Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00921 - OMV_2021127449 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en verder exploiteren van een industriële bakkerij - met openbaar onderzoek - Dulle-Grietlaan 1, 9, 9 - 9A, 9-9A, 9A, Maagd van Gentstraat 1 en 2, 9050 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:57
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00921 - OMV_2021127449 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en verder exploiteren van een industriële bakkerij - met openbaar onderzoek - Dulle-Grietlaan 1, 9, 9 - 9A, 9-9A, 9A, Maagd van Gentstraat 1 en 2, 9050 Gent - Vergunning 2022_CBS_00921 - OMV_2021127449 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en verder exploiteren van een industriële bakkerij - met openbaar onderzoek - Dulle-Grietlaan 1, 9, 9 - 9A, 9-9A, 9A, Maagd van Gentstraat 1 en 2, 9050 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Produpain NV met als contactadres Dulle-Grietlaan 9, 9050 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021127449) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 24 september 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: het verbouwen en verder exploiteren van een industriële bakkerij

• Adres: Dulle-Grietlaan 1, 9, 9 - 9A, 9-9A, 9A, Maagd van Gentstraat 1 en 2, 9050 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 22 sectie B nrs. 14W3, 14C2 en 14N2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 20 oktober 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 18 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De aanvraag betreft een gecombineerde omgevingsvergunningsaanvraag met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag is gelegen in de oksel van de Maagd van Gentstraat, Bodewijn van der Lorestraat en Dulle-Grietlaan, op de voormalige Trefil-Arbed site in Gentbrugge. Ten westen bevindt zich de spoorlijn. De directe omgeving rondom betreft KMO-gebouwen (deels verbouwde gebouwen van de Trefil-Arbedsite).

 

Het perceel van de aanvraag bevat een nieuwbouw industriële bakkerij met particulier verkooppunt. Het gebouw kent een maximale hoogte van 8,40 m met plat dak.

 

De aanvraag betreft de verbouwing van de bestaande industriële bakkerij. Volgende werken worden aangevraagd:

-          Aanpassen magazijn (regularisatie)

Met OMV_2019043621 werd een magazijn vergund met een oppervlakte van ongeveer 115m², afgewerkt met een plat dak van 5,90 m hoog en uitgevoerd met aluminium golfplaten.
Met deze aanvraag wordt de vorm van het magazijn gewijzigd en breidt de oppervlakte uit tot 143,26 m², afgewerkt met een plat dak van 6,00 m hoog. De gevel wordt deels op de rooilijn ingeplant.
 

-          Verbouwing van de kantoorruimtes en conciërgewoning binnen bestaand volume
Op de hoek van de Dulle Grietlaan en de Boudewijn van der Lorestraat bevinden zich enkele kantoorruimten. Met deze aanvraag wordt de functie van de conciërgewoning op de eerste verdieping gewijzigd naar kantoorruimte met vergaderzalen. De bestaande bureaus worden ingericht als landschapskantoor.

De ramen op de eerste verdieping in het rechterdeel van de voorgevel, waarachter de nieuwe kantoren zich bevinden, worden vergroot tot een hoogte van 98 cm.
 

-          Voorzien diepvriescel binnen bestaand volume
Een deel van het bedrijfsgebouw wordt ingericht als diepvriescel. Er worden twee doorgangen gemaakt naar de andere bedrijfsruimtes om deze cel toegankelijk te maken. Er gebeuren geen werken aan gevels noch wijzigingen aan het gabarit.

 

Het perceel is opgenomen als 'Puntfabriek' in de inventaris van het bouwkundig erfgoed (relictid: 26476). Het gebouw is echter verdwenen t.g.v. de eerdere gunning van de nieuwbouw industriële bakkerij (dossiernummer 2013/20077).

 

Er wordt vastgesteld dat de werken bij de aanvraag omschreven zijn als “verbouwen zonder functiewijziging en zonder wijziging van aantal woongelegenheden”. Dit laatste klopt niet, de bijgaande statistische informatie, de plannen en de motivatienota verduidelijken allen dat de bestaande bedrijfswoning wordt omgevormd naar burelen. De geplande functies omvatten enkel nog industriële of ambachtelijke activiteiten – geen wonen meer.

 

Beschrijving van de aangevraagde inrichtingen of activiteiten

Voorliggende aanvraag betreft de vroegtijdige hernieuwing en verandering van een industriële brood- en banketbakkerij. 

