Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00944 - OMV_2021174263 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het reorganiseren van parking en groenzones en het regulariseren van de plaatsing van een betonnen keerwand, het rooien van bomen en het uitgraven van 2 grasperken - zonder openbaar onderzoek - Moerstraat 58 en 60, 9031 Drongen - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 09:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00944 - OMV_2021174263 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het reorganiseren van parking en groenzones en het regulariseren van de plaatsing van een betonnen keerwand, het rooien van bomen en het uitgraven van 2 grasperken - zonder openbaar onderzoek - Moerstraat 58 en 60, 9031 Drongen - Vergunning 2022_CBS_00944 - OMV_2021174263 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het reorganiseren van parking en groenzones en het regulariseren van de plaatsing van een betonnen keerwand, het rooien van bomen en het uitgraven van 2 grasperken - zonder openbaar onderzoek - Moerstraat 58 en 60, 9031 Drongen - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

MORTI NV met als contactadres Booiebos 21, 9031 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021174263) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 12 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het reorganiseren van parking en groenzones en het regulariseren van de plaatsing van een betonnen keerwand, het rooien van bomen en het uitgraven van 2 grasperken

• Adres: Moerstraat 58 en 60, 9031 Drongen

Kadastrale gegevens: afdeling 27 sectie D nrs. 814B en 814C

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 6 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 19 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Het perceel is gelegen in de Moerstraat binnen een industriegebied, aan de noordzijde grenzend aan de snelweg E40 Oostende-Brussel, aan de zuidzijde grenzend aan de Landegemstraat. De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door middelgrote tot grote industriegebouwen met een gemiddelde bouwhoogte van 2 tot 3 bouwlagen. In de nabije omgeving bevinden zich enkele kleine woonkernen midden in een open valleigebied.

 

Het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft, bevat bedrijfsgebouwen bestaande uit één bouwlaag. Het perceel is bebouwd met een groot industriegebouw met voorheen burelen aan de straatzijde, die gesloopt werden middels omgevingsvergunning OMV_2020104271 dd.
22 oktober 2020.

De sloop van deze bureel is inmiddels gebeurd, en de vrijgekomen gevel werd afgewerkt volgens ingediend plan.

 

Huidige aanvraag omvat de regularisatie van:

-      Het rooien van een 14-tal bomen wilgen en sparren 

-      Plaatsen van betonnen L-keerwanden aan de linker perceelsgrens 

-      Reliëfwijziging door uitgraven van 2 grasperken tot een gemiddelde diepte van ongeveer 50cm, gelegen aan de achtergevel van het magazijngebouw. De oppervlakte hiervan bedraagt 482m² en 489m².

 

De regularisatie van deze zaken werden reeds in een vorige omgevingsvergunning aangevraagd (OMV_2021092779). Deze aanvraag werd geweigerd (zie historiek).

 

Daarnaast wenst de huidige aanvraag ook de reorganisatie van de parkings en groenzones aan te vragen;

- De parkeerzones worden aangepast tot 58 parkeerplaatsen voor personenwagens (in plaats van 72 parkeerplaatsen in de geweigerde aanvraag OMV_2021092779), en 24 parkeerplaatsen voor camionettes/vrachtwagens (in plaats van 27 parkeerplaatsen in de geweigerde aanvraag OMV_2021092779). 

- Bijkomstig worden 3 parkeerplaatsen voor vrachtwagens voorzien en een stationeer/wachtzone aan de voorzijde van het terrein (dit werd niet aangevraagd in de geweigerde aanvraag OMV_2021092779).

- Er worden 6 parkeerplaatsen voor mindervaliden voorzien (idem als vorige aanvraag OMV_2021092779).

- De uitgegraven grasvelden worden voorzien als parking- en circulatiezone (idem als vorige aanvraag OMV_2021092779).

- Er worden 15 nieuwe hoogstam bomen voorzien, tussen de parkings (in plaats van 16 nieuwe hoogstam bomen in de geweigerde aanvraag OMV_2021092779). 

- De L-vormige keerwanden verhinderen afkalving van de grond naar de Meirebeek. Het ruimen van de Meirebeek blijft te allen tijde mogelijk via beide zijden van deze beek (idem als vorige aanvraag OMV_2021092779).

 

In een latere fase zal een nieuw losstaand bedrijfsgebouw worden aangevraagd aan de straatzijde en een nieuw magazijn achteraan rechts, ter vervanging van huidig bijgebouw.

