Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00930 - OMV_2021179423 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining - zonder openbaar onderzoek - Oude Brusselseweg 125, 9050 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:58
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00930 - OMV_2021179423 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining - zonder openbaar onderzoek - Oude Brusselseweg 125, 9050 Gent - Vergunning 2022_CBS_00930 - OMV_2021179423 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining - zonder openbaar onderzoek - Oude Brusselseweg 125, 9050 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF? 

Benjamin Ruyters met als contactadres Frankrijklei 127, 2000 Antwerpen heeft een aanvraag (OMV_2021179423) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 23 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het plaatsen van een omheining

• Adres: Oude Brusselseweg 125, 9050 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 22 sectie B nr. 323N5

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 10 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 18 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft is gelegen aan de Oude Brusselseweg en de Bernheimlaan, in de wijk van Oud Gentbrugge. De omgeving wordt gekenmerkt door halfopen en gesloten bebouwing langsheen de steenweg en gekoppelde bebouwing van 2- 4 woningen langsheen de Bernheimlaan. Op het perceel van de aanvraag bevindt zich een vrijstaand gebouw, ‘Kasteel de Pélichy’. Het kadastrale perceel heeft een totale oppervlakte van 1673m².

 

Het gebouw op het bouwperceel is opgenomen als 'Kasteel de Pélichy' in de inventaris van het bouwkundig erfgoed (relictid: 94123). (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/26496)

De site heeft erfgoedwaarde omwille van de historische en architectuurhistorische waarde. Het neoclassicistisch kasteel bevindt zich in een grote tuin met vijver die aan twee toegangen afgesloten is door middel van een hekwerk tussen pijlers.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag heeft betrekking op het terugplaatsen van een toegangspoort. De toegangspoort met hekstijlen werd zonder vergunning verwijderd. De huidige aanvraag voorziet het terugplaatsen van hekstijlen met toegangspoort op dezelfde locatie, in de voortuin.

 

De poort zal op 4,9m achter de rooilijn van de Bernheimlaan worden geplaatst. De afstand tot de linker- en rechterperceelgrens is respectievelijk 9,7m en 9,1m. De totale breedte van de poort met hekstijlen is 4,78m. De hekstijlen links en rechts zijn 60cm breed de hoogte is 3,87m. De hekstijlen zijn voorzien in metselwerk.

De poort is 3,58m breed en de hoogte bedraagt 3,7m. De poort is vervaardigd uit smeedijzer en opent in het midden.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

*Op 07/06/1979 werd een vergunning afgeleverd voor het rooien van 3 dode bomen (KW 0-51-78)

*Op 8/06/1994 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van garage (1994/20031)

*Op 07/11/2002 werd een weigering afgeleverd voor de plaatsing van een lichtreclame aan de gevel van kasteel De Pélichy (2002/20153).

 

Stedenbouwkundig misdrijf

*Op 20 november 2020 werd het verwijderen van de hekpijlers van Kasteel Pélichy (kant Bernheimlaan) vastgesteld.

*Op 30 november 2020 werd een aanmaning verstuurd voor het indienen van een regularisatiedossier.

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving..
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Het hekwerk en fraai gedecoreerde hekpijlers werden zonder vergunning afgebroken en verwijderd. Nochtans dragen zij bij aan de erfgoedwaarde van de site. Deze werken werden gesignaleerd door een bezorgde buurtbewoner aan dienst Toezicht waarop een traject werd opgestart.

 

Het is vanuit erfgoedoogpunt positief en wenselijk om deze storende ingreep ongedaan te maken en de toegang tot deze waardevolle site opnieuw de nodige grandeur te geven. De toegevoegde detailtekening van de smid bij deze aanvraag maakt echter duidelijk dat de oorspronkelijke vormgeving van de pijlers niet wordt hernomen. Dit is niet wenselijk. De toegangspoort met hekstijlen dient een exacte reconstructie te zijn van het oorspronkelijke. Daarom worden bijzondere voorwaarden geformuleerd bij de aanvraag.

 

Voorliggende aanvraag komt mits toepassing van de bijzondere voorwaarden in aanmerking voor vergunning.


CONCLUSIE 

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 


Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining aan Benjamin Ruyters gelegen te Oude Brusselseweg 125, 9050 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op: 

Erfgoed

De nieuw op te richten hekpijlers moeten een exacte reconstructie zijn van de oorspronkelijke hekpijlers, dit is niet het geval volgens de bijgevoegde ontwerptekening. De werken moeten aan volgende voorwaarden beantwoorden:

-      De fraai vormgegeven topstukken van de pijlers moeten identiek hernomen worden. Lange tijd hebben deze topstukken in de tuin gelegen naast de toegang waar de pijlers zich oorspronkelijk bevonden. Deze worden bij voorkeur gerecupereerd of dienen als model voor nieuw te maken topstukken indien deze niet behouden kunnen blijven. Indien de oorspronkelijke topstukken niet meer aanwezig zijn moet op basis van foto’s of Google Streetview de detaillering overgenomen worden.

-      De te hermetselen hekpijlers moeten qua afmetingen en vormgeving identiek zijn aan de oorspronkelijke pijlers. Het aantal in- en uitspringende velden van de pijlers moet hernomen worden. Volgens de foto’s zijn dit in totaal 9 velden, met telkens vijf lagen bakstenen op een arduinen plint. Het ontwerp gaat uit van 14 velden met telkens drie lagen bakstenen, dit is niet correct.

-      Het hekwerk moet gerecupereerd worden of indien niet mogelijk nagemaakt worden naar oorspronkelijk model. Het moet afgewerkt worden met een donkere roestwerende verflaag.

-      Het metselwerk van de pijlers moet gevoegd worden met een kalkmortel zoal dit oorspronkelijk het geval was en kan dus niet met een zuivere cementvoeg uitgevoerd worden.

-      De positie van de pijlers moet identiek zijn aan de oorspronkelijke positie zodat het oorspronkelijke hekwerk of een kopie ervan kan hernomen worden.

 

Openbaar domein
Oprit:

Er zal slechts één oprit met een breedte van maximum 4,5 meter op het openbaar domein worden toegestaan, dit is de bestaande oprit. Alle parkeerplaatsen op het private domein moeten via deze oprit bereikbaar zijn.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein:
De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent  of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).


Er zijn wegen- en/of rioleringswerken gepland in de Bernheimlaan die voor de uitvoering van de aangevraagde bouwwerken belangrijke hinder kunnen opleveren. Voor bijkomende informatie kan men contact opnemen met de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00 via mail: tdwegen@stad.gent. Of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.