 

De inrichting beschikt nog over een vergunning tot 13 oktober 2024. Recent werd een nieuw deel (opslagruimte) bijgebouwd. Hiervoor werd een stedenbouwkundige vergunning bekomen op 27 juni 2019. Daarnaast werd er geïnvesteerd in nieuwe toestellen en is de interne verdeling van de verschillende afdelingen in het gebouw gewijzigd. Gelet op deze aanzienlijke veranderingen wordt een vroegtijdige hernieuwing van de vergunning aangevraagd. 

 

De inrichting omvat in hoofdzaak volgende afdelingen: bakkerij, deegverwerking, patisserie en chocolaterie. Daarnaast is er ook nog een laadruimte, kantoorruimte, technische ruimte, opslagruimte,... Aan de inrichting is ook een verkooppunt verbonden. In de winkel bevinden zich een aantal koelinstallaties die ook mee worden aangevraagd. 

 

Er werken een 80-tal medewerkers (58 VTE) in de inrichting. Het betreft zowel medewerkers in de productie, in de administratie en chauffeurs. In de productie wordt er gewerkt in een ploegenstelsel:

- Dagploeg: maandag tot vrijdag van 6u tot 15u

- Nachtploeg:  dagelijks van 20u tot 6u

- Poetsploeg: dagelijks van 9u tot 17u

 

De IIOA hebben betrekking op:

- inrichtingen voor het bereiden van voedingsproducten op basis van plantaardige melen (brood, banket, koek, biscuit, deegwaren, enzovoort) of op basis van suiker of cacao

- transformator

- stallen bedrijfsvoertuigen

- opslag gevaarlijke producten in kleine verpakkingen

- koelinstallaties en compressoren

- stookinstallaties 

- lozen bedrijfsafvalwater (afwasmachine, poetsen werkplaats,...)

 

In de lopende vergunning werd een afwijking van de sectorale voorwaarden bekomen m.b.t. het laden en vertrekken van de bedrijfsvoertuigen. Deze wordt opnieuw aangevraagd. 

 

Volgende activiteiten zijn niet in te delen:

- de opslag van bloem in de silo's

- de opslag van een beperkte hoeveelheid verpakkingsmaterialen (papier en karton, plastic, piepschuim)

- batterijladers (minder dan 10 kW)

- lozen huishoudelijk afvalwater van de toiletten (minder dan 600 m³/jaar)

 

Volgende rubrieken worden aangevraagd:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

3.4.1°a)

lozen (zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie) van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan de geldende indelingscriteria (tot en met 2 m³/u) | vermindering met de lozing van 1,27 m³/uur bedrijfsafvalwater en hernieuwing | klasse 3 | Verandering

0,73 m³/uur

12.2.1°

transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA | klasse 3 | Hernieuwing

400 kVA

15.1.1°

stallen van 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens | hernieuwing en uitbreiding met 1 voertuig | klasse 3 | Verandering

13 voertuigen

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | hernieuwing en vermindering van het vermogen van de koelinstallaties, airco's en compressoren met 93,83 kW | klasse 3 | Verandering

106,17 kW

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | klasse 3 | Hernieuwing

600 liter

43.1.2°a)

stookinstallaties (meer dan 2 000 kW tot en met 5 000 kW) wanneer het een inrichting betreft vermeld in sub 1°, a) of b) | hernieuwing en uitbreiding vermogen met 548,2 kW | klasse 2 | Verandering

2128,20 kW

45.8.2°a)

bereiden van voedingsproducten op basis van plantaardige melen of op basis van suiker of cacao met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW, volledig gelegen in een industriegebied | hernieuwing en uitbreiding van het vermogen van toestellen voor het bereiden van voedingsproducten op basis van plantaardige melen of op basis van suiker of cacao met 57,115 kW | klasse 2 | Verandering

282,12 kW

 

Volgende rubrieken zijn niet meer van toepassing:

3.2.2°a) | lozen van huishoudelijk afvalwater (niet afkomstig van woongelegenheden) zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, in een lozingspunt gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of buiten het zoneringsplan (meer dan 20 inwonersequivalenten) | 1200 m³/jaar

 

Volgende bijstelling van de sectorale voorwaarden wordt aangevraagd:

Artikel 5.15.0.6§1.: onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. zijn rustverstorende werkzaamheden verboden op werkdagen tussen 19 uur en 7 uur alsmede op zon- en feestdagen, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

 

Motivatie: De exploitant wenst dat de bedrijfsvoertuigen mogen geladen worden en vertrekken vanaf 4 uur, dit om de verschillende bakkerijen en winkels te bevoorraden die openen vanaf 6 uur. Ze worden bevoorraad via de laadkade aan de Maagd van Gentstraat. Hinder door het inladen zal eerder miniem zijn, aangezien de vrachtwagens achteruit binnenrijden in het magazijn voor laden en lossen en het laden binnen deze ruimte gebeurt.