 

Huidige aanvraag is dus een herwerkte aanvraag, rekening houdend met de opmerkingen geformuleerd in het weigeringsbesluit 2021_CBS_01830 OMV_2021092779 R dd. 19 augustus 2021.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Bouwmisdrijf

Op 13 november 2020 werd vastgesteld dat de omgevingsvergunning OMV_2020104271 dd. 22 oktober2020 voor het slopen van het bestaande bureelgebouw en het aanpassen van de vrijgekomen voorgevel en rechtse zijgevel op onderstaande punten niet werd nageleefd:

• Uitvoeren van een reliëfwijziging door uitgraven van 2 grasperken tot een gemiddelde diepte van ongeveer 50cm en met een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 640m² gelegen aan de achtergevel van het magazijngebouw

• vooraan werd thv de uitrit een boom gerooid

• plaatsen betonnen L keerwanden op de linker perceelsgrens

 

Er werd op 16 november 2020 een aanmaning verstuurd voor:

Het indienen van een regularisatiedossier

 

Omgevingsvergunningen

* Op 22/10/2020 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het slopen van het bestaande bureelgebouw en het aanpassen van de vrijgekomen voorgevel en rechtse zijgevel (OMV_2020104271).

* Op 04/02/2021 werd een aktename afgeleverd voor overdracht van een groothandel in farmaceutische producten (OMV_2021000632).

* Op 29/04/2021 werd een melding wegens ongegrond/niet rechtsgeldig niet afgeleverd voor de exploitatie van een groothandel in truck- en traileronderdelen met een metaalwerkplaats voor het herbeleggen van remschoenen. (OMV_2021062016).

* Op 24/06/2021 werd een aktename afgeleverd voor de exploitatie van een groothandel in truck- en traileronderdelen met een metaalwerkplaats voor het herbeleggen van remschoenen (OMV_2021092203).

* Op 19/08/2021 werd een weigering afgeleverd voor het reorganiseren van parking en groenzones en het regulariseren van de plaatsing van een betonnen keerwand, het rooien van bomen en het uitgraven van 2 grasperken (OMV_2021092779).

Weigeringsmotieven: Deze aanvraag werd geweigerd omwille van de strijdigheid met de goede ruimtelijke ordening, doordat de watertoets niet werd doorstaan, omdat er te veel en geen waterdoorlatende verharding werd voorzien, geen compensatie van de wederrechtelijk gerooide bomen werd voorzien en het ontbreken van een verantwoording over de parkeer- en fietsrichtlijnen.

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 05/09/1985 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van burelen en een magazijncomplex. (1985/923 (1985/10107))

* Op 12/12/1985 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van een gemetselde cabine. (1985/1383 (1985/10152))

* Op 17/09/1987 werd een vergunning afgeleverd voor het overdekken van een loskade. (1987/1052(1987/098dr))

* Op 27/09/2001 werd een vergunning afgeleverd voor oprichting van een magazijn. (2001/10092)

* Op 23/06/2005 werd een vergunning afgeleverd voor de uitbreiding van een magazijn. (2005/10048)

* Op 31/01/2008 werd een weigering afgeleverd voor het bouwen van een luifel. (2007/10186)

* Op 28/05/2009 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een distributielaadplaats, het slopen van de bestaande verharding en gebouw opslag. (2009/10061)

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

 

Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig advies van Watering Oude Kale en Meirebeek afgeleverd op 7 december 2021:
Positief advies mits volgende voorwaarden : 

vanaf de oever van de waterloop dient een zone van 5 meter vrijgehouden te worden voor het onderhoud van de waterloop

in deze zone mogen geen aanplantingen te gebeuren.

De maaispecie zal in de 5 meter zone geplaatst worden zonder afgevoerd te worden. 

De afsluiting mag niet hoger dan 1 meter bedragen

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in industriegebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

 

Het project ligt in een ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Booiebos' (fase procesnota)

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Hemelwater

Conform artikel 12 van het algemeen bouwreglement dient het verharden van oppervlaktes tot een minimum beperkt worden.

 

De parkings (met uitzondering van de mindervalide parkings) worden als waterdoorlatende verharding aangelegd. Het geheel van waterdoorlatende verharding en fundering dient blijvend een even goede doorlatendheid te hebben als een reguliere infiltratievoorziening.  Er mag geen enkele vorm van versnelde waterafvoer aanwezig zijn (geen drainageleidingen, goten, afvoerkolken (andere dan noodafvoer-/overstortkolken), hellingen, …).

