerealiseerd worden zonder het voorzien van een doorlopende betonplaat tussen de 2 keermuren.

 

De verharding heeft een oppervlakte van ca. 100m². Centraal wordt er een afvoerput geïnstalleerd die afwatert naar een infiltratievoorziening in de voortuin. Het eerste deel van de oprit wordt aangelegd in grind zoals eerder vergund.

 

Bijkomend, om de visuele impact van deze inrit te minimaliseren, zowel voor het zicht vanaf het openbaar domein, als voor de bouwheer zelf, werden nog 2 elementen ontworpen aan de zijde van de woning.

-          Het voorzien van een stalen portiek boven de garagepoort, dat fungeert als plantenbak. Het portiek is 7m lang en wordt op ca. – 0,57cm onder het nulpeil van de woning geplaatst.

-          Het verlagen van de keerwand langsheen de woning zodat de groenstructuur lager kan starten.

 

Voor dit perceel is een bouwmisdrijf gekend.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 05/03/2020 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het verbouwen en renoveren van een vrijstaand herenhuis en bijhorende tuinwoning (OMV_2019158378).

* Op 30/04/2020 werd een aktename afgeleverd voor het exploiteren van een tijdelijke bemaling voor het aanleggen van een kelder (OMV_2020042952).

 

Bouwmisdrijven

* Op 20/10/2021 werd vastgesteld dat de afhellende inrit naar de carport in een gewapende betonlaag wordt uitgevoerd in plaats van in kasseien met open voeg.

* Op 25/10/2021 een aanmaning verstuurd voor het indienen van een regularisatiedossier.

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen afgeleverd op 8 december 2021 onder ref. 4.002/44021/891.39:
Gunstig advies onder voorwaarden voor Paul de Smet de Naeyerplein 6 - Miljoenenkwartier –

Regularisatieaanvraag inrit garage.

 

Voor de gevraagde handelingen verlenen we onder voorwaarden een gunstig advies (art. 6.4.4, §2 / Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013).

 

Motivering

De aangevraagde werken omhelzen de regularisatie voor een wijziging van verharding bij de aanleg van een nieuwe inrit naar de woning.

De werken werden initieel vergund met een verharding in kasseien, doch omwille van technische redenen, met name de stabiliteit van de keermuren, wordt deze nu gewijzigd naar uitgewassen beton.

 

Er mag hierbij beoordeeld worden dat de wijziging van de verharding zoals voorzien geen negatieve impact zal hebben op de bescherming, gezien de zichtbaarheid ervan eerder beperkt zal zijn door de verdiepte ligging van de inrit. Het betreft bovendien een eigentijds materiaal, dat een geheel zal vormen met de keermuren, waardoor er ook geen negatieve impact te verwachten is op de erfgoedwaarde van het stadsgezicht.

 

Ons advies is daarom gunstig als de handelingen voldoen aan volgende voorwaarden:

-          de voorwaarden uit de initiële vergunning strikt nageleefd worden, met bijzondere aandacht voor het behoud van de bomen in de omgeving van de inrit.

 

Als ze aan deze voorwaarden voldoen, doet geen van de gevraagde handelingen afbreuk aan de bescherming. Als ze niet aan de voorwaarden voldoen, dan is ons advies ongunstig.

 

Archeologie?

Kijkt u zeker na of er geen in akte genomen archeologienota bij dit omgevingsvergunningdossier moet worden gevoegd. Meer informatie en een beslissingsboom kunt u terugvinden op https://www.onroerenderfgoed.be/archeologie-bij-vergunningsaanvragen-vergunningverleners.

 

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Gewestplan

Het project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.

 

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is. Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt.

 

Conform de vorige vergunningsaanvraag (ref. OMV_2019158378) werd de inrit aangesloten op de infiltratiekratten zodat hemelwater vertraagd en op eigen domein de ondergrond kan indringen.