Tijdens het inladen zullen de vrachtwagens niet stationair draaien. Tijdens het achteruit rijden zal het achteruitrijsignaal uitgeschakeld worden. 

De poorten van de niet-gebruikte laadkades blijven gesloten.

 

Voorstel: De bedrijfsvoertuigen mogen geladen worden en vertrekken vanaf 4 uur.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

  • Op 27/06/2019 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een industriële bakkerij (OMV_2019043621).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

  • Op 13/12/1984 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van gebouwen. (1984/932 (BB 400/8 GB))
  • Op 26/03/1987 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van ondergrondse leidingen. (1987/96 (BB 400/16 GB))
  • Op 14/02/2013 werd een weigering afgeleverd voor nieuwbouw industriegebouw met magazijn en burelen. (2012/20291)
  • Op 16/05/2013 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een industriegebouw. (2013/20077)

 

Milieuvergunningen

  • Op 14/10/2004 werd door het college van burgemeester en schepenen een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een brood- en banketbakkerij. (10784/E/2)
  • Op 20/10/2016 werd door het college van burgemeester en schepenen een vergunning afgeleverd voor het veranderen (door uitbreiding en toevoeging) van een brood- en banketbakkerij + afwijking. (10784/E/3+10784/E/3/A)

 

Handhaving

Er werd op 13 november 2015 het volgende vastgesteld:

“Groendak nog niet uitgevoerd. Gevel 'Maagd van Gent' beton ipv aluminium.”

Deze aspecten vormen geen voorwerp van deze vergunning. Huidige vergunning doet hierover dan ook geen uitspraak.

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgende externe adviezen zijn gegeven:

 

Geen advies van Infrabel NV Directie I-I.NW afgeleverd op 23 december 2021.

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 27 oktober 2021 onder ref. 032248-008/JT/2021:
Besluit: GUNSTIG, mits te voldoen aan de vermelde maatregelen en reglementeringen.

 

Het advies en de bijlages kunnen integraal nagelezen worden op het Omgevingsloket.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in industriegebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de ander industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.. Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

 

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg ARBED NOORD, goedgekeurd op 27 januari 2003, en is bestemd als zone voor bedrijven.


De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement met uitzondering van Artikel 13 en 14: in de aanvraag stelt de bouwheer de hemelwaterafvoer van de uitbreiding te willen aansluiten op de bestaande regenwaterputten. De aanvraag is echter onduidelijk inzake de bestaande regenwaterputten en infiltratievoorzieningen, inclusief de aanduiding van de inhoud ervan en welke oppervlakten werden/worden aangesloten en welke oppervlakten werd voorzien van een groendak. Via mailverkeer met de bouwheer d.d. 21 mei 2019 werd bevestigd dat de nieuwe dakoppervlakte zal voorzien worden van een groendak waardoor de nieuwbouw vrijgesteld is van een hemelwaterput en voldoet aan artikel 13 en 14. Het groendak zal als voorwaarde opgelegd worden (zie waterparagraaf).

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De inrichting is niet gelegen in een overstromingsgebied of een risicozone voor overstromingen. Het project ligt in het stroomgebied van de Zeeschelde (beheer : De Vlaamse Waterweg nv, Afdeling Zeeschelde-Zeekanaal).

 

De lozing van het afvalwater is een ingedeelde activiteit. De impact van de lozing wordt besproken onder het aspect afvalwater. De lozing moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II (en de bijzondere voorwaarden) waardoor verontreiniging zal voorkomen worden.

 

Er wordt bodemvreemd materiaal opgeslagen (indelingsplichtig) in niet overstromingsgevoelig gebied. De impact van het bodemvreemd materiaal wordt besproken onder het aspect bodem en grondwater. De opslag moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waardoor verontreiniging zal voorkomen worden.

 

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte (+/- 145 m²) zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat geen schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied wordt veroorzaakt.

Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt gecompenseerd door het plat dak aan te leggen als groendak. Een groendak heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel. Zodoende wordt in alle redelijkheid geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding beperkt is. Het groendak werd weliswaar niet voorzien op de plannen van de aanvraag maar werd via mailverkeer met de bouwheer d.d. 21 mei 2019 bevestigd. Het groendak wordt daarom als voorwaarde opgelegd. De overloop van het groendak zal aangesloten moeten worden op de bestaande infiltratievoorziening. Het dak moet zo opgebouwd worden dat het begroeid kan worden met planten en waar er onder de planten een buffervolume voorzien is van minimaal 35 l/m².

 

Het project is mits toepassing van bovenstaande maatregelen verenigbaar met de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid, en de bindende bepalingen van het bekkenbeheerplan.

 

Er kan geconcludeerd worden dat voorliggende aanvraag mits toepassing van bovenstaande maatregelen de watertoets doorstaat.

 

De Dienst Milieu en Klimaat verleent onderhavig advies op basis van de gegevens uit het geoloket watertoets (http://www.waterinfo.be).

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening en heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. Dit wil zeggen dat er voor voorliggend project een project-m.e.r.-screening moet opgemaakt worden.

Een project-m.e.r.-screeningsnota is toegevoegd aan de vergunningsaanvraag. Na onderzoek van de kenmerken van het project, de locatie van het project en de kenmerken van de mogelijke milieueffecten, wordt geoordeeld dat geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zoals ook uit de project-m.e.r.-screeningsnota blijkt. Er kan redelijkerwijze aangenomen worden dat een nieuw project-MER geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten, zodat de opmaak ervan dan ook niet noodzakelijk is.

7.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 29 oktober 2021 tot 27 november 2021.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft een beperkte uitbreiding van een industriële bakkerij met magazijn op een KMO-zone (regularisatie) en de interne herinrichting ervan. Het gevraagde is functioneel verenigbaar met de omgeving.

Het bestaand terrein van de aanvrager kent reeds een intens ruimtegebruik. De uitbreiding maakt dat het perceel nagenoeg integraal bebouwd is en zorgt voor een optimaal ruimtegebruik waarbij een ongeordende buitenopslag op de hoek van de Boudewijn van der Lorenstraat en Maagd van Gentstraat intern opgelost wordt.

 

Het gabarit en materiaal van de uitbreiding sluit integraal aan op het bestaande gebouw en is ruimtelijk aanvaardbaar in de omgeving.  De geplande werken betekenen geen (grondige) aantasting van de erfgoedwaarde van de gebouwen.

 

De impact op de aanpalende eigendommen en bij uitbreiding de omgeving is bijgevolg beperkt. De wijzigingen op vlak van mobiliteit zijn beperkt.

 

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten

Afval

De voortgebrachte afvalstoffen (papier en karton, restafval, broodafval, …) worden conform Vlarema (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) gescheiden ingezameld (containers, waarvan enkele zich half in de grond bevinden) en opgehaald door een erkende inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar (Suez) voor verdere verwerking door een erkende verwerker.

Het is verplicht om een afvalstoffenregister bij te houden. Dit wordt opgenomen als opmerking.

 

Afvalwater

De inrichting ligt in centraal gebied volgens het zoneringsplan van Stad Gent. Dit betekent dat de openbare riolering is aangesloten op een zuiveringsinstallatie.

 

Het intern rioleringsstelsel is gescheiden.

Het huishoudelijk afvalwater (niet ingedeeld volgens Vlarem II bijlage 1, < 600 m³/jaar) en het bedrijfsafvalwater (0,73 m³/uur-0,73 m³/dag-270 m³/jaar) worden geloosd in de openbare riolering (DWA) van de Dulle-Grietlaan. Het bedrijfsafvalwater bestaat voornamelijk uit afwaswater en kuiswater (bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de geldende indelingscriteria).

 

Er wordt geen significante verontreiniging van het oppervlaktewater verwacht.

 

Hemelwater

Er wordt leidingwater gebruikt voor:

- Het productieproces: de bereiding van degen voor brood, pistolets, …

- Het afwassen van materialen in de wasplaats en het reinigen van gebouwen

- Sanitaire doeleinden  (toiletten, douches, klein keukentje voor het personeel)

 

Een grootste deel van het leidingwaterverbruik (80%) wordt gebruikt in de productie. Aangezien dit gebruikt wordt voor voedingsmiddelen dient het water aan bepaalde vereisten te voldoen en kan hiervoor enkel leidingwater worden gebruikt.