 

Infiltratievoorziening

De infiltratievoorziening wordt op ongeveer 1,5 m van waterloop nr 30 gepland.
Een zone van 5 m langs de waterloop dient normaal gevrijwaard te worden (voor onderhoud/deponie van ruimingspecie), in deze zone kan er geen infiltratie voorziening aangelegd te worden. De infiltratievoorziening dient op een andere locatie ingepland te worden. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

Waterparagraaf

Het project situeert zich in het stroomgebied van de Merebeek (beheer: Watering oude kale en Meirebeek). Het is niet gelegen in effectief of mogelijks overstromingsgebied. Het advies van de Watering oude kale en Meirebeek is gunstig op voorwaarde dat vanaf de oever van de waterloop een zone van 5 meter vrijgehouden wordt voor het onderhoud van de waterloop, in deze zone mogen geen aanplantingen gebeuren. De maaispecie zal in de 5 meter zone geplaatst worden zonder afgevoerd te worden. De afsluiting mag niet hoger dan 1 meter bedragen. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

De voorziene afsluiting is 2,1 m, dit is hoger dan het advies van de watering. Ook het onderhoud + deponie van maaispecie kan niet indien de infiltratievoorziening op 1,5 meter van de waterloop aangelegd wordt.

 

De gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen en het algemeen bouwreglement van Stad Gent inzake hemelwater werd hierboven besproken.

 

Er kan geconcludeerd worden dat voorliggende aanvraag de watertoets enkel doorstaat, indien er rekening wordt gehouden met de bijzondere voorwaarden.

 

Ingedeelde inrichtingen en activiteiten

Voor alle inrichtingen en activiteiten voorkomend in de als bijlage I toegevoegde lijst van Vlarem II dient te allen tijde voldaan te zijn aan de meldings- of vergunningsplicht.

 

Er worden diversie stalplaatsen voor bedrijfsvoertuigen aangevraagd. Mogelijks dienen deze opgenomen in de vergunningen van de respectievelijke bedrijven.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft het regulariseren van het vellen van zo'n 14 hoogstammige bomen, deels verwijderen van een graszone en het aanbrengen van een keerwand naast een waterloop van tweede categorie. Daarnaast wordt ook de reorganisatie van de parkings en groenzones aangevraagd, waarbij rekening werd gehouden met de opmerkingen geformuleerd in het weigeringsbesluit van de vorige aanvraag OMV_2021092779.

 

Verharding

Hoewel het terrein na de werken nog steeds voor een groot deel verhard is, wordt wel een extra groenzone vooraan het perceel voorzien. Tevens worden alle parkeerplaatsen (met uitzondering van deze voor mindervaliden) voorzien in grasdallen, zodat deze waterdoorlatend zijn. Tevens wordt er een oprit geschrapt. Deze extra inspanningen zijn voldoende om tegemoet te komen aan het algemeen bouwreglement (artikel 12), wat bij de vorige aanvraag nog niet het geval was.

 

Gracht en keerwand

In de bestaande toestand is er verharding en een keerwand aangebracht tot op zo'n 1 m van het talud. Hierdoor zijn 14 hoogstammige bomen onrechtmatig gerooid, terwijl dit niet nodig was. Al sinds de opstelling van de brochure ‘Handleiding Groene voorwaarden bij projecten’ (2006) wordt een richtlijn gehanteerd om langs geklasseerde waterlopen een bouw- en verhardingsvrije strook te handhaven van minstens 3m breed, wat in deze aanvraag nu ook wordt gerespecteerd en aangevraagd. Echter blijkt uit het advies van de Watering oude kale en Meirebeek dat vanaf de oever van de waterloop een zone van 5 meter vrijgehouden moet worden voor het onderhoud van de waterloop. In deze zone mogen geen aanplantingen gebeuren. Bijkomend mag de afsluiting niet hoger dan 1 meter bedragen. Bijgevolg moet de omgevingsaanleg zodanig aangepast worden dat een bouw- en verhardingsvrije strook van 5m rond de gracht wordt gerespecteerd. Dit heeft tot gevolg dat de voorziene parkeerplaatsen ter hoogte van deze bouw- en verhardingsvrije strook moeten verplaatst worden. Dit wordt ook opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

 

Bomen

Ter compensatie van de gerooide beplanting, worden 15 nieuwe hoogstammige bomen aangeplant. Gezien het gaat om een regularisatie dient dit te gebeuren met loofbomen met al iets grotere minimumstamomtrek, namelijk HS20/25. De heraanplant gebeurt ten laatste het eerstvolgende plantseizoen na het bekomen van de regularisatie. Dit wordt bijgevolg ook opgelegd bij de bijzondere voorwaarden.