 

Er wordt een regenwaterput voorzien van 7500 liter, met overloop naar de infiltratiekratten (waarop de drainage van de inrit aangesloten wordt). Met dit regenwater worden enkele buitenkraantjes bediend. Het regenwater wordt gebruikt voor de beregening (druppelaar) van de bomen en stuiken in de zone tussen de inrit naar de garage en de Fleurusstraat. Het debiet van de druppelaar wordt zodanig ingesteld dat instandhouding van deze bomen en struiken gegarandeerd blijft.

 

Zodoende wordt in alle redelijkheid geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding beperkt is.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Regularisatie

De huidige aanvraag heeft betrekking op het regulariseren van het pad naar de garage. In tegenstelling tot de verleende omgevingsvergunning OMV_2019158378 wordt de inrit naar de garage niet uitgevoerd in kasseien met open voeg, maar in uitgewassen beton. Volgens de beschrijvende nota is deze wijziging van de materialisatie nodig om technische redenen. De funderingszolen van de keermuren moeten verankerd worden aan een doorlopende betonplaat. Dit voor het behoud van de stabiliteit van het hoofdgebouw, de bomen en de struiken langs de Fleurusstraat. Bijkomend zal er een stalen portiek voorzien worden boven de garagepoort, dat fungeert als plantenbak en wordt de keerwand langs de woning verlaagd.

 

Het voorzien van een stalen portiek en het verlagen van de keerwand zijn slechts kleine aanpassingen in vergelijking met wat eerder werd vergund. Beide wijzigen aan het ontwerp zijn inpasbaar en sluiten aan bij wat eerder werd vergund.

 

Afwatering

De opritverharding wordt aangesloten op de infiltratievoorziening zodat het hemelwater kan infiltreren op eigen terrein. Heirdoor zal het opgevangen hemelwater niet rechtstreeks worden afgevoerd naar de openbare riolering en zal er geen enkele vorm van versnelde waterafvoer aanwezig zijn (geen drainageleidingen, goten, afvoerkolken (andere dan noodafvoer-/overstortkolken), hellingen, …). De aanvraag voorziet dat het hemelwater in eerste instantie zo veel mogelijk zal hergebruikt worden via een hemelwaterput en in tweede instantie gebufferd en vertraagd geloosd wordt in een infiltratiezone. Op deze manier doorstaat het voorstel de watertoets.

 

Erfgoed

Gezien de beperkte zichtbaarheid van de oprit naar de garage (door de diepere ligging en aanwezige beplanting) en het feit dat deze oprit reeds een nieuwe toevoeging vormt ten opzichte van de oorspronkelijke aanleg, kan er vanuit erfgoedoogpunt akkoord worden gegaan met de uitvoering van dit pad in uitgewassen beton. Bovendien sluit het gekozen uitgewassen beton qua coloriet en vormentaal aan bij de nieuwe keermuren en bij de oorspronkelijke materialisatie van het pand en de terreinafsluiting. Hiermee rekening houdende kan er gesteld worden dat deze toevoeging geen afbreuk doet aan de wezenlijke eigenschappen van het beschermd stadsgezicht.

 

Bomen
De impact van de gewijzigde materialisatie van de verharding op het aanwezig groen is minimaal tot onbestaande.

 

Omwille van de voorgaande redenen kan de aanvraag vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening worden aanvaard.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het regulariseren van de inrit naar de garage aan KEMASAN bvba (O.N.:0705937195) en de heer Nicolas Macharis gelegen te Paul de Smet de Naeyerplein 6, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Het advies van Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen (advies van 08/12/2021, met kenmerk 4.002/44021/891.39) moeten strikt nageleefd worden.

 

Openbaar domein:

De bestaande oprit op de hoek van de Paul de Smet de Naeyerplein en de Fleurusstraat is te

behouden. De poorten moeten volledig binnen de rooilijn open en dicht draaien, rollen, wentelen, schuiven of kantelen.