 

Voor het koelen van de kookketels wordt hemelwater gebruikt. Het water gaat nadien opnieuw naar de hemelwateropvang. De overloop van de hemelwateropvang is aangesloten op een infiltratievoorziening. Een deel van de inrichting is voorzien van een groendak, ook het te regulariseren magazijn (zie luik SH) zal voorzien moeten worden van een groendak.

Op de site bevinden zich nog een aantal hemelwaterputten waarvan het water niet wordt hergebruikt. Bij de eerstkomende renovatie van de inrichting waarbij er ook aan het afvoerstelsel kan gewerkt worden, moet onderzocht worden of het sanitair en enkele dienstkranen (onderhoud) kunnen aangesloten worden op de bestaande hemelwaterputten. Dit wordt als opmerking opgenomen.

 

Het hemelwater wordt geloosd via de infiltratievoorziening in de Maagd van Gentstraat en via het aansluitpunt in de Dulle Grietlaan.

 

Bodem en grondwater

De opslag van de gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (maximale opslag 600 liter), voor de reiniging van het gebouw en i.f.v. de vaatwasmachine, worden volgens het aanvraagdossier opgeslagen conform de voorwaarden van Vlarem II. De opslag gebeurt in een lokaal op de 1e verdieping. De producten worden bewaard op rekken met een opstaande rand. Er is absorptiemateriaal aanwezig om eventuele morsvloeistoffen op te vangen.

 

De transformator (400 kVA) is olie gekoeld en opgesteld in een daartoe bestemd brandvrij lokaal.

 

Negatieve effecten op de bodem en het grondwater kunnen door bovenstaande maatregelen vermeden worden.

 

Lucht

Bronnen van lucht(geur)emissie kunnen zijn:

- stookinstallaties en ovens.

De installaties worden gevoed met aardgas. De installaties worden onderworpen aan een periodiek nazicht en onderhoud. De attesten zijn beschikbaar op de inrichting. De installaties hebben allemaal een individueel vermogen van minder  dan 300 kW en dienen bijgevolg niet onderworpen te worden aan verplichte luchtemissiemetingen (Vlarem II).

- procesinstallaties en opslagplaatsen

Deze zijn binnen ondergebracht in ruimtes die kunnen afgesloten worden. De deuren/poorten zijn tijdens de werkzaamheden steeds gesloten, behalve voor laden en lossen.

- transport

Om luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de voertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij noodzakelijk voor koeling. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

- koelinstallaties

De koeling van het atelier en de opslagruimtes gebeurt via koelinstallaties. De koelinstallaties worden periodiek onderworpen aan onderhoud en lekdichtheidscontroles. De attesten worden ter beschikking gehouden op de inrichting. In de toestellenlijst is het koelmiddel en de koelmiddeleninhoud van de airco's en koelinstallaties weergegeven. Hieruit blijkt dat het CO2- equivalent beduidend minder dan 2000 ton bedraagt.

Voor de nieuw te plaatsen diepvriescel zal het koelmiddel CO2 (R744) gebruikt worden. De exacte koelmiddeleninhoud is nog niet gekend. CO2 heeft een GWP-waarde van 1, dit betekend een kleine toename in het totale CO2-equivalent.

-manipuleren van bloem

Het manipuleren van bloem zorgt voor de ontwikkeling van stof. De bloem wordt vanuit de bulkwagen in de silo geblazen. Dit creëert een overdruk. Die overdruk zorgt op zijn beurt voor de ontwikkeling van fijn stof. Dit stof moet gecontroleerd worden opgevangen. De  7 silo's zijn verbonden met één centrale ontstoffingsfilter, de 'stand alone' filter. Deze filter bevindt zich tussen het gebouw en de silo's. In de filter zitten meerdere filtermouwen die geregeld met perslucht worden gereinigd. Onderaan zit een bak die de bloem opvangt. Een alarm verwittigt wanneer de bak moet geledigd worden.

 

Bij de dienst Toezicht van de stad Gent zijn geen klachten gekend omtrent geur-, stof-of luchthinder afkomstig van de inrichting.

 

Er wordt geen significante geur-, stof of luchthinder verwacht.

 

Mobiliteit

Er zijn ongeveer 25 vrachtwagens per week die grondstoffen aanvoeren en dagelijks 2 vrachtwagens en 8 bestelwagens die grondstoffen afvoeren. Laden & lossen gebeurt op eigen terrein aan laadkades aan de Maagd Van Gentstraat. Wekelijks worden ook afvalstoffen opgehaald. Laden en lossen en stallen van de bedrijfsvoertuigen blijft op eigen terrein gebeuren. Er werken 80 medewerkers (58VTE) op deze site in een ploegenstelsel. Zij parkeren op de gemeenschappelijke parking van het bedrijventerrein. Er zijn geen grote wijzigingen op vlak van mobiliteit ten opzichte van de vorige vergunning. Er wordt geen bijkomende hinder verwacht.