 

Parkeerrichtlijnen

In de huidige aanvraag wordt de context i.f.v. de parkeerrichtlijnen duidelijk gekaderd: Er zijn 90 mensen tewerkgesteld op de site waarvan ene 60-tal met de eigen wagen naar het werk komt. De andere gebruiken een dienstvoertuig of komen de fiets, het openbaar vervoer of carpoolen. Er zijn 49 bestelwagens voor leveringen van de bedrijven die op de site gevestigd zijn. In de aanvraag worden daarom 58 parkeerplaatsen voor personenwagens + 6 voor mindervaliden, 24 parkeerplaatsen voor bestel- en vrachtwagens en 3 wachtzones voor vrachtwagens voorzien.

 

Op de plannen is echter geen fietsenstalling terug te vinden. Daarnaast zijn nog 2 braakliggende terrein waar later een nieuw bedrijfsgebouw en een vervangend magazijn gebouwd zullen worden. Het is niet duidelijk of de parkeerdruk van deze nieuwe functies op het terrein zal kunnen opgevangen worden. Hieruit volgt dat er ook een comfortabele fietsenstalling conform de richtlijnen van de stad voorzien moet worden. Tevens moet de parkeerdruk ten allen tijd op eigen terrein opgevangen worden (ook van bestelwagens en dienstwagens), alsook de parkeerdruk van toekomstige invullingen. Dit wordt ook opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

 

Bijgevolg is deze aanvraag, mits het naleven van de bijzondere voorwaarden, ruimtelijk aanvaardbaar en verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het reorganiseren van parking en groenzones en het regulariseren van de plaatsing van een betonnen keerwand, het rooien van bomen en het uitgraven van 2 grasperken aan MORTI nv (O.N.:0420961390) gelegen te Moerstraat 58 en 60, 9031 Drongen.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Watering Oude Kale en Meirebeek

De voorwaarden opgenomen in het advies van Watering Oude Kale en Meirebeek (advies van 7 december 2021) moeten strikt nageleefd worden:

-      Vanaf de oever van de waterloop dient een zone van 5 meter vrijgehouden te worden voor het onderhoud van de waterloop

-      In deze zone mogen geen aanplantingen te gebeuren. De maaispecie zal in de 5 meter zone geplaatst worden zonder afgevoerd te worden.

-      De afsluiting mag niet hoger dan 1 meter bedragen.

 

Hemelwater

De infiltratievoorziening wordt op ongeveer 1,5 m van waterloop nr 30 gepland. Een zone van 5 m langs de waterloop dient gevrijwaard te worden (voor onderhoud/deponie van ruimingspecie), in deze zone kan er geen infiltratie voorziening aangelegd te worden. De infiltratievoorziening dient op een andere locatie ingepland te worden.

 

Openbare weg

Er wordt slechts één oprit -de bestaande (linker) oprit- met een breedte van maximum 12 meter op het openbaar domein toegestaan. Alle parkeerplaatsen op het private domein moeten via deze oprit bereikbaar zijn/blijven.

 

Na het beëindigen van de werken zal de (recent afgesloten rechter) oprit op het openbaar domein verwijderd worden door de Stad Gent op kosten van de bouwheer volgens het geldende retributiereglement. Opritten op openbaar domein, die niet aangelegd zijn door de stad kunnen worden opgebroken. De oprit dient, na de werken, verplicht aangevraagd te worden, het aanvraagformulier kan u downloaden via de website www.stad.gent (typ trottoirs en opritten in het zoekveld).

Dit document dient bezorgd te worden aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, mail: tdwegen@stad.gent. Of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

 

De openbare, groene bermen mogen -in tegenstelling met de huidige toestand- in geen geval verhard worden, ook verhardingen in steenslag zijn niet toegelaten. In het geval van inbreuken kan de stad deze verhardingen opbreken op kosten van de bouwheer.

 

De keerwanden langsheen de aanpalende onbevaarbare waterloop O207 mogen in geen geval invloed hebben op deze waterloop. De natuurlijke oeverhelling 4/4 van de waterloop moet hierbij gerespecteerd blijven.

 

Riolering

Daar de voorzijde van het gebouw grotendeels wordt/werd  heraangelegd dient de van de gelegenheid gebruik gemaakt te worden om het volledige interne rioleringsstelsel te ontdubbelen zodat een toekomstige aansluiting op een gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater). Zodra het rioleringsstelsel in de straat wordt ontdubbeld zal dit immers voor alle aangelanden opgelegd worden als verplichting.

 

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht en wordt, wat betreft het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS. Een aanvraag tot het bekomen van een huisaansluiting moet ingediend worden bij FARYS via www.farys.be/nl/rioolaansluiting of verstuurd worden naar Stropstraat 1 te 9000 Gent.

