Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00935 - OMV_2021158245 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schuifpoort en omheining - met openbaar onderzoek - Luchthavenlaan 10, 9051 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00935 - OMV_2021158245 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schuifpoort en omheining - met openbaar onderzoek - Luchthavenlaan 10, 9051 Gent - Vergunning 2022_CBS_00935 - OMV_2021158245 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schuifpoort en omheining - met openbaar onderzoek - Luchthavenlaan 10, 9051 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Nicolas-Alexis Van Acker met als contactadres Luchthavenlaan 10, 9051 Sint-Denijs-Westrem heeft een aanvraag (OMV_2021158245) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 8 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het plaatsen van een schuifpoort en omheining

• Adres: Luchthavenlaan 10, 9051 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 25 sectie D nr. 262B2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 28 oktober 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 21 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag situeert zich op een perceel langs de Vliegtuiglaan in een woonwijk die paalt aan de E40. De omgeving wordt gekenmerkt door vrijstaande bebouwing. Het perceel is bebouwd met een vrijstaande eengezinswoning.

 

Met deze aanvraag wenst men in de voortuin, op ca. 1 m van de rooilijn, een schuifpoort en een omheining te plaatsen.  De poort is zo’n 7 m breed en 2 m hoog en wordt geplaatst ter hoogte van de bestaande oprit. De poort bestaat uit verticale aluminium profielen en is semi-transparant. Rechts en links van de poort wordt een transparante afsluiting in staaldraad voorzien, eveneens met een hoogte van 2 m.

 

De bestaande omheining wordt verwijderd. Het is niet duidelijk of het bestaande groenscherm wordt gekapt.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 01/04/1964 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen landhuis. (1964 SD 906)

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

De aanvraag is gelegen in het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Sint-Denijs-Westrem Dorp (definitief vastgesteld op 26/03/2007). Het perceel is bestemd als zone voor bouwvrije tuinstrook (Z8), zone voor wonen: open en gekoppelde bebouwing (Z1) en zone voor tuinen (Z7).

 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 7 november 2021 tot 6 december 2021.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Voor het plaatsen van een schuifpoort en een afsluiting in de voortuin kan men in principe gebruik maken van de bepalingen van het vrijstellingsbesluit. Artikel 2.1 van dit besluit luidt als volgt:

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor de volgende handelingen in, aan of bij een woning.

6° toegangspoorten en open afsluitingen tot een hoogte van twee meter;

Uit de summiere plannen in de aanvraag kan opgemaakt worden dat de poort en de afsluiting hieraan voldoen.

 

Men kan wel enkel gebruik maken van dit artikel op voorwaarde dat er voor de plaatsing van deze constructies geen hoogstammige bomen moeten gerooid worden, waarvoor wél een omgevingsvergunning moet aangevraagd worden.

 

De omheining en poort worden op ca. 1 m achter de rooilijn geplaatst. De aanvragers geven aan dit te doen om het bestaande groenscherm en de bomen op de rooilijn te willen behouden. Dit groenscherm vormt een visuele buffer tegen de geluidsschermen langs de E40 en vermijdt inkijk in de tuin vanop straat. Het behoud van het bestaande groenscherm wordt positief beoordeeld, dit heeft een positieve impact op het straatbeeld.

 

Het rooien van hoogstammige bomen voor het plaatsen van een afsluiting zou niet worden toegestaan. Het behoud van de bomen wordt dan ook nog eens benadrukt met een bijzondere voorwaarde.

 


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schuifpoort en omheining aan Nicolas-Alexis Van Acker gelegen te Luchthavenlaan 10, 9051 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Er mogen geen hoogstammige bomen gerooid worden voor het plaatsen van de omheining en de poort.