 

Geluid

De inrichting situeert zich in industriegebied langsheen woongebied. De dichtstbijgelegen woningen zijn van de inrichting gescheiden door een spoorweg, gelegen op een talud.

Er zijn geen geluidsklachten gekend bij de dienst Toezicht van de stad Gent.

 

Mogelijke bronnen van geluid zijn de procesinstallaties, technische installaties en het transport.

Er wordt geluid gegenereerd door de vrachtwagens/bestelwagens die goederen aan- en afvoeren van de site. Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, dienen de motoren van de voertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd, tenzij noodzakelijk voor koeling.

Het lossen van de melen, waarbij de laatste bloem door middel van hamerslagen uit de vrachtwagen wordt gehaald, gebeurt overdag (7 uur tot 19 uur). Dit kan tijdens een korte periode geluidshinder geven.

Het overgrote deel van de installaties staan binnen opgesteld. Er wordt geëxploiteerd met gesloten deuren en poorten, uitgenomen tijdens het laden – en lossen. De enkele (buitenunits koelinstallaties, aandrijfmotoren, …) die buiten opgesteld staan veroorzaken door hun ligging weinig hinder aan derden.

 

Er dient steeds voldaan te worden aan de toepasselijke Vlarem-geluidsnormen. Dit wordt opgenomen als opmerking.

 

De exploitant vraagt net zoals in de voorgaande vergunning een bijstelling van de voorwaarden van artikel 5.15.0.6§1 van Vlarem II: onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. zijn rustverstorende werkzaamheden verboden op werkdagen tussen 19 uur en 7 uur alsmede op zon- en feestdagen, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Motivatie: de exploitant wenst dat de bedrijfsvoertuigen mogen geladen worden en vertrekken vanaf 4 uur, dit om de verschillende bakkerijen en winkels te bevoorraden die openen vanaf 6 uur. Ze worden bevoorraad via de laadkade aan de Maagd van Gentstraat. Hinder door het inladen zal eerder miniem zijn, aangezien de vrachtwagens achteruit binnenrijden in het magazijn voor laden en lossen en het laden binnen deze ruimte gebeurt.

Tijdens het inladen zullen de vrachtwagens niet stationair draaien. Tijdens het achteruit rijden zal het achteruitrijsignaal uitgeschakeld worden.

De poorten van de niet-gebruikte laadkades blijven gesloten.

De bijstelling kan aanvaard worden. De bedrijfsvoertuigen mogen geladen worden en vertrekken vanaf 4 uur.

 

Energie

De inrichting doorliep een traject met een energiecoach van de stad Gent.

Naar aanleiding van de samenwerking werden een aantal energie sparende zaken gerealiseerd.

De warmte van de ovens wordt gerecupereerd om het water op te warmen. Door een ventiel te plaatsen, wordt het koelcircuit nauwkeuriger gestuurd en kan het verbruik verder teruggedrongen worden. Er wordt gebruik gemaakt van zuinige lampen met daglichtsturing. In de werkplaats wordt de verlichting automatisch aan- en uitgeschakeld met behulp van bewegingssensoren. Alle verwarmingsinstallaties zijn gasgestookt, energiezuinig met een hoog rendement.

 

Veiligheid

Omwille van de opslag van bloem is er een mogelijk stofexplosiegevaar. Er werd een explosieveiligheidsdocument opgesteld.

Het dossier bevat tevens een positief conformiteitsonderzoek van het zoneringsdossier (8/07/2020).

De beschikbare keuringen van de drukvaten van de compressoren werden bij het dossier gevoegd.

 

Het explosieveiligheidsdocument, het zoneringsdossier, keuringen, … dienen conform de vigerende wetgeving te allen tijde actueel gehouden te worden (weerspiegeling van de actuele toestand) waardoor de veiligheid voor de buurt en de werknemers verzekerd kan blijven. Dit wordt opgenomen als opmerking.

 

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. De voorwaarden uit het advies (met referentie 032248-008/JT/2021) van de Brandweerzone Centrum, Afdeling Brandpreventie dienen steeds nageleefd te worden. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.
 