 

Riolering:

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer,

binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop,

hetzij door het oppompen in overeenstemming met de diepteligging van de te maken

rioolaansluiting. Indien er een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting aanwezig is, is de

diepteligging hiervan bindend.

De bijzondere aandacht van de bouwheer wordt gevestigd op het feit dat het waterpeil in de

straatriolering kan stijgen tot gemiddeld 50cm onder het straatniveau. De bouwheer moet hier

dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn

binnenhuisriolering. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld

worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van

de binnenhuisriolering.

Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan

er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.

De private riolering dient daarom volledig op privaat domein geurdicht afgeschermd te worden

van openbare riolering.

Het tegengaan van geurhinder als gevolg van de eigen private riolering dient ook volledig op

privaat domein aangepakt te worden. Het is niet toegestaan hiertoe ingrepen te voorzien in het

openbaar domein. Om geurhinder als gevolg van de eigen private

riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan

terugvinden: http://www.farys.be/richtlijnengeurhinder

 

Rioolvertakking:

Voor de aansluiting van de privéwaterafvoer op het openbaar rioleringsstelsel moet u een

aanvraag indienen. Dit kan:

- via de website: www.farys.be/rioolaansluiting-aanvragen

- per post: FARYS|TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent

- telefonisch: via het nummer 078 35 35 99.

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht. FARYS|TMVW voert het gedeelte van de werken

op het openbaar domein uit. Als er een bestaande rioolaansluiting of wachtaansluiting aanwezig

is, dan moet u deze verplicht gebruiken. Zowel de positie als de diepte van deze rioolaansluiting

zijn bindend.

 

De aanvrager moet zich voor de aanleg van de privéwaterafvoer houden aan de bepalingen van

het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op

www.farys.be/wettelijke-bepalingen

 

De privéwaterafvoer mag enkel geplaatst worden na goedkeuring van FARYS|TMVW : tijdens

een technische evaluatie ter plaatse worden zowel het aansluitpunt ter hoogte van de rooilijn

als de diepte van de rioolaansluiting bekeken.

De interne riolering moet zo ontworpen worden dat een toekomstige aansluiting op een

gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en

afvalwater).

 

Er is nog geen aparte regenwaterafvoer (RWA)-aansluiting mogelijk. Voor zover het niet

mogelijk is om het regenwater ter plaatse te laten infiltreren is de RWA-leidingen naar de straat

te voorzien als wachtaansluiting. Voorlopig moeten het regen- en afvalwater gezamenlijk naar

de riolering afgevoerd worden. Bovendien moeten de RWA-, en DWA-afvoeren naast elkaar

worden aangeboden met een tussenafstand van 40 tot 60cm. Hierbij loopt het DWA-gedeelte in

een rechte lijn door naar de openbare riolering.

Bij een toekomstige aanleg van het openbaar domein zal de riolering gescheiden worden.

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement.

Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer

 

Er moet blijvend voorzien worden in een septische put. Enkel alle toiletten dienen aangesloten

te worden op de septische put.

 

De regenwaterafvoer (RWA) van de carport mag in geen geval aangesloten worden op de

vuilwaterleiding (DWA) van het interne rioleringsstelsel. Deze dient ter plaatse te infiltreren op

privaat domein, aangesloten te worden op de regenwaterput of op de interne RWA leiding.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein:

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de

openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de

bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op

kosten van de bouwheer.

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke

plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht

voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en

Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00,

via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen,

Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u

maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan

het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met

aanduiding van de positie van de foto’s).

 

NB1: De bouwheer moet alle nodige veiligheids- en voorzorgsmaatregelen treffen om het onder water lopen van lokalen met regenwater/oppervlaktewater te voorkomen. In ieder geval zal het Stadsbestuur onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het onder water lopen van laag gelegen constructies of constructies gelegen onder het straatniveau/omgevingsniveau.

 

NB2: De helling van de ondergrondse parking mag niet meer dan 4% bedragen over de eerste 5m te rekenen vanaf de rooilijn.