 

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door oppompen.

 

Een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting dient in regel gebruikt/ (her)bruikt te worden. De locatie en de diepteligging ervan zijn bindend. De bestaande aansluiting dient ter hoogte van de rooilijn opgezocht, opgemeten en gemarkeerd te worden. Indien ze (tijdelijk) niet in dienst blijft is het de taak van de bouwheer om deze ter hoogte van de rooilijn dicht te maken om elke instroom te vermijden.

Bij een nieuwe huisaansluiting wordt het traject bepaald in overleg tussen rioolbeheerder en klant. De algemene veiligheid, de instandhouding en de normale werking van de elementen van de huisaansluiting moeten verzekerd zijn en het toezicht, de controle en het onderhoud moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de diepteligging dient er rekening mee gehouden te worden dat de huisaansluiting in regel door FARYS wordt gerealiseerd vóór aanleg van de privéwaterafvoer op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Indien de diepteligging van de hoofdriolering of (kruisen van de) nutsleidingen deze diepte niet toelaten, zal de huisaansluiting op de meest haalbare diepte worden aangelegd.

 

De aanvrager dient zich te houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen.

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op :

* De openbare riolering kan onder druk komen tot het maaiveld niveau, wat neerkomt op een stijging van het waterpeil in de buizen en de aansluitingen (code van goede praktijk voor rioleringssystemen : www.vmm.be/wetgeving/code-van-goede-praktijk-voor-rioleringssystemen).

De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn privéwaterafvoer. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de privéwaterafvoer.

* Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.

De aanvrager dient bij geurhinder op eigen initiatief en kosten elke instroomopening op zijn privéwaterafvoer door middel van een waterslot geurdicht af te schermen.

Om geurhinder als gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: www.farys.be/richtlijnengeurhinder.

De interne riolering moet zo ontworpen worden dat een toekomstige aansluiting op een gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater).

Er is nog geen aparte regenwaterafvoer (RWA)-aansluiting mogelijk. Voor zover het niet mogelijk is om het regenwater ter plaatse te laten infiltreren of in de gracht te lozen is de RWA-leidingen naar de straat te voorzien als wachtaansluiting. Voorlopig moeten het regen- en afvalwater gezamenlijk naar de riolering afgevoerd worden. Bovendien moeten de RWA-, en DWA-afvoeren naast elkaar worden aangeboden met een tussenafstand van 40 tot 60 cm. Hierbij loopt het DWA-gedeelte in een rechte lijn door naar de openbare riolering.

 

Bij een toekomstige aanleg van het openbaar domein zal de riolering gescheiden worden.

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer

 

Er moet blijvend voorzien worden in een septische put waarbij (enkel) alle fecaliën aangesloten dienen te worden vooraleer de overloop daarvan terecht komt op het interne DWA-rioleringsstelsel.

 

Mobiliteit

-      Er moet een comfortabele fietsenstalling conform de richtlijnen van de stad voorzien worden.

-      Parkeerdruk moet ten allen tijd op eigen terrein opgevangen worden (ook van bestelwagens en dienstwagens).

-      De parkeerdruk van toekomstige invullingen moeten ook op eigen terrein opgevangen worden.

 

Compensatie bomen

De nieuwe (15 stuks) hoogstammige bomen worden aangeplant met loofbomen met minimumstamomtrek HS20/25. De heraanplant gebeurt ten laatste het eerstvolgende plantseizoen na het bekomen van de regularisatie.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken.

Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Sector West DR: Drongenplein 20, 9031 Drongen, tel.: 09/266.79.61, mail: dwbw-sectorWest@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).

 

Er zijn wegen- en rioleringswerken gepland in de Moerstraat die voor de uitvoering van de aangevraagde bouwwerken belangrijke hinder kunnen opleveren. Voor bijkomende informatie kan men contact opnemen met de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Sector West DR: Drongenplein 20, 9031 Drongen, tel.: 09/266.79.61, mail: dwbw-sectorWest@stad.gent. Of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

 

Het perceel paalt aan de geklasseerde (atlas 1967) waterloop nr.: O207 (Merebeek). Op deze waterloop is het provinciaal reglement op de onbevaarbare waterlopen van toepassing.

 

Voor een eventuele lozingsconstructie op de onbevaarbare waterloop moet de machtiging bekomen worden bij de Provincie Oost-Vlaanderen, Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent, tel. 09/267.76.72

E-mail: waterbeleid@oost-vlaanderen.be