Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00922 - OMV_2021163927 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Sint-Dorotheastraat 7, 9040 Sint-Amandsberg - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:57
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00922 - OMV_2021163927 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Sint-Dorotheastraat 7, 9040 Sint-Amandsberg - Weigering 2022_CBS_00922 - OMV_2021163927 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Sint-Dorotheastraat 7, 9040 Sint-Amandsberg - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Werner Cornelis - Sandra Heyvaert met als contactadres Sint-Dorotheastraat 7, 9040 Sint-Amandsberg hebben een aanvraag (OMV_2021163927) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 22 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het uitbreiden van een eengezinswoning

• Adres: Sint-Dorotheastraat 7, 9040 Sint-Amandsberg

Kadastrale gegevens: afdeling 18 sectie B nr. 275W

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 16 november 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 18 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De aanvraag is gelegen in de Sint-Dorotheastraat in Sint-Amandsberg. De omgeving wordt gekenmerkt door gesloten en halfopen bebouwing, hoofdzakelijk ingevuld met de functie wonen.

 

Het perceel in kwestie is gelegen in het binnengebied dat begrenst wordt door de Sint-Dorotheastraat, de Isisdoor De Vosstraat, de Lijnmolenstraat en de Antwerpsesteenweg. Het perceel heeft een oppervlakte van ca. 1364m². Het pand in kwestie betreft een vrijstaande eengezinswoning (twee bouwlagen en een hellend dak) die toegankelijk is via een oprit aan de Sint-Dorotheastraat. De woning bevindt zich op een afstand van 28,30m van de rooilijn. De bouwdiepte bedraagt 9,19m. In de tuinzone bevinden zich een garage (ca. 55,80m²) en een serre (ca. 22,4m²).

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag omvat het uitbreiden van een woning door het voorzien van een nieuwe, gelijkvloerse aanbouw met plat dak aan de rechterzijde van de woning. Het nieuwe volume heeft een oppervlakte van 24,5m² (5,10m breed en 4,80m diep). De kroonlijsthoogte bedraagt 4,27m ten opzichte van het tuinmaaiveld. De afstand tot de rechter zij perceelsgrens bedraagt 6,70m, de afstand tot het voorliggende perceel bedraagt 11,50m. De bouwdiepte wijzigt niet.

 

Het nieuwe volume sluit aan op de bestaande leefruimte in het hoofdgebouw. Hiervoor wordt een opening in de zijgevel gemaakt. In de nieuwe aanbouw wordt een zitruimte ingericht. In de voor- en zijgevel worden ramen geplaatst. In de achtergevel worden grote deurramen geplaatst die uitgeven op het terras. Het bestaande terras wordt uitgebreid met ca. 13,50m².

 

De eerste verdieping en zolderverdieping blijven ongewijzigd.

2.       HISTORIEK

Er zijn geen relevante voorgaande vergunningen gekend voor het betrokken goed.

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'SYNGEMKOUTER' (Definitief vastgesteld door de Deputatie op 31 januari 2008), in de zone voor tuinen en bijgebouwen (Z5).

De aanvraag is niet in overeenstemming met de voorschriften:

 

1/ De voorschriften van het RUP stellen dat de kroonlijsthoogte beperkt is tot 3,50m. De kroonlijsthoogte van het bijgebouw bedraagt 4,27m ten opzichte van de tuinmaaiveld.

 

2/ De voorschriften van het RUP stellen dat maximaal 20% van de tuinzone (Z5) bebouwd mag worden met een maximum van 40m². Het voorgestelde volume heeft een oppervlakte van 24,50m². In de tuinzone blijft de bestaande garage (ca. 55,8m²) en de serre (22,4m²) behouden. De totale oppervlakte aan bijgebouwen (ca. 102,7m²) overschrijdt bijgevolg de toegelaten maximale oppervlakte van bebouwing in de tuinzone.

Onderzoek mogelijkheden tot afwijkingen op de stedenbouwkundige voorschriften:  

Overeenkomstig artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan beperkt afgeweken worden van de stedenbouwkundige voorschriften van een ruimtelijk uitvoeringsplan, wat betreft de perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van de constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen.

 

1/ De afwijking ten opzichte van de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP voor wat betreft de kroonlijsthoogte valt onder de toepassingsmogelijkheden van artikel 4.4.1.

 

De afwijking van 77cm is aanvaardbaar om volgende redenen: Het vloerniveau van de bestaande woning ligt 70cm hoger dan het tuinmaaiveld, hetgeen resulteert in een hoger vloerniveau en kroonlijsthoogte van het nieuwe bijgebouw. Gezien de beperkte oppervlakte van de aanbouw en de ruime afstand tot de perceelgrenzen, kan worden gesteld dat geen ruimtelijk hinder oplevert voor de omgeving.

 

2/ De afwijking ten opzichte van de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP voor wat betreft bebouwingsoppervlakte in de tuinzone valt niet onder de toepassingsmogelijkheden van artikel 4.4.1. Gezien de bestaande bebouwing in de zone voor tuinen en bijgebouwen de maximale oppervlakte reeds overschrijdt, wordt de plaatsing van het bijgebouw negatief beoordeeld.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

De aanvraag is niet in overeenstemming met artikel 14 van dit reglement. Dit artikel verplicht elke nieuwe dakoppervlakte met een hellingsgraad tot 15 graden aan te leggen als een groendak bij nieuwbouw, herbouw en bij verbouwing (al dan niet met uitbreiding).

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat geen schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied wordt veroorzaakt.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 24 november 2021 tot 23 december 2021.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag beoogt het plaatsen van een gelijkvloerse aanbouw aan de rechterzijde van de vrijstaande woning. De aanbouw is gelegen in de zone voor tuinen en bijgebouwen, waarvoor het RUP de maximale oppervlakte aan bebouwing beperkt tot 40m². De bestaande bebouwing overschrijdt deze oppervlakte reeds. Bijgevolg kan bijkomende bebouwing in deze zone enkel toegestaan worden mits sloop van de reeds bestaande bebouwing. De nieuwe aanbouw wordt negatief beoordeeld.

Bijkomend wordt opgemerkt dat het perceel in grote mate verhard is. Voor een regularisatie van de verharding dient een nieuwe aanvraag ingediend te worden. Ook het plaatsen van een poort in de voortuin is vergunningsplichtig.


CONCLUSIE

Ongunstig, omwille van de strijdigheid met de bestemmingsvoorschriften van het RUP.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een eengezinswoning aan Werner Cornelis - Sandra Heyvaert gelegen te Sint-Dorotheastraat 7, 9040 Sint-Amandsberg.