CONCLUSIE

De gevraagde omgevingsvergunning is mits voorwaarden milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving, bijgevolg is het verslag voorwaardelijk gunstig.

 

Volgende rubrieken worden gunstig beoordeeld:

 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

3.4.1°a)

lozen (zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie) van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan de geldende indelingscriteria (tot en met 2 m³/u) | lozen van max. 0,73 m³/uur - 0,73 m³/dag en 270 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering | klasse 3

0,73 m³/uur

12.2.1°

transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA | een transformator van 400 kVA | klasse 3

400 kVA

15.1.1°

stallen van 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens | stallen van 13 voertuigen andere dan personenwagens (2 vrachtwagens, 9 bestelwagens, een heftruck en een stapelaar) | klasse 3

13 voertuigen

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | compressoren, airco's en koelinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 106,17 kW | klasse 3

106,17 kW

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | opslag van max. 600 l onderhoudsproducten in kleine verpakkingen | klasse 3

600 liter

43.1.2°a)

stookinstallaties (meer dan 2 000 kW tot en met 5 000 kW) wanneer het een inrichting betreft vermeld in sub 1°, a) of b) | 14 ovens en 8 stookinstallaties op gas met een totaal thermisch vermogen van 2128,2 kW | klasse 2

2128,2 kW

45.8.2°a)

bereiden van voedingsproducten op basis van plantaardige melen of op basis van suiker of cacao met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW, volledig gelegen in een industriegebied | toestellen voor het bereiden van voedingsproducten op basis van plantaardige melen of op basis van suiker of cacao met 282,115 kW | klasse 2

282,12 kW

 

De lopende (milieu)vergunningen worden opgeheven.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het verbouwen en verder exploiteren van een industriële bakkerij aan Produpain nv (O.N.:0861472044) gelegen te Dulle-Grietlaan 1, 9, 9 - 9A, 9-9A, 9A, Maagd van Gentstraat 1 en 2, 9050 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

De rubrieken voor de inrichting/activiteit Produpain - Bakkerij Aernoudt met inrichtingsnummer 20200730-0008 beslist het college als volgt:

 

Vergunde rubrieken:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

3.4.1°a)

lozen (zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie) van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan de geldende indelingscriteria (tot en met 2 m³/u) | vermindering met de lozing van 1,27 m³/uur bedrijfsafvalwater en hernieuwing | Verandering

-1,27 m³/uur

12.2.1°

transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA | Hernieuwing

400 kVA

15.1.1°

stallen van 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens | hernieuwing en uitbreiding met 1 voertuig | Verandering

1 aantal voertuigen

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | hernieuwing en vermindering van het vermogen van de koelinstallaties, airco's en compressoren met 93,83 kW | Verandering

-93,83 kW

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | Hernieuwing

600 liter

43.1.2°a)

stookinstallaties (meer dan 2 000 kW tot en met 5 000 kW) wanneer het een inrichting betreft vermeld in sub 1°, a) of b) | hernieuwing en uitbreiding vermogen met 548,2 kW | Verandering

548,2 kW

45.8.2°a)

bereiden van voedingsproducten op basis van plantaardige melen of op basis van suiker of cacao met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW, volledig gelegen in een industriegebied | hernieuwing en uitbreiding van het vermogen van toestellen voor het bereiden van voedingsproducten op basis van plantaardige melen of op basis van suiker of cacao met 57,115 kW | Verandering

57,11 kW

 

 

 

De geactualiseerde vergunningstoestand van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit (inrichtingsnummer 20200730-0008) is:

 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

3.4.1°a)

lozen (zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie) van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan de geldende indelingscriteria (tot en met 2 m³/u) | lozen van max. 0,73 m³/uur - 0,73 m³/dag en 270 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering | klasse 3

0,73 m³/uur

12.2.1°

transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA | een transfo | klasse 3

400 kVA

15.1.1°

stallen van 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens | stallen van 13 voertuigen andere dan personenwagens (2 vrachtwagens, 9 bestelwagens, een heftruck en een stapelaar) | klasse 3

13 aantal voertuigen

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | compressoren, airco's en koelinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 106,17 kW | klasse 3

106,17 kW

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | opslag van max. 600 l onderhoudsproducten in kleine verpakkingen | klasse 3

600 liter

43.1.2°a)

stookinstallaties (meer dan 2 000 kW tot en met 5 000 kW) wanneer het een inrichting betreft vermeld in sub 1°, a) of b) | 14 ovens en 8 stookinstallaties op gas met een totaal thermisch vermogen van 2128,2 kW | klasse 2

2128,2 kW

45.8.2°a)

bereiden van voedingsproducten op basis van plantaardige melen of op basis van suiker of cacao met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW, volledig gelegen in een industriegebied | toestellen voor het bereiden van voedingsproducten op basis van plantaardige melen of op basis van suiker of cacao met 282,115 kW | klasse 2

282,11 kW


De lopende vergunningen worden opgeheven.

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Bijzondere voorwaarde voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

1. Motoren van voertuigen moeten tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij noodzakelijk voor koeling.

2. Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. De voorwaarden uit het advies (met referentie 032248-008/JT/2021) van de Brandweerzone Centrum, Afdeling Brandpreventie dienen steeds nageleefd te worden.

 

Volgende sectorale voorwaarden wordt bijgesteld:

Artikel: 5.15.0.6§1.: Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. van Vlarem II zijn rustverstorende werkzaamheden verboden op werkdagen tussen 19 uur en 7 uur alsmede op zon- en feestdagen, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit: de bedrijfsvoertuigen mogen geladen worden en vertrekken vanaf 4 uur.

 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

Bijzondere voorwaarde voor de geplande werken:

 

Voorwaarden voortvloeiend uit externe adviezen

De bepalingen uit het voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 27 oktober 2021 onder ref. 032248-008/JT/2021 dienen strikt te worden nageleefd.
 

Groendak

Het magazijn moet volledig voorzien worden van een groendak. Het dak moet zo opgebouwd worden dat het begroeid kan worden met planten en waar er onder de planten een buffervolume voorzien is van minimaal 35 l/m². De overloop dient aangesloten te worden op de bestaande infiltratievoorziening. Volgens het rioleringsplan watert het regenwater nu af naar de openbare riolering.

 

Openbaar domein

Bij het vastleggen van de vloerpassen en dorpelpeilen van het magazijn moet de bouwheer rekening houden met het bestaande peil van de dichtst bijgelegen rand van de openbare verhardingen.

 

De nieuwe straatgevel (magazijn) dient inclusief de afwerking binnen de perceelsgrens opgetrokken te worden zodanig dat het nieuwe voorgevelvlak de eigendomsgrens volgt. Deze straatgevelfundering moet een diepte hebben van ten minste 1,50 meter onder het trottoirpeil, zodat er zonder gevaar voor de stabiliteit van het gebouw uitgravingen op de openbare weg kunnen worden verricht tot op deze diepte. Eventuele bijkomende regenwaterpijpen op de straatgevel dienen eveneens binnen de rooilijn geplaatst te worden en binnenshuis op het interne rioleringssysteem aangesloten te worden.

 

Alle poorten moeten volledig binnen de rooilijn open en dicht draaien, rollen, wentelen, schuiven of kantelen.

 

Riolering

Alle bijkomende afvalwater-producerende installaties (DWA) en regenafvoeren (RWA) moeten op de respectievelijke leidingen van het reeds intern gescheiden rioleringsstelsel worden aangesloten (crf. 2013/20077). Of -in het geval van de regenafvoer- kan deze binnen het eigen perceel geïnfiltreerd worden.

Alle eventuele bijkomende afvoeren van fecaliën moeten via de bestaande septische put geloosd worden op de interne DWA-riolering.

 

Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door het oppompen in overeenstemming met de diepteligging van de bestaande rioolaansluiting.

De bijzondere aandacht van de bouwheer wordt gevestigd op het feit dat het waterpeil in de toekomstige straatriolering kan stijgen tot gemiddeld 50 cm onder het straatniveau. De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn binnenhuisriolering. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de binnenhuisriolering.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

-Het is verplicht om een afvalstoffenregister bij te houden.

 

-Op de site bevinden zich nog een aantal hemelwaterputten waarvan het water niet wordt hergebruikt. Bij de eerstkomende renovatie van de inrichting waarbij er ook aan het afvoerstelsel kan gewerkt worden, moet onderzocht worden of het sanitair en enkele dienstkranen (onderhoud) kunnen aangesloten worden op de bestaande hemelwaterputten.

 

-Er dient steeds voldaan te worden aan de toepasselijke Vlarem-geluidsnormen

 

-Het explosieveiligheidsdocument, het zoneringsdossier, keuringen, … dienen conform de vigerende wetgeving te allen tijde actueel gehouden te worden (weerspiegeling van de actuele toestand) waardoor de veiligheid voor de buurt en de werknemers verzekerd kan blijven.